University of Twente Student Theses

Login

Stemmers goed afgestemd? : onderzoek naar de relaties tussen typen van mediagebruik en politieke houdingen

Valk, Suzanne van der (2007) Stemmers goed afgestemd? : onderzoek naar de relaties tussen typen van mediagebruik en politieke houdingen.

[img] PDF
369kB
Abstract:Onderzoek naar de effecten van mediagebruik op de politieke houdingen van burgers heeft twee algemene, conflicterende verklaringen naar voren gebracht. Vanuit het ‘malaise’ perspectief vermindert mediagebruik politieke betrokkenheid en draagt het bij aan politiek cynisme en een dalende opkomst bij verkiezingen. Vanuit het ‘mobilisatie’ perspectief draagt mediagebruik bij aan politieke betrokkenheid, vertrouwen en subjectieve doeltreffendheid. In tegenstelling tot veel van deze voorgaande studies, worden in mijn onderzoek de ontwikkelingen in het kijk-, luister- en leesgedrag van de respondenten behandeld, alsmede de consequenties van deze veranderingen, als die er zijn, voor politieke houdingen. Gebaseerd op een unieke set panel study data afkomstig uit Nederland, met gedetailleerde metingen voor het vastleggen van het mediagebruik van de respondenten, is het mogelijk om per medium afzonderlijk te bepalen op welke wijze het gebruik ervan is gestructureerd en hoe zich dit in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Uit deze analyses blijkt, dat globaal gezien de onderliggende structuur van mediagebruik een duidelijke scheiding betreft tussen de publieke media of de meer politieke en inhoudelijke berichtgeving aan de ene kant, en de commerciële media of de minder politieke en inhoudelijke berichtgeving aan de andere kant. De ontwikkelingen binnen het gebruik van de drie soorten media, televisie, radio en kranten, tonen aan dat de laatstgenoemde soort mediacategorie aan belang wint ten opzichte van de eerstgenoemde soort. Dit onderzoek toont aan dat typen van mediagebruik (wat betreft de televisie en in mindere mate de kranten) gerelateerd zijn aan de indicatoren van politieke houdingen, zelfs nadat voor leeftijd, geslacht en educatie gecontroleerd is. Dit gegeven wordt versterkt doordat een consistent scorepatroon gevonden wordt: intensieve gebruikers van de publieke media of de meer politieke en inhoudelijke berichtgeving scoren hoger op de significante politieke afhankelijke variabelen, dan de respondenten die alleen intensief gebruik maken van de commerciële media of de minder politieke en inhoudelijke berichtgeving. Hieruit blijkt dat het gaat om de inhoud (en niet de vorm) van de media, wanneer gesproken wordt over de invloed van de media op politieke houdingen. Wanneer de bovenstaande resultaten met elkaar in relatie worden gebracht, spreekt hieruit de verwachting dat de commercialiseringstrend een belangrijke factor is waarmee rekening moet worden gehouden in dit onderzoeksgebied. Het type van mediagebruik waar iemand onder valt, is namelijk van belang voor de scores op de politieke variabelen. Deze verwachting wordt bevestigd wanneer gekeken wordt naar het scoreverloop op de politieke variabelen in de loop van de vier jaar, met betrekking tot de televisie en de kranten. De totale gemiddelde scores voor de televisie blijven nagenoeg gelijk. Dit komt doordat de grootste verandering in de relatieve groepsgrootte de verschuiving betreft van de groep respondenten die alleen intensief gebruik maakt van de publieke televisie, naar de groep intensieve kijkers van zowel de publieke als de commerciële televisie – en deze groepen niet erg verschillen op de politieke variabelen. Ook bij het medium kranten zijn de totale gemiddelde scores op de significante politieke variabelen nagenoeg gelijk gebleven. Dit kan worden verklaard uit het gegeven, dat de ontwikkeling richting het toegenomen belang van de populaire kranten voornamelijk wordt veroorzaakt door respondenten die vier jaar eerder nog helemaal geen intensief gebruik maakte van de kranten - en dit eveneens twee groepen zijn die niet erg verschillend zijn op de politieke variabelen. Voordat echter ‘grote’ uitspraken worden gemaakt omtrent het bestaan van causale relaties tussen typen van mediagebruik en politieke houdingen, is het noodzakelijk dat nader onderzoek wordt gedaan om zodoende de complexiteit van de oorzaak-en-gevolg relaties dieper te ontrafelen. Dit zal de interne validiteit van onderzoek op dit gebied verder versterken. Onderzoek naar het bestaan van de (causale) relaties tussen de twee centrale onderzoeksvariabelen in verschillende nationale contexten, zal hierbij de externe validiteit van de verkregen resultaten verhogen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58212
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page