University of Twente Student Theses

Login

Het vijftal van Rijkswaterstaat: een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Heeren, B.Y. van (2010) Het vijftal van Rijkswaterstaat: een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat.

[img] PDF
1MB
Abstract:De samenleving wil een overheid die meer en beter werk levert met minder mensen. Daarom ontwikkelt Rijkswaterstaat zich tot een professionele opdrachtgever. Werk dat de markt net zo goed of beter kan, wordt aan de markt overgelaten. Rijkswaterstaat is meer regisseur en minder uitvoerder dan voorheen, meer inkoper en minder bouwer. Mede door dit principe ‘markt, tenzij…’ is er bij Rijkswaterstaat de behoefte ontstaan om zijn projectorganisatie anders in te richten.. Rijkswaterstaat is meer markt gestuurd geworden en als gevolg daarvan ook meer risico gestuurd te werk gegaan. Sinds september 2006 is het Integraal Project Management model (IPM-model) Rijkswaterstaat breed ingevoerd. Door middel van cursussen van het Leer-Werk-Traject is het IPM-model overgebracht bij de betrokken medewerkers van Rijkswaterstaat. Dit alles gold overigens voor de realisatiefase. De invoering van het IPM-model voor de planstudiefase is pas in 2008 definitief doorgevoerd. Met het IPM-model wil Rijkswaterstaat zorgen voor meer uniformiteit en standaardisatie in de aansturing, organisatie en bemensing van projecten. Het IPM-model is een samenwerkingsmodel, waarbij het van belang is balans te vinden tussen enerzijds de procesaansturing en anderzijds de inhoudelijke kwaliteitsborging. Vanuit verschillende disciplines moet binnen een project worden samengewerkt om verschillende (deel)producten goed op elkaar te laten aansluiten, uiteindelijk resulterend in één integraal projectresultaat. Door onduidelijkheden omtrent het IPM-model, het daarbij behorende vijf-rollenmodel en de rol van technisch manager is er bij de afdeling Civiele Techniek van Dienst Infrastructuur de behoefte ontstaan om een onderzoek te starten. Deze behoefte is juist nu ontstaan doordat de invulling van het vijf-rollenmodel in de loop der tijd zich steeds verder ontwikkeld en completer is geworden. Voor de technisch manager geldt desondanks dat deze rol nog altijd tegen veelal dezelfde problemen aanloopt. Aanscherping van het vijf-rollenmodel blijkt voor de technisch manager nog noodzakelijk. Dit onderzoek richt zich op de taken en verantwoordelijkheden van de technisch manager en de rollen overlap die de technisch manager heeft met de andere rollen binnen het vijfrollenmodel. Om een compleet overzicht te geven van het IPM-model plus om de betrouwbaarheid van het model aan te tonen is het onderzoek opgedeeld in twee vergelijkingen. Die tussen het IPM-model en de theorie, welke leidt tot een referentiemodel, en die tussen het referentiemodel en de praktijk, welke leidt tot de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. Belangrijke aspecten die bij dit onderzoek zijn gehanteerd, komen uit de organisatiekunde, te weten inhoud, intern,en extern. Om het onderzoek al niet breder te maken dan het is, is het aspect extern buiten wegen gelaten. Het gaat erom dat Rijkswaterstaat zijn interne structuur inhoudelijk op orde heeft. Naast deze aspecten is er ook gekozen voor een drietal beoordelingscriteria. In overleg met de teamleiders van de technisch managers, zijn samenwerken, beheersing operaties en resultaatgerichtheid als belangrijkste punten binnen het proces naar voren gekomen. Op basis van het uitgevoerde onderzoek worden drie algemene aanbevelingen gedaan. De eerste aanbeveling voor Rijkswaterstaat om zijn procesaansturing beter te laten verlopen, is door het IPM-model voor alle fasen, dus ook de verkenning, in te voeren. Dit zal de fasen beter op elkaar doen aansluiten en hierdoor zullen de rollen tijdens de realisatiefase tegen minder problemen aanlopen die al in een eerder stadium zijn gemaakt. Het IPM-model kan daarbij enige aanscherping gebruiken door het topmanagement erbij te betrekken. De tweede aanbeveling is het standaardiseren van de bedrijfsdocumentatie betreffende de beheersdocumenten. Door blanco projectdocumenten voor allerlei beheers- en beslismomenten op te stellen, zullen er tijdens het verder invullen van de documenten geen aspecten worden vergeten of verkeerd worden weergeven. Door alle beheersdocumenten te standaardiseren en daardoor te controleren, wordt er niet alleen meer uniformiteit, maar ook meer duidelijkheid onder het personeel gecreëerd. De derde algemene aanbeveling heeft betrekking op het teamaspect. Door het creëren van een sterk en welwillend team kunnen hindernissen sneller en beter worden genomen. Zoals bekend, is het team bepalend voor het succes van een project. Belangrijk is het dat alle rolhouders als functie-eis een teamspirit Rijkswaterstaat / Universiteit Twente vi bezitten en dat er ook energie in wordt gestoken door de rolhouders om een team op te bouwen. Er wordt tot slot nog een aanbeveling voor de rol van technisch manager. Hiervoor is het belangrijk dat deze rol niet onderschat moet worden. De rollen omgevings-, technisch, en contractmanager moeten op gelijke voet staan qua salaris, behandeling en functie-eisen. Er moet duidelijk worden wat de functie-eisen zijn voor een technisch manager en wat voor competenties hij of zij moet bezitten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Rijswaterstaat
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60766
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page