University of Twente Student Theses

Login

Zorgzaam over de drempel : onderzoek onder Haaksbergse allochtone ouderen

Öztas, G. (2008) Zorgzaam over de drempel : onderzoek onder Haaksbergse allochtone ouderen.

[img] PDF
155kB
Abstract:De landelijke overheid hanteert als uitgangspunt voor etnische minderheden en gezondheidszorg, dat de zorg wordt aangeboden binnen bestaande zorgvoorzieningen. Daarbij wordt geprobeerd de kwaliteit, toegankelijkheid en effectiviteit van de zorg voor etnische minderheden te verbeteren door middel van onderzoek, projecten, voorlichting en algemene wet- en regelgeving. De gezondheidszorg in Nederland bevindt zich in een snel veranderende omgeving waarbij in de laatste tijd een aantal wetswijzigingen zijn opgetreden. Een actueel voorbeeld hiervan is de per 1 januari 2007 inwerking getreden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de komst van de Wmo wordt de bevoegdheid van de gemeenten uitgebreid op het gebied van preventieve zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers (o.a. allochtone ouderen). In dit geval komt de uitvoering van de hulp bij het huishouden (HH), voorheen de huishoudelijke verzorging bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onder de Wmo te vallen en wordt de HH een taak van de gemeente. De gemeente Haaksbergen streeft naar het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van de burgers en extramuralisering. Om de huishoudelijke hulp ten behoeve van de zorgvragers vanuit de gemeente te regelen, sluit zij door middel van een aanbesteding contracten met zorgaanbieders. Indien men kiest voor Zorg in natura (Zin) kan de regie overgelaten worden aan de gemeente en kan men verder hulp ontvangen van een van deze gecontracteerde zorginstellingen. Een tweede optie is om de hulp zelf in te kopen bij ongecontracteerde zorginstellingen of particulieren door middel van een Persoonsgebonden budget (Pgb). De gemeente Haaksbergen heeft voor de komende jaren een Integratienota opgesteld. Binnen de Integratienota 2005-2010 worden allochtonen in specifieke aandachtsgroepen geplaatst. Bij diverse beleidsterreinen zij er in deze nota naar aanleiding van de beleidsvoornemens concrete actiepunten geformuleerd die specifiek bestemd zijn voor de desbetreffende allochtone aandachtsgroep. De Haaksbergse allochtone ouderen vallen in het kader van de nota ook onder een van deze kwetsbare aandachtsgroepen. De zorgproblematiek is als volgt uit te leggen: In de toekomst worden in de gemeente Haaksbergen knelpunten verwacht bij de allochtone ouderen, met name als zij meer hulpbehoevend worden. Veel allochtone ouderen hebben jarenlang gedacht dat zij eens de terugreis naar het land van herkomst zouden maken. De realiteit is dat het overgrote deel in Nederland blijft en de remigratie vrijwel tot stilstand is gekomen. De gemeente veronderstelt dat de zorgaanbieders niet voorbereid zijn op de opvang van specifieke wensen en zorgbehoeften die uit een andere cultuur voortvloeien en dat allochtone ouderen niet gewend zijn om hulp te krijgen van Nederlandse instellingen. Kortom de gecontracteerde zorginstellingen behoren niet tot de interculturele organisaties, die de dienstverlening specifiek hebben afgestemd op de etnisch- culturele diversiteit van haar cliënten. De doelstelling van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de huidige stand van zaken ten aanzien van de zorgverlening aan Haaksbergse allochtone ouderen en onderzoeken in hoeverre dit aanbod is afgestemd op de problemen en zorgvragen van allochtone ouderen. De probleemstelling vloeit voort uit deze doelstelling en luidt als volgt: Hoe kunnen de gemeente Haaksbergen en de zorgaanbieders, de zorg die wordt aangeboden binnen bestaande zorgvoorzieningen voor allochtone ouderen, toegankelijker maken? Om tot een antwoord te komen is deze probleemstelling opgesplitst in een vraag- en een aanbodzijde en zijn er van hieruit een viertal onderzoeksvragen afgeleid. Aan de hand van theorieën zijn de relaties tussen de verschillende partijen van dit onderzoek geanalyseerd. De participatieladder van het SMO en de hieruit afgeleide clusters; inzicht in het aanbod, herkenbaarheid/toegankelijkheid, zelfredzaamheid, financiën, zijn gebruikt om de mate van participatie bij allochtone ouderen met betrekking tot bewustwordingsactiviteiten te bepalen. Met het zeven-stadiamodel is de mate van interculturalisering bij zorginstellingen bepaald en als laatste is de principaal-agenttheorie toegepast bij de analyse van de relatie tussen zorginstellingen en de gemeente. Door middel van literatuurstudie en de gegevens uit de interviews met achtereenvolgens de zorginstellingen, de gemeente, de allochtone ouderen en de bestuursleden van de zelforganisatie, is uiteindelijk de probleemstelling van dit onderzoek beantwoordt. Dit onderzoek dat onder Haaksbergse allochtone ouderen is uitgevoerd, kan gerekend worden totkwalitatief onderzoek. Binnen het onderzoek richt de probleemstelling zich op onderwerpen die te maken met de wijze waarop allochtone ouderen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis daarvan gedragen. Het toepassen van data- triangulatie en het nauwkeurig vastleggen van de stappen die genomen zijn ter uitvoering van het onderzoek hebben beide de betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens vergroot en tevens de interne geldigheid van deze gegevens verhoogd.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Gemeente Haaksbergen
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59006
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page