University of Twente Student Theses

Login

Determinanten van persoonlijk gezondheidsmanagement door senioren

Berkel, K. (2006) Determinanten van persoonlijk gezondheidsmanagement door senioren.

[img] PDF
858kB
Abstract:Gezondheid is in de huidige maatschappij een "hot" issue. De kosten van gezondheidszorg en welzijnszorg zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de vergrijzing. Met het klimmen der jaren wordt gezondheid een steeds belangrijker onderwerp. Veel ouderen kampen met gezondheidsproblemen en het zorggebruik neemt zodoende toe met de leeftijd. Gezondheid is afhankelijk van veel factoren en kenmerken van personen, vooral leefstijlfactoren spelen een belangrijke rol. Het verbeteren van de zelfmanagement vaardigheden van individuen kan een bijdrage leveren aan het omgaan met de uitdagingen waarmee gezondheidssystemen in de toekomst te maken krijgen. Onder zelfmanagement worden beslissingen en acties verstaan, genomen door het individu, met als doel het omgaan met een probleem of het verbeteren van de eigen gezondheid. Senior Health & Care heeft een cursus persoonlijk gezondheidsmanagement opgezet speciaal voor senioren (50+). Het doel van de cursus is het verschaffen van duidelijke handvatten, die leiden tot zelfvertrouwen in een gezondere toekomst en die de senior in staat stellen informatie met betrekking tot gezondheid op relevantie en waarde te schatten. Senior Health & Care wil weten of er een markt is voor deze cursus en wat de beste manier is om die eventuele markt te benaderen. De hoofdvraag die in dit onderzoek is gesteld luidt daarom: Welke determinanten bepalen de bereidheid van senioren om deel te nemen aan een cursus persoonlijk gezondheids- management? Deze vraag is beantwoord met behulp van enkele subvragen. Op basis van de Theory of Planned Behavior, aangevuld met aspecten uit enkele andere theorieën, zijn de factoren van persoonlijk gezondheidsmanagement gedefinieerd. Vervolgens is aan de hand van kwalitatieve interviews een kwantitatieve vragenlijst opgesteld en verspreid onder 1979 senioren uit de provincies Overijssel en Utrecht. Er zijn 139 volledig ingevulde vragenlijsten geretourneerd en deze zijn verwerkt met behulp van SPSS 12.0. Naar aanleiding van de resultaten van de data-analyse zijn enkele conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Bijna 40% van de respondenten heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het deelnemen aan een cursus met betrekking tot gezondheid. Belangrijke voorwaarden voor deelname zijn dat de cursus overdag plaatsvindt, in het najaar of de winter en dat de locatie in de regio van de deelnemer is. Een mogelijke barrière voor deelname is echter het bedrag dat men bereid is te besteden aan een cursus persoonlijk gezondheidsmanagement. De meeste respondenten hebben aangegeven maximaal 50 euro te willen betalen, wat ver beneden de kostprijs van de cursus is. Aanbevolen wordt dan ook om te kijken of er voor de cursus Persoonlijk Gezondheidsmanagement van Senior Health & Care een mogelijkheid bestaat tot sponsoring of subsidiëring vanuit de overheid of de zorgverzekeraars. Er zijn daarnaast verschillen in gemiddelde scores op de intentie op basis van demografische factoren gevonden. Deze verschillen zijn echter alleen significant voor de factor geslacht. Vrouwen hebben een significant hogere gemiddelde score op intentie dan mannen. De schriftelijke kanalen die het beste ingezet kunnen worden voor de promotie van een persoonlijk gezondheidsmanagement programma zijn huis-aan-huis bladen, aangezien deze zeer frequent worden gelezen door de doelgroep. Ook seniorenbladen en gezondheidsbladen zijn geschikte communicatiekanalen, aangezien hun bereik hoog is onder de doelgroep en zij goed aansluiten bij het onderwerp. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat een deel van de respondenten problemen ervaart met zijn of haar gezondheid. Een even groot deel van de respondenten maakt zich daarnaast zorgen over zijn of haar gezondheid. De levensstijl van de respondenten is daarentegen gemiddeld wel gericht op een goede gezondheid. Uit de regressieanalyse bleek dat de attitude en de sociale invloed van de partner de belangrijkste invloedsvariabelen zijn op de intentie om deel te nemen aan een cursus persoonlijk gezondheidsmanagement. Daarnaast bleek ook de sociale invloed van de vrienden van invloed te zijn op de intentie. Er werd verwacht dat de huidige gezondheid, de levensstijl, de risicoperceptie met betrekking tot de eigen gezondheid en zelfeffectiviteit ook van invloed zouden zijn op de intentie om deel te nemen aan de cursus. Deze invloed is echter niet aangetoond. De attitude kan positief beïnvloed worden door in de promotie van een cursus persoonlijk gezondheidsmanagement het belang van het managen van de persoonlijke gezondheid goed duidelijk te maken en het belang van concrete en toegespitste ondersteuning daarbij te accentueren. De gemiddelde scores op de sociale invloed van de partner en de sociale invloed van de vrienden waren vrij neutraal. Om de sociale invloed positief te veranderen, wordt aanbevolen in te spelen op de gedachte van het individu, dat de partner en de vrienden het managen van de persoonlijke gezondheid van groot belang achten. Tenslotte wordt aanbevolen mensen te stimuleren en te motiveren om samen met hun partner en vrienden deel te nemen om zo de sociale invloed te verhogen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Senior Health & Care
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies BSc (56615)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57691
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page