University of Twente Student Theses

Login

Citymarketing : together in Business" Determinantenonderzoek onder business-to-businessondernemers naar participatie in citymarketing

Over de Vest, J. (2006) Citymarketing : together in Business" Determinantenonderzoek onder business-to-businessondernemers naar participatie in citymarketing.

[img] PDF
446kB
Abstract:Bij citymarketing gaat het erom dat een stad zich zo goed mogelijk profileert temidden van de overige steden, dankzij haar individuele sterke kanten en een eigen identiteitsprofiel. Een stad moet er op de markt uitspringen door haar presentatie, haar naamsbekendheid en vooral een sterk imago. Het is van groot belang voor de economische ontwikkeling van Gouda dat de identiteit en het imago van de stad worden versterkt en dat is mogelijk door participatie van het Goudse bedrijfsleven. De contacten tussen de gemeentelijke overheid en het plaatselijke bedrijfsleven laten echter te wensen over. Het is simpel te zeggen dat het bedrijfsleven meer moet participeren, maar de vraag is hoe je dit bewerkstelligt. De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: ¿Welke determinanten zijn van invloed op de gedragsintentie van business-to-businessondernemers om te participeren in citymarketing?¿ In het theoretisch kader geldt de `Theory of Planned Behavior¿ van Ajzen als leidraad. Deze theorie is ook uitgangspunt voor het conceptueel model. In dit kader wordt antwoord gegeven op vragen als: ¿ Wat is citymarketing/citybranding? ¿ Hoe ontstaat gedrag? ¿ Welke factoren kunnen invloed hebben op de attitude/houding t.a.v. citymarketing? ¿ Wat is (stedelijke) identiteit en wie/wat bepaalt de identiteit van een stad? Uit de literatuurstudie zijn de volgende gedragsdeterminanten naar voren gekomen; identiteit (met als voorspellende variabelen; beliefs identiteit, binding en betrokkenheid) en de sociale invloed/omgeving. Naar aanleiding van de literatuurstudie en een vooronderzoek is een schriftelijke enquête opgesteld om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling en de bijbehorende deelvragen. In de enquête zijn vragen aan de orde gekomen over de identiteit van Gouda, citymarketing en binding en betrokkenheid met de stad. De enquête is naar 1333 Goudse business-to-businessondernemers verstuurd, waarna er 134 bruikbare enquêtes zijn geretourneerd. Middels de survey is getracht op de volgende onderzoeksvragen een antwoord te vinden: ¿ Welk verband bestaat er tussen identiteit en de intentie tot het participeren in citymarketing? ¿ Welk verband bestaat er tussen binding/betrokkenheid en de intentie tot het participeren in citymarketing? ¿ Welk verband bestaat er tussen de invloed van de sociale omgeving en de intentie tot het participeren in citymarketing? De afhankelijke variabele is dus intentie tot het participeren in citymarketing en de onafhankelijke variabelen zijn beliefs identiteit, binding en betrokkenheid, identiteit en invloed van de sociale omgeving. De correlatieanalyse laat zien dat er tussen de afhankelijke variabele en enkele onafhankelijke variabelen sprake is van positieve samenhang. De afhankelijke variabele intentie heeft de hoogste correlatiecoëfficiënt met sociale invloed (r=0,49). Met betrokkenheid (r=0,44) en belang beliefs identiteit (r=3,88) is er eveneens sprake van een hoge correlatiecoëfficiënt. Variabelen die geen significant verband hebben zijn identiteit, (belang) emotionele binding en (belang) economische binding. Niet alleen tussen de afhankelijke variabele en de verschillende onafhankelijke variabelen, maar ook tussen de onafhankelijke variabelen onderling, is er sprake van positieve samenhang. De hoogste correlatiecoëfficiënt bestaat er tussen economische binding en belang economische binding (r=0,86). Betrokkenheid correleert ook sterk met belang beliefs identiteit (r=0,59). Andere correlaties bestaan er bijvoorbeeld tussen betrokkenheid en beliefs identiteit (r=0,39), sociale invloed en betrokkenheid (r=0,35) en emotionele binding en identiteit (r=0,28). Variabelen die geen significant verband hebben zijn bijvoorbeeld sociale invloed met emotionele binding en economische binding met emotionele binding. Identiteit heeft geen enkel significant verband met de andere variabelen. Uit de regressieanalyses is op te maken dat zowel de sociale invloed (ß=0,32) als de betrokkenheid (ß=0,31) van invloed zijn op de beslissing om te participeren in citymarketing. Is er dus meer sprake van invloed uit de sociale omgeving en is men als ondernemer meer betrokken bij de stad, dan zal de kans dat men positief staat tegenover het leveren van een bijdrage aan de citymarketing toenemen. Identiteit en emotionele of economische binding lijken geen invloed te hebben op deze gedragsintentie. Middels dit onderzoek wordt uiteindelijk circa 37% van de variantie verklaard. Dit is in de context van dit onderzoek een goede score. Een van de aanbevelingen is om nader onderzoek te doen naar de invloed van de determinanten identiteit en eigen effectiviteit op de gedragsintentie. Het is namelijk aannemelijk dat er een verband bestaat tussen de intentie en deze twee determinanten. Verder is een herhaling van dit onderzoek in een stad vergelijkbaar met Gouda aan te raden, om vast te kunnen stellen of de gedragsintentie van Goudse ondernemers al dan niet gelijk is aan die van overige ondernemers in Nederland. Daarnaast is een herhaling onder business-to-consumerondernemers gewenst, omdat het mogelijk is dat deze ondernemers wellicht een andere gedragsintentie met betrekking tot citymarketing hebben dan business-to-businessondernemers.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Kamer van Koophandel Rotterdam
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57573
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page