University of Twente Student Theses

Login

Hoezo mosterd na de maaltijd? De effecten van post-experience informatie op de perceptie van evenementen

Koele, K.R.A. (2010) Hoezo mosterd na de maaltijd? De effecten van post-experience informatie op de perceptie van evenementen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit paper richt zich op de effecten van impliciete en expliciete post-experience informatie op de perceptie van commerciële evenementen. In het onderzoeksveld ontbreekt onderzoek naar de effecten op geheugenschema’s van (complexere) evenementen. Ook is er nog niet gekeken naar de verschillen in effect van impliciete en expliciete post-experience informatie. Er is gesteld dat postexperience informatie binnen een geheugenschema de contextuele evenementperceptie kan sturen, en de attitude naar het evenement kan verbeteren. Ook werd verwacht dat impliciete informatie hierin effectiever zou zijn, omdat expliciete uitingen kunnen lijden onder reactance effecten. Om de hypotheses te toetsen zijn er twee experimenten opgezet. Het ging om een labexperiment (waar het evenement om een productgroep draaide ) en een veldexperiment (waar het evenement zelf centraal stond), waarbij de deelnemers na een evenementbeleving werden blootgesteld aan expliciete of impliciete post-experience informatie. Vervolgens werd de ervaren evenementuitstraling en de attitude naar het evenement gemeten. De resultaten laten diverse effecten zien. Voor het evenement waar een product centraal stond, werden enkel effecten van de stimuli gevonden voor productperceptie, effect op evenementperceptie bleef uit. Bij het veldexperiment werden wel diverse effecten op evenementperceptie gevonden. Zoals verwacht bleek het dat impliciete uitingen over het algemeen effectiever bleken, ze leidden tot hogere scores op attitude – waarbij de voorspelde reactance effecten bij expliciete uitingen een mogelijke oorzaak waren – en hadden vaker effect op de herinnerde evenementuitstraling. Er werden diverse interactie-effecten gevonden, die werden veroorzaakt door scores die veelal haaks op de verwachting stonden. Deze resultaten zijn mogelijk te verklaren via contrasteffecten, die ontstaan doordat men de uitstraling van evenement in te grote mate vind contrasteren met de uitstraling van de post-experience informatie. Dit leidt tot hogere scores op het construct dat contrasteert met de stimulus. Het is belangrijk dat de mogelijke oorzaken van de gevonden resultaten in toekomstig onderzoek verder worden onderzocht: is de oorzaak daadwerkelijk in reactance en contrast effecten te vinden? This paper concerns the possible effects of implicit and explicit post-experience information on the perception of commercial events. The field of research lacks studies on the effects on memory schema’s for (complex) events. Also, the possible difference in effect between explicit and implicit post-experience information has not been addressed yet. It has been hypothesized that postexperience information could influence the contextual perception of an event within its memory schema, and that it could enhance attitude towards the event. It was also expected that implicit information would be more effective, seeing that explicit information might cause reactance effects. To test the assumptions, two experiments have been conducted. A laboratory experiment (in which the event was focused on a consumer product) and a field experiment (with the event itself at the core) were conducted, in which the subjects were exposed to implicit or explicit information after an event experience. A questionnaire followed, measuring the perceived event appearance and the attitude towards the event. De results show varied effects. In case of the event that was aimed at a product, solely effects for product perception were found, there was no effect found for event perception. Effects on event perception were found in the field experiment though. As expected, implicit information mostly turned out to be more effective, they led to higher attitude scores – possibly caused by reactance effects for explicit information – and they led to more effects on remembered event appearance. Multiple interaction effects were found, caused by scores that often were the exact opposite of what was expected. This could be explained through contrast effects, these could arise when the appearance of an event shows too much contrast with the shown post-experience information. This leads to higher scores for the construct contrasting with the information. Further research is needed to explain these findings: it has to be examined whether contrast en reactance effects are the real cause.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60511
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page