University of Twente Student Theses

Login

Het waarborgen van publiek belang bij de totstandkoming van organisaties met een publiek karakter: Een bestuurskundige en juridische blik op de totstandkoming van de Herstructureringmaatschappij Overijssel

Gugten, Daan van der (2009) Het waarborgen van publiek belang bij de totstandkoming van organisaties met een publiek karakter: Een bestuurskundige en juridische blik op de totstandkoming van de Herstructureringmaatschappij Overijssel.

[img] PDF
312kB
Abstract:Het doel van deze scriptie is te onderzoeken hoe het totstandkomingsproces van het oprichten van afzonderlijke organisaties met een publiek karakter voor projecten in het kader van publiek private samenwerking zodanig kan plaatsvinden dat het publiek belang is gewaarborgd. Het publiek belang is een maatschappelijk belang dat de overheid zich aantrekt. De overheid bepaalt in sterke mate, democratisch gelegitimeerd, wat het publiek belang is. Tevens zijn publieke waarden leidend voor de bepaling van de behartiging van het publiek belang. Wanneer een overheid een publiek belang wil behartigen door daadwerkelijke uitvoering, kan men spreken van een publieke taak – dat wil niet ogenblikkelijk zeggen dat sprake is van een juridisch gepositiveerde publieke taak. De scriptie eindigt met vijf aanbevelingen hoe de waarborging van het publiek belang bevorderd kan worden. Ten behoeve van de scriptie is de totstandkoming van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel onderzocht. Dit is gebeurd vanuit een juridisch en een bestuurskundig perspectief. Vanuit het juridisch perspectief is gekeken naar de wettelijke randvoorwaarden waarbinnen de onderzochte casus plaatsvond. Vanuit het bestuurskundig perspectief is gekeken naar factoren die van invloed zijn geweest op de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Tevens is gekeken naar de karakteristieken van de onderzochte samenwerkingsconstructie. De HMO is opgericht als een afzonderlijke NV, die wordt beheerst door de Provincie Overijssel (100% aandeelhouderschap). De HMO is het ‘vehikel’ waarmee pps wordt bedreven met marktpartijen en andere publieke partijen (voornamelijk gemeenten). Eventuele karakteristieken van interactie tussen private en publieke partijen is daarom geen deel van dit onderzoek. Het onderzoek focust zich op de totstandkoming van de HMO en is daarom gelegen in de ‘publieke sfeer’. De casus HMO is onderzocht door documentonderzoek en door het houden van interviews van bij de HMO betrokken provinciale medewerkers. Vanuit een theoretische verkenning zijn relevante factoren vastgesteld en is het relevante juridisch kader beschreven. Dit heeft geleid tot een analyse van de totstandkoming van de HMO. Hieruit zijn conclusies getrokken met het doel aanbevelingen te doen voor toekomstige projecten. De belangrijkste conclusies worden hierna kort uiteengezet. Er zijn drie hoofdmotieven te onderscheiden om de uitvoering van een publieke taak onder te brengen in een afzonderlijke organisatie, te weten: het bevorderen van de uitvoering, het niet belasten van de eigen organisatie en wettelijke regels. Vastgesteld wordt dat het recht de naleving van publieke waarden kan bevorderen. Het recht zorgt voor een randvoorwaardelijk kader, dat de denkrichtingen en het handelen van bij projecten betrokken medewerkers stuurt. De individuele communicatie tussen projectmedewerkers wordt voornamelijk geleid door functionaliteit en niet door protocollen en procedures. Bevorderlijk voor samenwerking is ten eerste dat er grote overeenstemming bestaat over de problematiek wat betreft waarden en doelstellingen bij de betrokken actoren. Ten tweede is het bevorderlijk voor samenwerking dat duidelijk is hoe de doelen verwerkelijkt kunnen worden. Binnen het oogpunt van publieke waarden is het handelen vanuit een democratische legitimiteit belangrijk. Door bestaande wettelijke controlemechanismen en door betrokkenheid van belanghebbenden en burgers kan de legitimiteit van een project worden bevorderd en indirect daardoor het handelen van projectmedewerkers vanuit het oogpunt van publieke waarden. De eerste aanbeveling is om een afweging hoe het publiek belang gewaarborgd is te betrekken bij de keuze om een publieke taak zelf uit te voeren of om dat over te laten aan een andere organisatie (al dan niet door deelneming of oprichting). De tweede aanbeveling is het bevorderen van het waarborgen van naleving van publieke waarden bij organisaties met een publiek karakter. De derde aanbeveling is om voor aanvang van de samenwerking de beleidsproblematiek goed te formuleren en daarover intern consensus te bereiken. De vierde aanbeveling is het bevorderen van openbaarheid en verantwoording tijdens de totstandkoming van projecten naar bestuurders, politiek en samenleving door duidelijke en volledige verslaglegging van alle overwogen mogelijkheden, de gemaakte keuzes en de redenen daarvoor. De vijfde aanbeveling is dat de informatievoorziening naar belanghebbenden en burgers begrijpelijk en vertrouwenwekkend moet zijn.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60233
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page