University of Twente Student Theses

Login

Een competent programmamanagement “Vereiste competenties voor het programmamanagement van een zorginstelling”

Petri, Ruben (2010) Een competent programmamanagement “Vereiste competenties voor het programmamanagement van een zorginstelling”.

[img] PDF
1MB
Abstract:In opdracht van de Bascule, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam, is onderzoek verricht ten behoeve van het programmamanagement. Het programmamanagement van de Bascule bestaat uit de programma’s interculturalisatie en evidence based werken (hierna EBW genoemd). Het programma interculturalisatie probeert diversiteit in alle organisatieprocessen te verweven waarbij het doel is om de Bascule intern nog meer een interculturele organisatie te maken waar de werknemers sensitiviteit hebben voor diversiteit en waar voor mensen van buitenaf de toegankelijkheid groot is zodat er een betere zorgverlening ontstaat. Het programma EBW houdt zich met name bezig met het ontwikkelen en het in- en uitvoeren van evidence based programma’s (EBP)binnen de Bascule. De programma’s die ingevoerd worden moeten bewezen effectief zijn. Theorie, onderzoek en praktijk vormen de basis van eventuele EBP’s. De naam EBW duidt dus niet zo zeer op de eigen manier van werken maar moet gezien worden als een label van de programmanaam die EBP’s in de organisatie probeert te implementeren. Verschillende interne en externe factoren beïnvloeden het programmamanagement; de grote mate van diversiteit in de werkomgeving (Amsterdam) van de Bascule, de academische functie, veranderingen in de zorgsector en de reorganisatie binnen de Bascule in 2008 spelen allemaal zo hun eigen rol voor het programmamanagement. Met name de reorganisatie en de grote mate aan diversiteit in Amsterdam spelen een rol in dit onderzoek en hebben invloed op de Bascule en op het programmamanagement. In de relatie met de klanten (met name binnen de Bascule) worden er moeilijkheden ondervonden. Het programmamanagement staat klanten met name bij in de trajecten onderzoek, advies, implementatie en verandering. In de relatie met de klanten is verbetering mogelijk voor deze trajecten en worden er tegen situaties aangelopen waarvan het belangrijk is dat ze daadwerkelijk verbeterd worden. Klanten zien met name het belang van diversiteit niet altijd in, dit zorgt voor moeilijkheden in de werkzaamheden van het programma interculturalisatie. Ook het programma EBW ondervindt moeilijkheden. In de interactie met klanten is de communicatie veelal een probleem en wordt het belang van managementstrategieën niet ingezien door de klant. Gezien de wensen vanuit de Bascule om een diverse organisatie te zijn en de belangen die dit met zich mee brengt voor de concurrentiepositie van de Bascule is het belangrijk dat men inziet dat diversiteit essentieel is voor de Bascule. Dit belang geldt ook voor het programma EBW, een goede klant relatie draagt bij aan een betere concurrentie positie omdat zo (evidence based) projecten en overige activiteiten beter geïmplementeerd kunnen worden. Het programmamanagement heeft besloten om te kijken naar de eigen competenties en te kijken in hoeverre benodigde competenties in huis zijn dan wel ontwikkeld dienen te worden om zodoende de relatie met de klanten te verbeteren waardoor klanten beter gebruik kunnen maken van de diensten van het programmamanagement. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is dan ook: “Welke competenties moet het programmamanagement in huis hebben om in goede mate te voorzien in de behoefte die er vanuit de klanten is omtrent vraagstukken over onderzoek, advies, implementatie en veranderingstrajecten?” Aan de hand van een literatuuronderzoek is gekeken wat belangrijke competenties zijn als het gaat om de genoemde trajecten, deze zijn vervolgens naast de huidige situatie in de Bascule gelegd zodat gekeken kon worden welke competenties ontwikkeling behoeven. Omdat het (qua tijd grote van deze scriptie) niet mogelijk is om alle competenties naast elkaar te liggen is gekeken naar knelpunten die verbetering behoeven. Belangrijke competenties om het draagvlak voor diversiteit te vergroten zijn het inzien van de meervoudige werkelijkheid, sensitiviteit, samenwerking, medewerkers verantwoordelijkheid geven, klantgerichtheid, visie uitdragen en overtuigingskracht. In de interactie met klanten zijn de volgende competenties belangrijk: Meervoudige werkelijkheid zien, sensitiviteit, zelfreflectie, creatief zijn en communicatie (met name het gebruik van jargon en praten op verschillende niveaus). Overige competenties die belangrijk zijn met het oog op de gereguleerde marktwerking in de zorgsector en in het uitvoeren van trajecten onderzoek, advies, implementatie en verandering zijn vanuit de literatuur opgesteld en zijn opgenomen in appendix IV. Om de relatie met de klanten te verbeteren als het gaat om het creëren van draagvlak voor diversiteit is behalve het belang van de genoemde competenties ook de aanbeveling gedaan om meer projectmatig te gaan werken. Meer concrete projecten en activiteiten waarin medewerkers kunnen of moeten participeren zullen bijdragen aan een groter begrip voor diversiteit en zal er meer waarde aan worden gehecht door de medewerkers. Voor het programma EBW is aanbevolen dat naast de genoemde competenties het belangrijk is om nog meer in de professie van de klant te duiken om zodoende elkaar beter te begrijpen. Het aanleggen van een woordenlijst waarin managementtaal gekoppeld wordt aan de taal van de professional kan helpen om elkaar beter te begrijpen. Ook het gebruik van een casus kan helpen om het belang van een managementstrategie te onderschrijven. Professionals worden geraakt wanneer kinderen al een te lange tijd op een goede behandeling wachten omdat behandelingen niet van de grond komen vanwege het ontbreken van een goede implementatiestrategie. Het noemen van dergelijke praktijk voorbeelden kan ertoe bijdragen dat de professional oog heeft voor het belang van een managementstrategie en zich hier ook voor wil inzetten, ondanks dat dit niet zijn vakgebied is. Wanneer het programmamanagement zich bewust is van de competenties die komen kijken bij de genoemde trajecten kan het programmamanagement de klant beter tot dienst zijn. Het creëren van draagvlak voor diversiteit en de directe interactie met de klant zijn hierbij specifieke punten die voor verbetering vatbaar zijn. Hierdoor zal de klant beter gebruikt gaan maken van het programmamanagement en kan er dus nog meer profijt worden gehaald uit het bestaan van het programmamanagement
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60681
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page