University of Twente Student Theses

Login

Beslissing ondersteuning voor zorginstellingen: afstudeeronderzoek naar een model voor strategische keuze begeleiding met betrekking tot gebiedsontwikkeling rondom zorginstellingen

Löesink, T.E. (2011) Beslissing ondersteuning voor zorginstellingen: afstudeeronderzoek naar een model voor strategische keuze begeleiding met betrekking tot gebiedsontwikkeling rondom zorginstellingen.

[img] PDF
2MB
Abstract:Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen, is in april 2008 gestart met de bouw van een nieuw ziekenhuis, ter vervanging van het oude. Bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis komt een behoorlijk gebied vrij voor ontwikkeling, op de plek van het oude ziekenhuis en bijbehorende parkeerplaatsen. Er zijn allerlei opties om dit gebied te ontwikkelen, waarbij Gelre een keuze moet maken of ze daar een rol in willen spelen en hoe het vrijgekomen gebied van meerwaarde zou kunnen zijn voor het nieuwe ziekenhuis. Elke keuzeoptie zal bepaalde consequenties hebben. Welke risico’s gaan gepaard met een bepaalde optie en welke partijen spelen nog meer een rol in deze situatie? Kortom, er moeten diverse strategische afwegingen worden gemaakt. Voor dit afstudeeronderzoek is de volgende probleemstelling verondersteld: Bij het herontwikkelen van de grond, verkeert Gelre (net als vele andere (zorg-)instellingen) in een onzekere en onduidelijke omgeving, waarbij het niet kan overzien welke strategische keuzes gemaakt kunnen worden en welke keuzes de meeste meerwaarde bieden voor de instelling. Het doel van dit onderzoek is het ondersteunen van Gelre bij dit probleem. De doelstelling is gedefinieerd als: Het ontwikkelen van beslissing ondersteuning voor (zorg)instellingen, door inzicht te geven in de kenmerken en gevolgen van strategische keuzes (in een dynamische omgeving). Dit probleem valt binnen een brij van problemen. Hierbij is geconstateerd dat strategische keuzes onderdeel zijn van een planvorming proces en dat deze beïnvloed worden door de dynamische omgeving waarin de organisatie verkeerd. In dit afstudeeronderzoek worden de strategische keuzes opgedeeld in twee soorten keuzes: concept keuzes en proces keuzes. Een strategische concept keuze wordt gezien als een keuze met betrekking tot het concept; de ruimtelijke invulling van het gebied (functies etc.). Simpeler gezegd: Wat moet er komen? Een strategische proces keuze wordt gezien als een keuze die invloed heeft gehad op de manier waarop het concept tot stand komt (bijv. samenwerking met andere partijen). Simpeler gezegd: Hoe gaat het concept tot stand komen? Om inzicht te kunnen geven in de kenmerken en gevolgen van strategische keuzes is het nodig om eerst iets over planvorming en de dynamische omgeving te zeggen. In het theoretische kader is daarom het zogenaamde framework geschetst, waar strategische keuzes een onderdeel van zijn. Het daadwerkelijk inzicht geven in mogelijkheden (en bijbehorende gevolgen) van strategische keuzes is gebeurd middels een case studie. Theoretisch kader In het theoretisch kader is een aantal planvorming processen omtrent bedrijfsprocessen en gebiedsontwikkeling weergegeven en daaruit is geconcludeerd dat strategische planvorming volgens Bryson (2004) het meest geschikt is om als planvorming proces te gebruiken. Strategische planvorming begint met een fase van strategisch denken, waarin de omgeving, wensen en beperkingen met elkaar worden geconfronteerd en die resulteren in strategische issues. Het oplossen/benutten/voorkomen van deze issues wordt verwoord in een strategie die het uitgangspunt is voor het ontwerp. Verder is in het theoretisch kader ingegaan op de dynamische omgeving waarin een organisatie verkeerd en zijn twee methodes aangereikt om met de onzekerheid om te gaan die een dynamische omgeving met zich mee brengt. Van de aangereikte methodes is geconcludeerd dat het robuust en Beslissing ondersteuning voor zorginstellingen Afstudeerscriptie Ton Loesink mei ’11 - 5 - flexibel maken van een plan door middel van scenario studie de meest geschikte en meest toepasbare methode is. Daarnaast biedt het faseren van een plan mogelijkheden tot omgang met onzekerheid, omdat dit de mogelijkheid laat om een beslissing uit te stellen, totdat er meer informatie beschikbaar is. Het toepassen van fasering moet echter wel praktisch haalbaar zijn en is dus niet altijd mogelijk. Het theoretisch kader heeft daarmee het framework geschetst waarbinnen strategische keuzes worden gemaakt. Case studie De case studie in dit onderzoek is tweeledig opgezet. Enerzijds is gekeken of het geschetste framework uit het theoretisch kader ook in de geanalyseerde cases gebruikt wordt; met andere woorden: Hoe strategisch is de planvorming verlopen in de cases? Daarnaast is in de case studie inzicht verworven in keuzemogelijkheden op het gebied van concept en proces en is aangegeven wat de gevolgen van verschillende keuzes zijn. Binnen 5 cases is gezocht naar de strategische keuzes die in die case gemaakt zijn, om zo een scala aan mogelijkheden en bijbehorende gevolgen te schetsen. Uit het eerste deel van de case studie bleek dat 3 van de 5 cases kijken naar belangen van stakeholders, informatie verzamelen over de omgeving, rekening houden met de implementatie en dat het concept voortkwam uit de confrontatie daarvan. Bij de 2 andere cases ontbrak een analyse van de interne en externe omgeving (SWOT-analyse) en werd geen rekening gehouden met belangen van overige stakeholders. Ook wat betreft omgang met onzekerheid, waren de cases erg verschillend. 2 cases hebben zowel scenario’s als fasering toegepast, 1 case alleen fasering en 2 cases hebben beide aspecten niet gedaan. In het tweede deel van de case studie is inzicht verworven in de mogelijkheden voor strategische concept- en proceskeuzes. Uit de case studie kwam naar voren dat er wat betreft strategische concept keuzes grofweg 4 mogelijkheden zijn:  Voorzieningen die qua eigen proces graag bij de probleemhebber in de buurt zitten (bijvoorbeeld korte informatie lijnen tussen beide organisaties)  Voorzieningen die de probleemhebber graag in de buurt heeft t.b.v. van zijn primaire proces (bijvoorbeeld welbevinden of zorgverbetering van cliënten).  Voorzieningen die bezoekers van de probleemhebber gebruiken (bijvoorbeeld horeca of winkel mogelijkheden)  Voorzieningen die volgens de markt geld opbrengen (woningen, kantoren, uitgaansgelegenheden) De gevolgen van deze keuzes zijn uiteengezet tegen de criteria: inkomsten, flexibiliteit m.b.t. uitbreiding/inkrimping, meerwaarde voor de instelling wat betreft complementariteit aan het primaire proces van de probleemhebber en meerwaarde voor de instelling wat betreft cliëntenstroom generatie (aantal bezoekers gebied). Aan elke keuzemogelijkheid zitten voor- en nadelen en in dat opzicht is het handig om combinaties van functies te maken. Bovendien is per project en per stakeholder afhankelijk welke criteria belangrijk worden gevonden. Uiteraard geldt bij alle mogelijkheden dat het heel belangrijk is om eerst uit te zoeken of een partij gevonden kan Beslissing ondersteuning voor zorginstellingen Afstudeerscriptie Ton Loesink mei ’11 - 6 - worden die de voorziening of functie wil beheren of exploiteren, zodat een onnodig hoog risico vermeden wordt.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Twynstra Gudde, adviseurs en managers
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Construction Management and Engineering MSc (60337)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60876
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page