University of Twente Student Theses

Login

Deelname van Turkse en Nederlandse vrouwen met een lage sociaal economische status aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in de regio Twente

Zander, C.E. (2008) Deelname van Turkse en Nederlandse vrouwen met een lage sociaal economische status aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in de regio Twente.

[img] PDF
356kB
[img] Microsoft Word
1MB
Abstract:Hoewel de overall deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker goed is, nemen met name autochtone- en allochtone vrouwen met een lage sociaal economische status minder deel, terwijl juist zij meer risico lopen op baarmoederhalskanker. Het doel van dit onderzoek was om te bepalen welke gedragsdeterminanten een rol spelen bij de deelname van Turkse- en Nederlandse vrouwen met een lage sociaal economische status in de regio Twente aan het bevolkings-onderzoek baarmoederhalskanker en wat de redenen zijn voor het al dan niet deelnemen aan het onderzoek. Ook werd er gekeken naar wat hierbij de verschillen zijn tussen Turkse- en Nederlandse vrouwen. Er is gekeken naar de volgende onderzoeksvragen: 1. Welke opvattingen hebben Turkse- en Nederlandse vrouwen ten aanzien van het bevolkingsonderzoek naar baarmoeder-kanker en in welk opzicht wijken Turkse- en Nederlandse vrouwen van elkaar af? 2. Welke variabelen uit de Theory of Planned Behavior (TPB) zijn het belangrijkst bij de beslissing om wel of niet deel te nemen en zijn bij Turkse vrouwen andere factoren belang-rijk dan bij Nederlandse vrouwen? Om antwoord te kunnen op deze onderzoeksvragen is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De respondenten van dit onderzoek zijn onder andere geworven via buurtcentra en het ROC-volwasseneneducatie. De vragenlijst is opgesteld aan de hand van de Theory of Planned Behavior. In het totaal zijn 304 van de 1056 vragenlijsten retour gekomen, waarvan 205 bruikbaar. De respons onder Turkse- en Nederlandse vrouwen was respectievelijk 37% en 21%. Met name het werven van Nederlandse vrouwen bleek erg moeilijk te zijn, doordat zij slecht zijn georganiseerd. Het ROC-volwasseneneducatie bleek hiervoor de beste mogelijkheid. De algemene attitude van de Turkse- en Nederlandse vrouwen ten aanzien van deelname aan het bevolkingsonderzoek is zeer positief, maar de kennis van beide groepen vrouwen over baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is zeer beperkt. De meerderheid van de Turkse vrouwen geeft aan de Nederlandse taal onvoldoende of matig te beheersen. Dit heeft bij de Turkse vrouwen invloed op de eigen effectiviteit. Bij de Turkse vrouwen is kennis de belangrijkste voorspeller van gedrag, bij de Nederlandse vrouwen is dat de intentie. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn onder andere het sociaal wenselijk antwoorden van Turkse vrouwen of een andere werking van het model bij beide groepen vrouwen. Aanbevelingen zijn gedaan in de richting van het verhogen van de kennis en het wegnemen van barrières voor deelname. Dit kan worden gedaan door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en door het geven van informatie in eigen taal.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/58953
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page