University of Twente Student Theses

Login

Bezwaar tegen mediation? Een onderzoek naar de vraag in hoeverre mediation in de bezwaarschriftprocedure van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is.

Brinkman, Wouter (2011) Bezwaar tegen mediation? Een onderzoek naar de vraag in hoeverre mediation in de bezwaarschriftprocedure van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is.

[img] PDF
578kB
Abstract:Achtergrond “Bezwaar tegen mediation?” Zo luidt de titel van mijn scriptie. Deze titel heb ik gekozen omdat het gebruik van mediation in bezwaarschriftprocedures bij (lagere) overheden veelvuldig wordt toegepast om bestuursrechtelijke geschillen te beslechten. De vraag waarop ik in deze scriptie beoog antwoord te geven is in hoeverre mediation in de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is. Immers, een aantal karakteristieken van het bestuursrecht verzet zich mediation. Zo is het bestuursrecht grotendeels dwingend van aard en heeft het bestuursorgaan in die situaties geen mogelijkheden om ‘water bij de wijn’ te doen. Als de wet wél ruimte laat voor onderhandelingen, dan moet rekening worden gehouden met verschillende juridische aspecten die het sluiten van een vaststellingsovereenkomst bemoeilijken, zoals het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de openbaarheid van bestuur. Ook is het nog maar de vraag als partijen tot overeenstemming zijn gekomen of dit het einde van het geschil betekent. Nadat overeenstemming is bereikt, moet het bestuursorgaan vaak nog een besluit nemen. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden vervolgens nog weer rechtsmiddelen aanwenden. Onderzoeksvragen In mijn scriptie beoog ik antwoord te geven op de in de eerste alinea genoemde centrale onderzoeksvraag in hoeverre mediation in de bezwaarschriftprocedure van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is. Daarnaast heb ik een drietal deelvragen geformuleerd: A. Wat is een bezwaarschriftprocedure en hoe heeft deze procedure zich in de loop der jaren ontwikkeld? B. Wat is mediation en hoe wordt mediation ingepast in de bezwaarschriftprocedure? C. Door welke juridische aspecten wordt mediation in de bezwaarschriftprocedure begrensd? Belangrijkste bevindingen Wanneer een bestuursorgaan besluit gebruik te maken van mediation mag dat, mits de uitkomsten van mediation niet in strijd komen met het dwingend recht. Daarnaast mag de vaststellings-overeenkomst die wordt gesloten na een geslaagde mediation geen onaanvaardbare doorkruising met de regels van het publiekrecht opleveren. Verder heeft een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur een belemmerende werking op het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, terwijl een aantal andere beginselen van behoorlijk bestuur voor een bestuursorgaan normerend van aard zijn. Verder dienen partijen er rekening mee te houden dat de vertrouwelijkheid van de gesloten vaststellingsovereenkomst in het geding kan komen wanneer een verzoek wordt gedaan om de openbaarheid hiervan. Een laatste factor waarmee partijen rekening moeten houden is dat na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst derde-belanghebbenden die de overeenkomst niet hebben ondertekend nog rechtsmiddelen kunnen aanwenden tegen het besluit of de besluiten die voortvloeien II uit wat in de vaststellingsovereenkomst is afgesproken. Dit betekent dat partijen hun geschil weliswaar bijgelegd kunnen hebben, maar het geschil is daarmee nog niet finaal beslecht. Ik ben van mening dat mediation in de bezwaarschriftprocedure een nuttig instrument kan zijn, maar zeker niet in alle conflictsituaties zinvol is. Gezien de investering in tijd en geld en de genoemde belemmerende factoren waarmee bestuursorganen rekening moeten houden, dient mediation in de bezwaarschriftprocedure alleen toegepast te worden wanneer aan vooraf bepaalde criteria is voldaan.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60202
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page