University of Twente Student Theses

Login

Beginspraak nu en straks : van pionierswerk naar een vanzelfsprekende werkwijze : de huidige opvattingen van medewerkers over beginspraak en hoe ze beter zouden aansluiten op ambitieuze doelstellingen van de gemeente Zwolle

Pieterson, J. (2009) Beginspraak nu en straks : van pionierswerk naar een vanzelfsprekende werkwijze : de huidige opvattingen van medewerkers over beginspraak en hoe ze beter zouden aansluiten op ambitieuze doelstellingen van de gemeente Zwolle.

[img] PDF
713kB
Abstract:Bij de gemeente Zwolle wil men via beginspraak proberen om de burger meer betrokken te krijgen bij ontwikkelingen in de stad. Beginspraak is de Zwolse term voor participatie, waarbij als voorwaarde geldt dat dit vanaf een vroeg moment in het planproces gebeurt. Daarvoor is wederzijds respect en vertrouwen nodig onder alle participanten in het proces. Dit is niet vanzelfsprekend aanwezig omdat er een kloof bestaat tussen burger en overheid. De overheid wil de kloof verkleinen, daarom wil de gemeente steeds vaker belanghebbenden laten participeren. Dat moet leiden tot actief burgerschap. De context van dit onderzoek betreft participatieprojecten waarin de belangen van burgers op het spel staan. De gemeente treedt op als regisseur, maar wil tevens partner zijn van alle belanghebbenden. Communicatieve vaardigheden zullen een belangrijkere rol gaan spelen, nu medewerkers meer op basis van gelijkwaardigheid (de burger als partner) in gesprek gaan met belanghebbenden. De gemeente denkt dat dit een cultuurverandering bij haar ambtenaren vereist. In dit onderzoek is geprobeerd om de bestaande opvattingen over beginspraak te achterhalen. Er zijn explorerende interviews gedaan met ervaringsdeskundigen van beginspraak; ambtenaren die verschillende functies vervullen in participatieprojecten. Er bleek onder andere dat ervaring en persoonlijke inschattingen, de heersende opvattingen over beginspraak en gekozen werkwijzen bepalen. Dit is niet onlogisch omdat de notitie Beginspraak pas kortgeleden is vastgesteld en de notitie vrij algemeen blijft. Enthousiaste ervaringen en ideeën om beginspraak verder te brengen, staan er niet echt in. De reacties in de interviews zijn vaak wel enthousiast wanneer de interviewer voorstellen doet voor nieuwe proceskeuzecriteria of een grotere rol voor sociaal-psychologische kennis. Beginspraak roept niet bij iedereen grote beloftes op en de doelen ervan worden verschillend benoemd. De meningen verschilden over wenselijkheid van sturen in samenstelling betrokkenenveld (representativiteit), wenselijkheid van onderhandelen om tot compromissen te komen, en wenselijkheid van op beïnvloeding gerichte communicatie ter stimulering van een constructieve sfeer. De opvattingen over interactieve beleidsvorming zijn gemengd met betrekking tot de wenselijkheid van uitbreiding van invloed van burgers, maar ook ten aanzien van de sturende invloed die ambtenaren zouden mogen uitoefenen en de vrijheid van werkwijzen. Meer invloed voor burgers is een soort sociaal wenselijke uitspraak die veel genoemd wordt, maar de geinterviewden zijn zich er van bewust dat meer invloed voor burgers niet zomaar te rijmen valt met de brede verantwoordelijkheden van een gemeente en de integriteit die ze zou moeten hebben. Ze zeggen bijvoorbeeld dat eerst een positievere en constructievere benadering door burgers van problemen nodig is. Sommigen zeggen dat dit niet haalbaar is, anderen zijn terughoudend omdat dit vereist dat de gemeente zich sturend gaat mengen in beeldvorming en daarmee komt de integriteit van de gemeente op het spel. Slechte ervaringen uit het verleden zullen oorzaak zijn van wantrouwen om burgers meer invloedsruimte te geven. Desondanks was er best wel wat steun voor de voorgestelde manieren om invloed uit te oefenen op de houding van belanghebbenden met behulp van sociaal-psychologische kennis en werkwijzen die meer vrijheid geven aan ambtenaren. Er waren meerdere uitspraken waaruit bleek dat diegene bezig was om te sturen in de beeldvorming, omdat daarmee de kansen op acceptabele uitkomsten werden vergroot.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59590
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page