University of Twente Student Theses

Login

Politieke houdingen van middelbare scholieren: Een onderzoek naar de relaties tussen het maatschappijleercurriculum alsmede de sociaalstructurele kenmerken en de politieke houdingen van havo- en vwo-leerlingen in Nederland anno 2010

Mutlu, Daniel (2010) Politieke houdingen van middelbare scholieren: Een onderzoek naar de relaties tussen het maatschappijleercurriculum alsmede de sociaalstructurele kenmerken en de politieke houdingen van havo- en vwo-leerlingen in Nederland anno 2010.

[img] PDF
1MB
Abstract:De deelname van jongeren aan de Nederlandse samenleving is de laatste decennia onderwerp van politieke zorg. Een van de belangrijke factoren waarvan een positieve invloed verwacht kan worden op de politieke houdingen van jongeren is het volgen van het maatschappijleercurriculum in het voortgezet onderwijs. Onderzoek naar de invloed van maatschappijleer op de politieke houdingen laat echter geen eenduidig antwoord zien op de vraag in welke mate het maatschappijleercurriculum een positieve bijdrage levert aan de politieke houdingen van jongeren. Onderhavig onderzoek beoogt onder meer om op dit onderzoek voort te bouwen. Dit onderzoek heeft tot doel meer inzicht te verkrijgen in de politieke houdingen van middelbare scholieren anno 2010. Dit wordt onderzocht aan de hand van een partiële replicatie van de studie van Wittebrood uit 1995. In onderhavig onderzoek staat de relatie tussen het maatschappijleercurriculum en de politieke houdingen van leerlingen centraal, waarbij verschillen in politieke houdingen worden onderzocht tussen leerlingen die maatschappijleer langer hebben gevolgd en leerlingen die maatschappijleer korter (of nog niet) hebben gevolgd. Daarnaast beoogt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan inzichten in verschillen in politieke houdingen die anno 2010 bestaan tussen leerlingen met verschillende sociaalstructurele kenmerken (geslacht, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau en opleidingsniveau van de ouders). Voor beide deelstudies wordt onderzocht in welke mate de verschillen in politieke houdingen verklaard kunnen worden door politieke kennis. Op basis van de inhoud en doelstellingen van het maatschappijleercurriculum alsmede de civic education theory en eerder uitgevoerd onderzoek zijn hypothesen opgesteld voor deze relaties. Er wordt achtereenvolgens verwacht dat leerlingen die langer maatschappijleer volgen, jongens, vwo-leerlingen, leerlingen met hoger opgeleide ouders, autochtone leerlingen en oudere leerlingen meer politieke betrokkenheid en minder politieke intolerantie vertonen dan respectievelijk leerlingen die korter maatschappijleer hebben gevolgd, meisjes, havoleerlingen, leerlingen met lager opgeleide ouders, allochtone leerlingen en jongere leerlingen. Bovendien wordt verwacht dat de verschillen zijn toe te schrijven aan het feit dat de eerstgenoemde categorieën meer politieke kennis bezitten. De data waarop dit onderzoek zich baseert zijn in 2010 verzameld met behulp van een elektronisch gestructureerde vragenlijst. Met deze vragenlijst is een viertal politieke houdingen – politieke interesse, politieke vervreemding, bereidheid tot politieke participatie en politieke intolerantie – onderzocht van 829 leerlingen uit 4 & 5 havo en 4, 5 & 6 vwo van 15 verschillende middelbare scholen verspreid over Nederland. Om de hypothesen te toetsen en daarmee de onderzoeksvragen adequaat te kunnen beantwoorden, zijn zowel bivariate als multivariate regressieanalysetechnieken toegepast. Dit onderzoek laat zien dat leerlingen die maatschappijleer langer hebben gevolgd minder politieke intolerantie en gedeeltelijk meer politieke betrokkenheid vertonen dan leerlingen die het korter hebben gevolgd. Deze verschillen kunnen voor sommige houdingen substantieel en voor andere houdingen gedeeltelijk verklaard worden doordat leerlingen die maatschappijleer langer hebben gevolgd meer politieke kennis hebben dan leerlingen die maatschappijleer korter hebben gevolgd. Voor de relaties tussen de afzonderlijke sociaalstructurele kenmerken van de leerlingen en hun politieke houdingen bestaan minder eenduidige resultaten. Per sociaalstructureel kenmerk is het verschil in politieke houdingen tussen de categorieën anders. Daarbij is ook mate waarin de verschillen verklaard kunnen worden door politieke kennis per sociaalstructurele kenmerk anders.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61434
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page