University of Twente Student Theses

Login

Procesbeschrijving in een organisatie

Jong, B.S. de (2006) Procesbeschrijving in een organisatie.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:In deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar procesbeschrijvings methodieken. Aanleiding tot dit onderzoek is de vraag die er binnen organisaties is naar het beschrijven van hun werkprocessen. Men wil graag weten hoe men dit moet doen en welke methodiek het meest geschikt is voor hun organisatie. In dit kader is door middel van een afstudeer project een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van methodieken voor werkprocesbeschrijvingen. De doelstelling voor dit onderzoek is het op een gestructureerde manier vinden van de meest geschikte methodiek voor de organisatie of organisatieonderdeel om de werkprocessen van de organisatie in beeld te krijgen. Om dit te bereiken is begonnen met een literatuurstudie waar gezocht is naar methodieken in bibliotheken, internet en studiemateriaal. Uit deze studie zijn een veeltal methodieken in aanmerking gekomen om nader te onderzoeken. Om het onderzoek overzichtelijk te houden is vervolgens de eerste schifting gedaan aan de hand van enkele eisen, zoals diversiteit, ervaring en grote toepasbaarheid. De methoden die geselecteerd zijn, zijn de volgende: - Procesmodel van Organisaties van Krabbendam - Boardman Soft system methodology - Piactor methode - Sensus methode - INK model - 7 S van McKinsey Deze 6 methoden zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van een aantal ontwikkelde analyses. Als eerste is een kijkwijzer opgesteld waarin 17 criteria zijn vermeld. Deze criteria welke onderverdeeld zijn in een viertal hoofdcategorieën te weten prijs- prestatie, implementatie- onderhoud, gebruik en degelijkheid vormen gezamenlijk de "bril" waarmee naar de methodieken is gekeken. Aan elk van de 17 categorieën is een waarde toegekend naar belangrijkheid zodat een eerlijke weging wordt verkregen. Vanuit deze "kijkwijzer" is een scoringsmatrix ontwikkeld waarin per methodiek en per criterium een score is aangegeven. Uit deze matrix valt af te lezen wat voor het beschrijven van processen de meest geschikte methode is. Uit de analyseresultaten worden de voor en nadelen zichtbaar. Het onderzoek is gecompleteerd door de resultaten te toetsen aan een referentiekader. Hiervoor hebben de processen binnen een ingenieursbureau en business school gediend. Samengevat kan geconcludeerd worden dat er verschil is in de methodieken, maar dat in praktijk veelal gebruik gemaakt wordt van delen cq. van eigen ontwikkelde procesbeschrijvingen. Hierbij wordt opgemerkt dat de laatste stelling gebaseerd is op een tweetal waarnemingen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57421
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page