University of Twente Student Theses

Login

Export methodiek

Jansen, Sil (2011) Export methodiek.

[img] PDF
525kB
Abstract:BEDRIJF X exporteert al geruime tijd naar landen over de hele wereld. Door deze ervaring weet men ook dat het lastig is om voor de kitten in de milieu en infra sector distributeurs te vinden. Voor dit onderzoek was dan ook de vraag of er een methode kon worden ontwikkeld die toepasbaar zou zijn op meerdere landen en waarvan de uitkomst een geschikte partner voor BEDRIJF X moest zijn. Om tot een dergelijke methode te komen is er gekozen voor de volgende doelstelling: Een methodiek ontwikkelen om een geschikt bedrijf te vinden in land x. Om dit model tot stand te laten komen is er gekozen om eerst de macro-omgeving te analyseren en daarmee een beter beeld te schetsen van het beoogde land. Dit is belangrijk aangezien een nieuw gebied belangrijke verschillen kan vertonen met gebieden waarin al geopereerd wordt. Vervolgens is er gekeken naar de meso-omgeving om een beeld te krijgen van de belangrijke partijen en invloeden die heersen in het desbetreffende land. Dit is gedaan om te voorkomen dat er tegen onverwachte zaken aan wordt gelopen die de werkwijze van BEDRIJF X sterk kunnen beïnvloeden. Daarnaast is er op het mesoniveau nog gekeken naar de supply chain om de wensen van de verschillende partijen te achterhalen en om te kijken wat BEDRIJF X en de beoogde partner uit een dergelijke supplychain willen halen. Daarna was er behoefte aan gegevens van bedrijven die relevante partners voor BEDRIJF X kunnen vormen. Er is gekeken wat de verschillende mogelijkheden zijn om aan deze gegevens te komen. Om dit te bereiken is er gebruik gemaakt van een, voornamelijk kwantitatief, bureauonderzoek. Vervolgens zijn deze gegevens verwerkt in een segmentatiemodel van Laughlin en Taylori. Deze methode selecteert, op basis van de concentratie in een segment en de mate waarin de klant het product aangepast wil hebben, de meest geschikte klanten. Voor dit onderzoek zal deze methode iets aangepast worden. De methode is vervolgens toegepast op Noorwegen. Uit deze toepassing is gebleken dat Noorwegen als land aantrekkelijk is aangezien het zich economisch sterk heeft opgesteld. De investeringen in de bouw zullen afnemen, maar aangezien de overheid het noorden van het land beter bereikbaar wil maken zijn er toch grote infrastructurele bouwwerken nodig. Verder zullen er wat betreft concurrenten veelal bekende namen worden tegengekomen. Ook zijn er meerdere manieren achterhaald waarop informatie kan worden verkregen. BEDRIJF X hanteert momenteel de methode om nieuwe distributeurs te vinden via de EVD Internationaal met behulp van de marktscan. Er is in dit onderzoek gekeken of er goede alternatieven zijn voor deze manier van markt scannen. Het is duidelijk geworden dat er zeker alternatieven mogelijk zijn. Deze alternatieven kunnen alleen niet dezelfde input-output verhouding voor BEDRIJF X realiseren die de marktscan van de EVD kan leveren. Ze vergen of meer inspanning vanuit BEDRIJF X of ze leveren een beduidend minder resultaat. Via de ambassade en Kompass is er op zoek gegaan naar een geschikte partij voor BEDRIJF X. De gegevens van de verschillende partijen zijn ingevoerd in het segmentatiemodel van Laughlin en Taylorii. Op deze manier zijn er verschillende interessante partijen gevonden die als afnemer of als beginpunt van de zoektocht kunnen fungeren. Wanneer men in de toekomst overweegt om een zoekactie uit te voeren aan de hand van de opgestelde methode dient men er rekening mee te houden dat er een grotere input wordt verwacht vanuit de organisatie. Zoekwerk komt in grotere mate voor eigen rekening. Het is daarentegen wel een goede manier om grote hoeveelheden met mogelijke partijen op een structurele wijze in te perken en daarmee de keuze te vergemakkelijken. Het kan dus ook worden gezien als een aanvulling op de methode die momenteel al wordt gehanteerd. Gebleken is dat Noorwegen als afzetmarkt geschikt is en dat het een beeld laat zien dat in het grootste deel van West-Europa zal worden verkregen. Aan de hand van de methode die in dit onderzoek is gebruikt zijn een tweetal partijen naar voren gekomen die voor BEDRIJF X interessant zijn om nader te bestuderen en daarna te benaderen. Deze partijen zijn Neumann Bygg AS en Motek AS.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61139
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page