University of Twente Student Theses

Login

Voorlichting psychosomatiek in Den Haag: in evenwicht voorgelicht? : een kwalitatief onderzoek naar de voorlichting psychosomatiek voor allochtonen in de gemeente Den Haag

Krutwagen, C.S. (2005) Voorlichting psychosomatiek in Den Haag: in evenwicht voorgelicht? : een kwalitatief onderzoek naar de voorlichting psychosomatiek voor allochtonen in de gemeente Den Haag.

[img] PDF
864kB
Abstract:In Nederland hebben zich de afgelopen jaren steeds meer allochtonen gehuisvest. Aangekomen in Nederland, wordt van hen verwacht dat zij zich zo snel mogelijk aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Dit neemt stress en spanningen met zich mee, welke zich kunnen uiten in allerlei lichamelijke en psychische klachten. Op dit grensvlak liggen psychosomatische klachten: lichamelijke klachten met een psychische oorzaak. Vanuit het Steunpunt Voorlichting Eigen Taal en Cultuur Den Haag (VETC) wordt aan allochtonen in Den Haag de voorlichting psychosomatiek aangeboden door allochtone voorlicht(st)ers: VETC-ers. De voorlichting psychosomatiek is door het NIGZ ontwikkeld in 1996. De inhoud van de voorlichting psychosomatiek is vastgelegd in 'Psychosomatische klachten. Lesboek voor de kadercursus gezondheidsvoorlichting aan groepen migranten'. Dit lesboek wordt gebruikt door de VETC-ers. Daarnaast kunenn zij gebruik maken van enkele voorlichtingsmaterialen, ontwikkeld eind jaren tachtig: 2 video's, een brochure en een wandplaat. De samenleving evolueert. De voorlichting psychosomatiek zoals ontwikkeld in 1996, sluit niet meer aan op de samenleving van 2005 en de behoeften van de daarin levende allochtone doelgroepen. Tevens blijken doelstellingen voor de voorlichting psychosomatiek te ontbreken. Daarom is onderzoek nodig. Dit onderzoek heeft betrekking op het evalueren van de huidige voorlichting psychosomatiek en het inventariseren van de wensen voor de toekomst van de voorlichting psychosomatiek. Daarbij is getracht om concrete, toetsbare doelstellingen voor de voorlichting psychosomatiek te formuleren. Dit onderzoek probeert een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag: "Wat is het oordeel van VETC-ers, VETC-coördinatoren en relevante deskundigen over de huidige voorlichting psychosomatiek, wat zijn daarnaast de wensen ten aanzien van de toekomst van de voorlichting psychosomatiek en hoe kunnen deze wensen worden vertaald naar de praktijk?" Dit onderzoek bestond uit drie deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek bestond uit literatuuronderzoek, waarbij werd ingegaan op de gezondheid van allochtonen en mogelijke oorzaken van hun gezondheidsproblemen. Het tweede deelonderzoek betrof kwalitatief onderzoek onder 15 VETC-ers en 2 VETC-coördinatoren, waarbij de huidige voorlichting psychosomatiek werd geëvalueerd en de wensen voor de toekomst werden geïnventariseerd door middel van interviews. In het derde deelonderzoek zijn twee focusgroepen van deskundigen gevormd met als doel consensus te bereiken over doelstellingen en inhoud van de voorlichting psychosomatiek, voorlichtingsmaterialen, methodieken, de rol van de VETC-er en de insteek van de voorlichting psychosomatiek (preventief of curatief). De belangrijkste resultaten worden hieronder samengevat, waardoor antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag. Uit het tweede deelonderzoek bleek dat VETC-ers en VETC- coördinatoren over het algemeen redelijk positief zijn over de inhoud van de voorlichting psychosomatiek. Echter, zij misten unaniem diepgang en vonden de voorlichting (vooral de materialen) verouderd. Een aantal onderwerpen werd gemist (zoals depressie, generatieverschillen) of verdiende aanvulling (zoals verband tussen lichaam en geest, verwijs- mogelijkheden). Ook gaven zij aan kennis over het gebruik van methodieken te missen. Wat betreft de doelstellingen van de voorlichting psychosomatiek waren VETC-ers en VETC- coördinatoren het in grote lijnen met elkaar eens. Echter niet wanneer de hulpverlening in zicht kwam. VETC-ers leken sneller geneigd om doelstellingen op het gebied van hulpverlening naar zich toe te trekken, terwijl de VETC-coördinatoren dit juist wilden voorkomen. De belangrijkste resultaten van dit deelonderzoek waren dan ook de volgende: de grenzen tussen voorlichting (preventief) en hulpverlening (curatief) bleken voor VETC-ers in de praktijk lastig te zijn en er was dringende behoefte aan diepgang (kennis), vernieuwd voorlichtings- materiaal en interactieve methodieken. In het derde deelonderzoek participeerden relevante deskundigen in focusgroepen. Hoewel volledige consensus over hoe de voorlichting psychosomatiek er in de toekomst uit zou moeten zien op basis van twee focusgroepen niet bereikt kon worden, hebben de focusgroepen toch geresulteerd in een aantal belangrijke conclusies. De deskundigen bevestigden dat doelstellingen voor de voorlichting psychosomatiek niet alleen gericht moeten zijn op het niveau van kennis (informeren), maar ook op niveaus van gedragsdeterminanten. De voorlichting psychosomatiek moet tevens rekening houden met de mogelijke oorzaken van gezondheidsklachten van deelnemers, als gevolg van het migratieproces. De deskundigen noemden een aantal nieuwe voorlichtingsmaterialen, methodieken en voorwaarden voor de expertise van de VETC-er om de voorlichting psychosomatiek te kunnen geven. Tot slot is gebleken dat de voorlichting psychosomatiek in de toekomst een grotendeels preventieve insteek zou moeten hebben, aangevuld met een curatief deel. Dit curatieve gedeelte zou een brug moeten slaan tussen allochtonen met klachten en de Nederlandse gezondheidszorg.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
GGD Den Haag
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies BSc (56615)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57783
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page