University of Twente Student Theses

Login

Financiële stromen binnen Sport & Cultuur op de Universiteit Twente: een onderzoek naar het inzichtelijk maken van geldstromen binnen en non-profit organisatie

Busschers, Roxanne (2008) Financiële stromen binnen Sport & Cultuur op de Universiteit Twente: een onderzoek naar het inzichtelijk maken van geldstromen binnen en non-profit organisatie.

[img] PDF
663kB
Abstract:Dit onderzoek heeft zich gericht op het inzichtelijk maken van geldstromen binnen de afdeling Studentenactiviteiten & Campus (SA&C) op de Universiteit Twente, waaronder de sectoren Sport en Cultuur vallen. De aandacht is uitgegaan naar de inrichting van het boekhoudsysteem. In het huidige boekhoudprogramma worden kosten ingedeeld onder kostensoorten (grootboeknummers) en kostenplaatsen (ofi-nummers); aan ieder ofi-nummer is in het systeem goedkeurder gekoppeld. De hoofdvraag in dit onderzoek luidde: op welke wijze kan de huidige methode van boekhouden aangepast worden, zodanig dat er een helder inzicht ontstaat in de baten en lasten van een specifieke activiteit? De onderzoeksvragen die hierbij opgesteld zijn, zijn de volgende: 1) Welke problemen worden er binnen Sport en Cultuur ondervonden met betrekking tot de financiële inrichting en de boekhouding? 2) Welke doelen worden er door de gebruikers gesteld aan het boekhoudsysteem? 3) Op welke wijze kan de structuur van inboeknummers hiertoe heringericht worden? 4) Welke andere veranderingen zouden doorgevoerd moeten worden in de boekhouding? 5) Welke veranderingen zouden er op basis van de veranderingen in de boekhouding moeten plaatsvinden in de organisatie? Voor het onderzoek is veel gebruik gemaakt van de kennis van de gebruikers; in samenwerking met hen zijn verschillende oplossingsrichtingen gegenereerd. Deze zijn vervolgens beoordeeld op de criteria wenselijkheid en haalbaarheid; waaruit de onderstaande aanbevelingen zijn voortgekomen. 1) Per project of concrete verantwoordelijkheid zou er een projectnummer, een zogenaamd ofi-nummer, moeten zijn. Deze ofi-nummers zouden jaarlijks geëvalueerd moeten worden binnen de sector en in overleg met de dienst Financiële en Economische zaken (FEZ). 2) Vervolgens zou voor ieder project een begroting gemaakt moeten worden, dit is dan een deelbegroting van de begroting voor de gehele sector. Bij Cultuur werkt men hier al mee, maar bij Sport is dit nog niet het geval. 3) Per sector zou de begroting in matrixvorm opgesteld moeten worden. Horizontaal komt de kostenplaats en verticaal de kostensoort, dit is in figuur 7 in paragraaf 5.4.5 schematisch weergegeven. 4) Overheadkosten zijn indirecte kosten die gemeenschappelijk voor meerdere kostobjecten zijn, momenteel worden deze niet toegerekend aan een ofi-nummer, anders dan aan ‘algemeen’. Toerekenen hiervan dient in de toekomst in de volgende mate te gebeuren: o Huisvestingslasten. Deze kosten zijn nauwelijks afhankelijk van het uitvoeren van activiteiten en kunnen als overhead beschouwd blijft. Personele lasten. Toerekening dient te gebeuren voor werknemers die zich geheel of voor het overgrote deel bezighouden met activiteiten die onder één ofi-nummer vallen. o Materiaalkosten. Materiaalkosten zullen alleen aan een project toegerekend kunnen worden als zij enkel voor dit project gebruikt worden. In andere gevallen zal de toerekening te arbitrair zijn en bovendien te tijdrovend om te bepalen. 5) Goedkeuring van facturen zou moeten gebeuren door de projectcoördinator. In navolging van de sector Cultuur zou ook bij de sector Sport een factuur rechtstreeks vanuit FEZ naar de betreffende coördinator gestuurd moeten worden. Om dit systeem goed te laten werken is het wel van essentieel belang om ook projectbegrotingen op te stellen. 6) Tenslotte is het van belang dat bij het inboeken consequent gehandeld wordt, zodat gelijksoortige kosten ook steeds op hetzelfde ofi-nummer geboekt worden. Hiervoor moeten binnen de sector richtlijnen opgesteld worden, dit kan in overleg met FEZ.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Student Union, Universiteit Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59281
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page