University of Twente Student Theses

Login

Risico's bij de bouw- en gebruiksfase van bouwputten in bebouwd gebied : een beslissingsondersteunend model voor de ontwikkelingsfase van bouwputprojecten

Westra, Jurjen (2008) Risico's bij de bouw- en gebruiksfase van bouwputten in bebouwd gebied : een beslissingsondersteunend model voor de ontwikkelingsfase van bouwputprojecten.

[img] PDF
52MB
Abstract:Bij het realiseren van bouwputten in bebouwd gebied zijn de risico’s groot, met name de kans op schade aan gebouwen. Bij het ontwerp van een bouwput moet met deze risico’s rekening worden gehouden. Elke adviseur heeft hier vaak zijn eigen aanpak voor, die gebaseerd is op zijn kennis en opgedane ervaring. Er is echter geen gestructureerde aanpak voor deze risicobenadering. Bovendien is er behoefte om in een vroeg stadium van de ontwikkeling van de bouwput de risico’s in kaart te brengen. De doelstelling van dit onderzoek daarom luidt: Het structureren van het proces van risicoafweging bij het ontwikkelen van bouwputten in bebouwd gebied, door de verschillende soorten risico’s voor de omgeving die bij de aanleg van een bouwput een rol spelen te identificeren en te classificeren en vervolgens een globaal model te ontwikkelen waarmee de risico’s per specifiek bouwputproject ingeschat kunnen worden. In het onderzoek is eerst een literatuurstudie gedaan naar de verschillende methodes om risico’s te analyseren en om bouwputten te realiseren. Vervolgens is er, aan de hand van gesprekken met diverse betrokken partijen, een programma van eisen opgesteld. Hierin staat vermeld waar een risicoafweging-model voor dit probleem aan moet voldoen. Met behulp van dit programma van eisen is er besloten om de risicoanalyse in twee delen op te splitsen. Om de risico’s kwalitatief te analyseren is er gekozen voor een foutenboom. Hiermee zijn de ongewenste gebeurtenissen die leiden tot schade aan bebouwing geïdentificeerd. Deze zijn in te delen in twee groepen, namelijk schade door trillingen en schade door vervorming van de grond. Twee van de meest voorkomende ongewenste gebeurtenissen, ‘schade door trillingen bij de bouw van de bouwput’ en ‘schade door grondwaterstandsverlaging buiten de bouwput door bemaling’ zijn vervolgens gekwantificeerd met behulp van een Bayesiaans Netwerk. Met een Bayesiaans Netwerk kan de kans van een bepaalde toestand berekend worden op basis van projectspecifieke gegevens (bewijzen). Op die manier kan het netwerk in elke specifieke situatie worden gebruikt, aangezien de locale omstandigheden (op de projectlocatie) als ‘bewijs’ ingevoerd kunnen worden, waarna het netwerk opnieuw wordt doorgerekend. Om de ongewenste gebeurtenissen met een Bayesiaans Netwerk te modelleren zijn er aannames gemaakt om de werkelijke situatie te vereenvoudigen. Met een testcase is er tenslotte gekeken naar hoe de modellen reageren op een bepaalde invoer, afkomstig van een project. Om de gevoeligheid van verschillende interessante factoren te testen, is er met behulp van een gevoeligheidsanalyse onderzocht wat de invloed is van diverse factoren op het eindresultaat. Uit de testcase blijkt dat de modellen correct werken, maar dat de voorspellingen van schade aan de hoge kant zijn. Om het model nauwkeuriger te maken wordt aanbevolen om het aantal toestanden dat een knoop in het netwerk bevat uit te breiden. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn de volgende: · Een Bayesiaans Netwerk is een geschikte manier om risico’s te kwantificeren. · Met behulp van aannames wordt de werkelijke situatie vereenvoudigd. Deze aannames vormen een beperking op de bruikbaarheid van het model en maken het model minder nauwkeurig. Het model kan daarom enkel dienen als een eerste indicatie van het optreden van schade. · De kracht van het model ligt in het bewuster maken van geotechnische adviseurs op de gevolgen van de ontwikkeling van een bouwput in bebouwd gebied. · Met het model is een eerste aanzet gemaakt om de manier van denken in risico’s te verbeteren en deze risico’s in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling van een bouwput te betrekken. De belangrijkste aanbeveling is: · Voor dit onderzoek is gekeken naar de risicobronnen trillingen en grondwater. De overige risicobronnen in de omgeving, namelijk verplaatsingen en geluid, kunnen ook op de manier die beschreven is in dit rapport worden omgezet in Bayesiaanse Netwerken. Op deze manier kan er een volledig overzicht worden gekregen van de grootte van het risico bij de aanleg van een bouwput in bebouwd gebied.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Fugro Ingenieursbureau B.V., Leidschendam
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58153
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page