University of Twente Student Theses

Login

Informatiestromen in het waterbeheer: een onderzoek naar de structuur en kwaliteit van de informatievoorziening

Lienden, A.R. van (2008) Informatiestromen in het waterbeheer: een onderzoek naar de structuur en kwaliteit van de informatievoorziening.

[img] PDF
629kB
Abstract:Voor de afronding van de bachelor Technische Bedrijfskunde is een bachelorscriptie geschreven over de structuur en kwaliteit van de informatievoorziening bij waterbeheerders. De opdracht is verleend door het Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid (CSTM). Uit eerder onderzoek daarvan is gebleken dat de informatievoorziening bij waterbeheerders in Overijssel significant verschilt. Het leek daarom interessant om dit te onderzoeken bij waterbeheerders in een ander stroomgebied. Dit onderzoek richt zich op routinematige informatiestromen binnen en tussen de waterbeheerders in deelstroomgebied Maas op het gebied van grond- en oppervlaktewaterbeheer. De betrokken waterbeheerders zijn de provincies Limburg en Noord-Brabant en de vier waterschappen Roer en Overmaas, Peel en Maasvallei, De Dommel en Aa en Maas. Middels interviews met medewerkers uit verschillende organisatieniveau’s (beleid en operationeel) binnen deze waterbeheerorganisaties is informatie verzameld over de organisatie- en informatiestructuur en over de kwaliteit van de informatievoorziening. Voor de organisatie- en informatiestructuur zijn de volgende attributen gebruikt: hiërarchie en taakspecialisatie, regels en plannen, verticale informatie uitwisseling, horizontale informatie uitwisseling, teams/taskforces/integrators, centralisatie van besluitvorming, vorm van informational boundary spanning en ondersteuning door informatietechnologie. Hiervoor zijn indicatoren opgesteld waarnaar in de interviews gevraagd werd. De bedoeling hiervan was om inzicht te krijgen in potentiële knelpunten voor een kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening. De kwaliteit van de informatievoorziening is in dit onderzoek gemeten met behulp van de volgende attributen: juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit en controleerbaarheid. Om hierover een eindoordeel te vellen is in dit onderzoek de informatievoorziening bij de verschillende waterbeheerders vergeleken. De bevindingen laten zien dat bij de Provincie Limburg de informatiekwaliteit matig is. Zwakke punten zijn hier de actualiteit en volledigheid van informatie. Sterke punten zijn de hoge nauwkeurigheid en controleerbaarheid. Een mogelijk knelpunt is het gebrek aan procesbeschrijvingen, waardoor werknemers meerdere malen dezelfde vraag uitzoeken. Bij de provincie Noord-Brabant is de informatiekwaliteit beneden gemiddeld. Dit komt hoofdzakelijk door lage scores op actualiteit en volledigheid en matige nauwkeurigheid. Het gebrek aan goede coördinatie van informatiestromen kan hieraan ten grondslag liggen. Controleerbaarheid van gegevens is echter hoog. Processen zijn duidelijk beschreven, maar er ontbreken nog goede afspraken over hetmonitoren. Het verstrekken van informatie aan derden kan nog verbeterd worden. Bij waterschap Roer en Overmaas is de informatiekwaliteit matig. Ondanks de goede controleerbaarheid blijft de lage nauwkeurigheid van binnenkomende data een probleem. Informatie over kleinere watersystemen ontbreekt waardoor de volledigheid matig is. De matige ondersteuning door informatietechnologie en het gebrek aan gecoördineerde horizontale informatie uitwisseling zijn mogelijke knelpunten. De kwaliteit van informatie bij waterschap Peel en Maasvallei is beneden gemiddeld, De nauwkeurigheid en volledigheid zijn laag. De controleerbaarheid van de informatie is beneden gemiddeld. Informatie is wel actueel. Procesbeschrijvingen voldoen niet en daarnaast is de ontsluiting van informatie naar derden nog niet optimaal. De informatiekwaliteit bij waterschap Aa en Maas is vrij goed. Alleen de volledigheid is matig. Controleerbaarheid wordt momenteel verbeterd. Organisatorisch gezien heeft waterschap Aa en Maas de zaken over het algemeen goed op orde. Bij waterschap De Dommel is de kwaliteit van informatie eveneens ruim boven gemiddeld. Dit komt met name door de hoge nauwkeurigheid van binnenkomende data. De informatie is ook erg actueel en de controleerbaarheid is goed. De kwaliteit wordt benadeeld door de onvolledigheid van informatie, met name over grondwater. Een knelpunten is waarschijnlijk de matige ondersteuning door informatietechnologie op dit gebied. Al met al kan er gezegd worden dat de waterschappen Aa en Maas en De Dommel een kwalitatief betere informatievoorziening hebben ten opzichte van de overige waterbeheerders. De provincie Limburg volgt op kleine afstand. Het valt op dat deze drie waterbeheerders een hoge nauwkeurigheid van hun data nastreven. Er is met dit onderzoek aangetoond hoe de informatievoorziening er uit ziet bij de genoemde waterbeheerders in deelstroomgebied Maas. Vervolgens is ingezoomd op de kwaliteit van de informatie en is dit beoordeeld op basis van een set kwaliteitsindicatoren. Daarnaast is binnen dit onderzoek aandacht besteed aan organisatorische kenmerken ten einde een indicatie te geven van potentiële knelpunten voor een kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening. Dit onderzoek geeft waterbeheerders hiermee een eerste beeld van eventuele zwakheden in hun informatievoorziening en een richting waarin ze binnen hun organisatie kunnen zoeken naar de mogelijke oorzaak daarvan.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/59311
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page