University of Twente Student Theses

Login

Het verbeteren van de besturing en beheersing van het primaire proces Watermanagement bij de Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied

Jongejan, Johan (2010) Het verbeteren van de besturing en beheersing van het primaire proces Watermanagement bij de Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied.

[img] PDF
6MB
Abstract:In 2003 is besloten om een procesgestuurde organisatievorm toe te passen bij Rijkswaterstaat (RWS). De invoering van het primaire proces watermanagement verloopt echter niet soepel en leidt tot onduidelijkheden. Een drietal ingrijpende veranderingen versterken de onduidelijkheden: 1. agentschapvorming (RWS voornamelijk verantwoordelijk voor uitvoering van waterbeheer); 2. de vorming van een landelijke dienst (waterdienst); 3. nieuwe wetgeving en kaders (beheer- en ontwikkelingsplan en Europese waterwetgeving). Naast onduidelijkheden veroorzaken deze veranderingen, besturing en beheersingproblemen in de vorm van gebrekkige interne communicatie, gebrekkige externe communicatie, slechte afstemming en controle van activiteiten. De doelstelling van dit onderzoek is daarom: Het creëren van meer duidelijkheid en een betere besturing en beheersing van het primaire proces Watermanagement binnen de Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied. Om dit te bereiken is de volgende hoofdvraag onderzocht: Welke aanbevelingen kunnen gegeven worden ter verduidelijking en verbetering van de besturing en beheersing van het primaire proces Watermanagement bij Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied? Een inventarisatie van activiteiten, taken en een profielschets op basis van het INKmanagementmodel, gaven meer inzicht in de mate waarin keten georiënteerd gewerkt wordt bij het Watermanagement proces. Deze informatie met meer diepgaande analyses –aan de hand van het procesmodel voor organisaties (het definiëren van de primaire processen), coördinatietheorieën (onderlinge afhankelijkheid tussen diensten en processen), en theorieën over besturing en beheersing (voorwaarden en criteria om aan goede besturing en beheersing te voldoen)– leiden tot een aantal resultaten. Op basis van deze resultaten zijn aanbevelingen geformuleerd. De uitvoering van de aanbevelingen zal naar verwachting leiden tot meer duidelijkheid, en een betere besturing en beheersing van het primaire proces Watermanagement bij RWS IJsselmeergebied. De aanbevelingen, inclusief de belangrijkste argumentaties op basis van de analyses, zijn hieronder te vinden. Aanbeveling 1: Formuleren van een visie voor het primaire proces Watermanagement Een duidelijke formulering van de doelstellingen en een strategische visie, zal naar verwachting meer duidelijkheid geven aan de regionale diensten. Een duidelijke beschrijving zou het makkelijker maken om beleids- en uitvoeringsdocumenten in te delen op basis van de primaire processen. Aanbeveling 2: Regelmatige afstemming van de doelstellingen Het Watermanagement proces moet in relatie tot de andere drie primaire processen (Beheer, onderhoud en ontwikkeling, Aanleg, en Beleidsondersteuning en –advisering) en de landelijke waterdienst gezien worden bij de uitvoering van integraal waterbeheer. Hierdoor is regelmatige afstemming van de doelstellingen tussen de verschillende primaire processen en de verschillende van het primaire proces diensten nodig, waarbij de richtlijn voor de Watermanagement taken zijn dat het te maken heeft met (aflopend in prioriteit): (1) het reguleren van de hoeveelheid water, (2) het reguleren van de kwaliteit, en (3) het reguleren van de overige gebruiksfuncties (uitgezonderd scheepvaart). Aanbeveling 3: Coördinatie van het proces over de afdelingen en diensten De verschillende personen, afdelingen en diensten zijn veel meer van elkaar afhankelijk door de invoering van procesgericht werken en de landelijke waterdienst. Hierdoor is communicatie en coördinatie op basis van vooral expliciete coördinatiemechanismen (o.a. plannen en programma’s) onvoldoende geworden. Het is dan ook verstandig om coördinatiemaatregelen als feedback, interdepartementale besprekingen en wederzijdse afstemming tussen procescoördinatoren toe te voegen aan de al bestaande coördinatiemechanismen. Aanbeveling 4: Verantwoording, proces denken en groepsbelang bevorderen Er zijn drie hoofdproblemen waaraan besturing- en beheersingproblemen gerelateerd kunnen worden. ‘Motivatie’ is geen hoofdprobleem maar de invoering van processen en de Waterdienst zorgen voor een ‘gebrek aan richting’ en ‘persoonlijke beperkingen’ bij de dienst. Mogelijke stuurmaatregelen bij RWS IJsselmeergebied ter bestrijding en voorkoming van deze hoofdproblemen zijn:  prestatie en actieverantwoording geleverde prestaties,  vooraf keuren van plannen,  trainingen (workshops) over de verschillende afdelingen en processen,  selectie en plaatsing van werknemers met affiniteit voor proces(systeem)denken en  groepsbeloningen om samenwerking te stimuleren. Aanbeveling 5: Het creëren van een model van het totale bestuurde systeem Eén van de criteria voor goede besturing is het hanteren van een geïntegreerd model van het totale bestuurde systeem te hebben. Een mogelijk model is getest in december 2009 en januari 2010 en uitgewerkt in dit verslag. Het te creëren model dient te voldoen aan de volgende punten:  houdt rekening met de dynamische aard van het Watermanagement proces,  geeft de toestand weer van de activiteiten,  past in het financieel raamwerk van RWS,  bevordert verantwoording en groepsbelang,  stimuleert om het proces te blijven verbeteren, en  maakt de coördinatie van de activiteiten overzichtelijk. Aanbeveling 6: Proactief aangaan van nieuwe veranderingen Om goede besturing en beheersing in stand te houden is het nodig dat veranderingen niet zomaar worden neergelegd bij de regionale diensten. Het is daarom belangrijk dat de regionale dienst zich proactief instelt bij veranderingstrajecten en waarmogelijk een bijdrage levert aan deze trajecten
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60802
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page