University of Twente Student Theses

Login

Kennis delen binnen een competitieve organisatiecultuur: Een stap op weg naar succesvolle kennisdeling door de implementatie van closed Web 2.0 technologieën

Klazinga, Jolien (2010) Kennis delen binnen een competitieve organisatiecultuur: Een stap op weg naar succesvolle kennisdeling door de implementatie van closed Web 2.0 technologieën.

[img] PDF
496kB
Abstract:In deze studie is geprobeerd om een antwoord te geven op de vraag: welke factoren bepalen de intentie tot gebruik van closed Web 2.0 technologieën binnen een competitieve organisatiecultuur met als doel een succesvolle kennisdeling te bewerkstelligen? Het onderzoek is uitgevoerd binnen Sanoma Uitgevers, de grootste uitgeverij in Nederland van publiekstijdschriften en websites. Deze organisatie wordt gekenmerkt door een competitieve organisatiecultuur. Binnen deze cultuur kan kennisdeling problematisch zijn. Web 2.0 technologieën bieden de mogelijkheid om de kennisdeling binnen deze cultuur te faciliteren. Deze technologieën maken het mogelijkheid voor iedereen om content te leveren, gerefereerd naar als user generated content. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is op basis van literatuur een onderzoeksmodel samengesteld genaamd het Closed Web 2.0 Technology Acceptance Model (CW2.0 TAM). De invloedsfactor competitieve organisatiecultuur, factoren uit het technologie acceptatie domein en de Uses en Gratifications (U&G) benadering vormen samen het CW2.0 TAM. Het onderzoeksmodel wordt getoetst door middel van twee onderzoeksmethoden: een vragenlijst en diepte-interviews. De vragenlijst richt zich op de factoren uit het technologie acceptatie domein en de U&G benadering, die van invloed kunnen zijn op de gedragsintentie om closed Web 2.0 technologieën te gebruiken. De diepte-interviews gaan in op de invloed van de competitieve organisatiecultuur op het kennisdeling proces. De competitieve organisatiecultuur is onderzocht aan de hand van de dimensies individualisme, masculiniteit en lage-onzekerheidsreductie, die kenmerkend zijn voor deze cultuur. In totaal hebben 120 organisatieleden de vragenlijst ingevuld en zijn er tien organisatieleden geïnterviewd. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de organisatieleden van Sanoma Uitgevers de intentie hebben om closed Web 2.0 technologieën te gebruiken en dat de factoren individualisme, masculiniteit, subjectieve norm, zelfexpressie, waargenomen nut, attitude en ervaring de intentie tot gebruik van closed Web 2.0 technologieën bepalen binnen de competitieve organisatiecultuur. Uit de vragenlijst komt naar voren dat de factoren zelfexpressie, waargenomen nut en attitude een significant positief direct effect hebben op de intentie tot gebruik van closed Web 2.0 technologieën. Respondenten zijn van mening dat zij zichzelf beter kunnen uiten binnen de organisatie door middel van closed Web 2.0 technologieën en dat het delen van kennis via deze technologieën bijdraagt aan de productiviteit. Ervaring met Web 2.0 technologieën in het dagelijkse leven komt naar voren als een belangrijke modererende factor. Het effect van ‘’zelfexpressie’’ op de ‘’intentie’’ is bijvoorbeeld groter wanneer de gebruiker ervaren is met het gebruik van Web 2.0 technologieën. Uit de diepte-interviews komt naar voren dat de factoren individualisme en masculiniteit een negatief effect hebben op de intentie tot gebruik van closed Web 2.0 technologieën. Individualisme en masculiniteit zijn relevante dimensies van de competitieve organisatiecultuur van Sanoma Uitgevers. De respondenten van de diepte-interviews geven aan dat de nadruk binnen de organisatie wordt gelegd op individuele prestaties, door het stellen van persoonlijke doelstellingen (masculiniteit). Hierdoor zijn organisatieleden vaak gefocust op hun eigen belangen (individualisme). Binnen deze cultuur gebruiken organisatieleden hun kennis eerder als een individuele kracht, dan een gezamenlijke kracht. Het gebruik van closed Web 2.0 technologieën is in gevaar door de competitieve organisatiecultuur van Sanoma Uitgevers. Uit de diepte-interviews komt naar voren dat een stimulans vanuit het management een belangrijke factor is om de kennisdeling binnen deze cultuur succesvol te laten verlopen. De implementatie van closed Web 2.0 technologieën is een stap op weg naar een succesvolle kennisdeling binnen een competitieve organisatiecultuur. Als kennis effectiever gedeeld wordt binnen deze cultuur kunnen bedrijven profiteren van de verschillende soorten impliciete kennis van organisatieleden ten behoeve van het competitieve voordeel.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Sanoma Uitgevers B.V.
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60510
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page