University of Twente Student Theses

Login

Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie : een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Dekker, J. (2010) Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie : een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie.

[img] PDF
808kB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Dienst Vastgoed Defensie, met als belangrijkste doel: het doen van aanbevelingen over mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagement proces binnen de Dienst Vastgoed Defensie. Tevens dient dit onderzoek als de afsluiting van het academisch gedeelte aan de KMA en de bacheloropleiding ‘Civiele Techniek’ aan de Universiteit Twente.Na overleg met de begeleiders is de probleemstelling als volgt opgesteld: De DVD heeft op 1 november 2007 het convenant ‘RISNET’ getekend. Hiermee heeft de DVD zich geconformeerd om per 2012 risicomanagement in te voeren in elk project wat door de DVD uitgevoerd wordt. Echter in vergelijking met de civiele collega’s heeft de DVD, nog niet zoveel ervaring met risicomanagement opgedaan. Daarom dient er gekeken te worden naar mogelijke verbeterpunten die ingevoerd kunnen worden om zo het risicomanagement binnen de DVD naar een hoger niveau te tillen. Ook de doelstelling is op dezelfde wijze vastgesteld: Het doen van aanbevelingen voor de verbetering van risicomanagement binnen de DVD. In overleg met de begeleiders is besloten om voornamelijk risicomanagement binnen het aanbestedingstraject nader te beschouwen in dit onderzoek.Dit dient gedaan te worden door inzicht te geven in de mogelijke consequenties voor de bestaande werkmethoden, processen en organisatie, welke voortkomen uit interviews binnen de DVD en uit de analyse van artikelen en literatuur over risicomanagement. De volgende werkwijze is gedurende het onderzoek gevolgd. Allereerst is er een literatuurstudie uitgevoerd om het theoretische kader aan te geven. Naast onderwerpen zoals risicodefinities, risicomanagement, risicomanagementproces is er aandacht besteed aan het zogenaamde Risk Maturity Model. Dit Risk Maturity Model is een model dat aangeeft op welk niveau het risicomanagement van een organisatie zit. Vervolgens is het huidige aanbestedingsproces (zoals is vastgelegd in PNS-CM ‘Aanbesteden en contracteren’) vergeleken met het gewenste aanbestedingsproces (zoals is vastgelegd in publicatie 274 van RISNET: ‘Risico’s en Aanbesteden’) binnen de DVD. Daarna zijn er een aantal interviews afgenomen om de huidige feitelijke situatie m.b.t. risicomanagement binnen DVD te beschouwen en om na te gaan of de theoretische procesverschillen ook daadwerkelijk in de praktijk zullen optreden. Vervolgens is er een vergelijking gemaakt tussen het huidige en het gewenste Risk Maturity Model niveau. Tenslotte zijn er een aantal conclusies getrokken en zijn er aan de hand van deze conclusies een aantal aanbevelingen opgesteld voor de verbetering van risicomanagement binnen de DVD. Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. In het algemeen kunnen we stellen dat risicomanagement alle activiteiten en maatregelen in relatie tot het beheersen van risico’s omvat. Gedurende het risicomanagementproces worden deze maatregelen en activiteiten uitgevoerd om de risico’s te kunnen beheersen. Het risicomanagementproces bevat een zestal stappen welke doorlopen moeten worden, te weten: Communiceren en consultatie, Vaststellen context, Risico identificatie, Risico analyse, Risico evaluatie en Risico beheersing. Uit de vergelijking tussen het huidige risicomanagementproces en het gewenste risicomanagementproces zijn een viertal procesverschillen naar voren gekomen. Het eerste procesverschil is het ontbreken van een risico analyse. Het tweede verschil is het ontbreken van risicomanagement bij het oordelen en selecteren van inschrijvers. Het gebrek aan een juiste inventarisatie en allocatie van de risico’s is het derde procesverschil. Het niet toepassen van een risicodossier is het vierde en tevens laatste procesverschil. De gevonden procesverschillen zijn ook verwerkt in de interviewvragen. De antwoorden op de interviewvragen bevestigen de eerder onderkende theoretische procesverschillen. Aan de hand van de resultaten zijn er een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de DVD: Voor een verbetering van het risicomanagementproces is het van belang dat er in eerste instantie voldoende basiskennis over risicomanagement aanwezig is binnen de DVD. Dit kan gedaan geworden aan de hand van een uitreikstuk over risicomanagement, presentaties of complete cursussen over risicomanagement. Ook dienen de overkoepelden directies (Centrale, Noord, Zuid en West) van de DVD het risicomanagementproces toe te passen bij hun besluitvormingsproces. Hierdoor zullen de werknemers ook gestimuleerd worden om risicomanagement toe te passen. Zodra er binnen de DVD voldoende kennis is over risicomanagement kan er gekeken worden naar vervolgstappen voor de verbetering van risicomanagement. Hierbij moet gedacht worden aan het opstellen van mogelijke wijzen voor het analyseren van risico’s. Verder moet er ook besloten worden wat voor soort risicolijst de DVD zal gaan gebruiken. Ook is het van belang dat er risicodossiers opgesteld gaan worden, zodat de informatie over risico’s wordt bewaard en altijd opgezocht kan worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Defensie, Den Haag, Nederland
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Keywords:risicomanagement, risicomanagementproces, verbeterpunten, RISNET
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59689
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page