University of Twente Student Theses

Login

Waarschuwingeffectiviteit : een onderzoek naar de determinanten en de invloed van labelontwerp

Bussel, K.M. van (2008) Waarschuwingeffectiviteit : een onderzoek naar de determinanten en de invloed van labelontwerp.

[img] PDF
2MB
Abstract:Bekijken consumenten de etiketten van huishoudchemicaliën? Begrijpen zij de informatie die op deze etiketten aanwezig is? Weet de consument welke acties ondernomen moeten worden bij gebruik, opslag of verwijdering? De introductie van een nieuw systeem voor labelling en etikettering van chemische producten, het Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals (GHS), vormt een aanleiding om deze vragen eens goed onder de loep te nemen. Huishoudchemicaliën en de etikettering hiervan stonden dan ook centraal in dit onderzoek in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit en de Universiteit Twente. Het doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de omgang van de consument met risico- & waarschuwinginformatie. Hiertoe werden de determinanten voor waarschuwingeffectiviteit en de mogelijkheden om de omgang van de consument met deze informatie te beïnvloeden nader onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek waren gericht op het geven van aanbevelingen voor een consumentenvoorlichtingstrategie ten aanzien van het GHS. In het onderzoek stond de volgende vraag centraal: Hoe gaan consumenten om met risico- & waarschuwinginformatie op huishoudchemicaliën, welke rol spelen boodschap-, product-, persoonlijke- en situationele factoren hierbij, en hoe kan labelontwerp daar een positieve bijdrage aan leveren? Om tot de beantwoording van deze hoofdvraag te komen zijn twee studies verricht: een validatiestudie ten aanzien van GHS symbolen en een experimentele studie naar ontwerpaspecten van waarschuwinglabels van huishoudchemicaliën in algemene zin. In de eerste studie is gebruik gemaakt van een digitaal winkelschap. Deze studie bestond uit twee delen. Het eerste gedeelte richtte zich op informatieverwerking tijdens een aankoopsituatie waarbij product- en symboolverschillen centraal stonden. De respondenten kregen een aankooptaak voor verfafbijtmiddel of impregneerspray. Het tweede gedeelte van deze studie betrof enkel GHS symbolen en ging in op het begrip, productgebruik en risico-perceptie ten aanzien van verschillende producten. Deze studie is uitgevoerd onder 161 personen. De tweede studie betrof een experimentele studie waarbij respondenten werden blootgesteld aan een productafbeelding waarbij het label met risico- & waarschuwinginformatie een omkadering in de vorm van een opstaande driehoek, omgekeerde driehoek of rechthoek kende. De respondenten dienden een vragenlijst in te vullen waarin het eerder getoonde product centraal stond. Deze studie is uitgevoerd onder 96 studenten van de Universiteit Twente. De resultaten van de beide studies gaven weer dat boodschap-, product-, persoonlijke- en situationele factoren determinanten van waarschuwingeffectiviteit zijn. Deze factoren zijn met elkaar verweven en oefenen tezamen invloed uit op de omgang van consumenten met risico- & waarschuwinginformatie. Ten eerste bestaan ‘boodschapfactoren’. Risico- & waarschuwinginformatie wordt door consumenten wel opgemerkt tijdens aankoop maar de aanwezigheid van gevaarsymbolen beïnvloedt de aankoop van producten niet. Labelvormen kunnen bijdragen aan een verhoging van het opmerken en het zich herinneren van risico- & waarschuwinginformatie elementen. Afhankelijk van karakter, verschillen deze effecten bij consumenten. Onder risiconeigende consumenten kan labelvorm invloed uitoefenen. Verder heeft labelvorm invloed op oordelen over productgevaar. Producten worden verschillend beoordeeld wanneer andere vormen de risico- & waarschuwinginformatie omringen. Naast boodschapfactoren bestaan ook zogenaamde ‘productfactoren’. Tijdens aankoop worden gevaarsymbolen meer opgemerkt wanneer zij afgebeeld zijn op producten die door de consument als meer risicovol worden gezien. Ook is het producttype van invloed op de herinnering van gevaarsymbolen na aankoop. Er is sprake van een betere herinnering bij aanwezigheid op een gepercipieerd risicovoller product. De invloed van producten op de gezondheid en het milieu spelen een grotere rol bij de aankoop van gepercipieerd risicovolle producten dan bij producten die door de consument als minder risicovol worden gezien. Ten derde zijn ‘persoonlijke factoren’ van invloed op waarschuwingeffectiviteit. Karaktereigenschappen zijn van invloed op de omgang van de consument met risico- & waarschuwinginformatie. Risiconeigende consumenten merken symbolen minder op. Verder kan labelontwerp een positieve bijdrage leveren voor de omgang van deze groep consumenten met risico- & waarschuwinginformatie. Demografische kenmerken zijn daarnaast van invloed op de omgang met de informatie. Er kwamen verschillen naar voren tussen consumenten met verschil in geslacht, opleidingsniveau, ouderschap en huishoudelijke verantwoordelijkheid. Ten slotte spelen ‘situationele factoren’ een rol. In de aankoopsituatie wordt risico- & waarschuwinginformatie wel opgemerkt, maar de mate van opmerken is niet sterk te noemen. De herinnering van de informatie na aankoop is slecht. De consument is zich wel bewust van de aanwezigheid van dergelijke informatie en gevaarsymbolen, maar welke dit precies zijn weet men niet exact te reproduceren. De volgende aanbevelingen kunnen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek gedaan worden. Het kenbaar maken van GHS risico- & waarschuwinginformatie aan de consument is van belang. De consumentenvoorlichtingscampagne zou moeten streven naar een hernieuwd bewustzijn van risico- & waarschuwinginformatie op huishoudelijke producten. Het is belangrijk om de informatie over het GHS in haar context te presenteren. Hierbij dient gelet te worden op de factoren: boodschap, product, persoon en situatie. Diverse producten dienen in een campagne naar voren te komen. Vormgeving kan een rol spelen bij de omgang van de consument met de risico- & waarschuwinginformatie. Fabrikanten dienen de mogelijkheden hiertoe binnen de bepalingen van het GHS na te gaan. Productselectie voor de campagne zou gebaseerd kunnen worden op basis van bekendheid, risicoperceptie, kostbaarheid en complexiteit. Een algemene basisboodschap zou uitgezonden kunnen worden naar een brede doelgroep: consumenten die in aanraking komen met huishoudchemicaliën. Een website kan fungeren als bron van informatie over het GHS voor de consument. Accenten zouden gelegd kunnen worden op het bereiken van vrouwen, hoger opgeleiden, consumenten zonder kinderen, met een lage huishoudelijke verantwoordelijkheid en een risiconeigend karakter. Informatie kan via specifieke kanalen of door middel van boodschapformulering bij deze groepen terechtkomen. De laatstgenoemde groep consumenten kan ook bereikt worden door middel van aanpassingen in labelontwerp. Ten slotte is het belangrijk dat de campagne aandacht schenkt aan de verschillende situaties waarin de consument in aanraking komt met huishoudchemicaliën: bij aankoop, het opbergen en bij gebruik van de producten. Naast specifieke aanbevelingen ten aanzien van de voorlichtingscampagne zijn andere aanbevelingen gedaan. Het uitvoeren van longitudinaal onderzoek naar het GHS is hier een voorbeeld van. Verder wordt ten aanzien van labelontwerp aangegeven dat het gebruik van driehoekige vormen het meest effectief lijkt om een positief effect te bereiken onder risiconeigende consumenten in hun omgang met risico- & waarschuwinginformatie. Verdere inzichten in de invloed van vormen en de werking van persoonlijkheidskarakteristieken zijn geboden
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59532
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page