University of Twente Student Theses

Login

Een frisse blik op samenwerking in de afvalwaterketen: opzet en toepassing van een conceptueel toetsingskader voor samenwerking tussen waterschap en gemeenten

Vilsteren, Michiel van (2012) Een frisse blik op samenwerking in de afvalwaterketen: opzet en toepassing van een conceptueel toetsingskader voor samenwerking tussen waterschap en gemeenten.

[img] PDF
1MB
Abstract:De taken en verantwoordelijkheden binnen de afvalwaterketen liggen voor het grootste deel bij de waterschappen en gemeenten. De algemene regel is dat het waterschap de zuiveringstaak voor haar rekening neemt en de gemeente de rioleringstaak. Vanuit het Bestuursakkoord water (2011) hebben beide overheidspartijen de taak gekregen om meer te gaan samenwerken op thema’s binnen de afvalwaterketen, omdat er door het integreren van beide sectoren een doelmatigheidswinst behaald kan worden. Deze doelmatigheidswinst uit zich in lagere maatschappelijke kosten, een betere kwaliteit en/of een verminderde kwetsbaarheid. De wil om samen te werken is bij waterschappen en gemeenten vaak aanwezig, er is echter ook de behoefte aan ondersteuning in het opzetten en uitvoeren van samenwerking. Het doel van dit onderzoek is om het Waterschap Rijn en IJssel te ondersteunen in het verbeteren van de samenwerking binnen de waterketen met gemeenten, waardoor het waterschap in de toekomst een houvast heeft bij het opzetten, ontwikkelen en onderhouden van samenwerkingen met gemeenten. In dit onderzoek is samenwerking in de afvalwaterketen in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel getoetst op succes- en faalfactoren voor samenwerkingsprocessen. Indien er wordt voldaan aan succesfactoren, is de kans op een geslaagde samenwerking groter, dan wanneer hier niet aan wordt voldaan. Het omgekeerde geldt voor de faalfactoren: indien een bepaalde faalfactor ontbreekt dan is de kans op een geslaagde samenwerking groter. Deze succes- en faalfactoren zijn gebundeld in een toetsingskader. Dit toetsingskader is toegepast op een drietal cases, waarin het waterschap samenwerkt met één of meerdere gemeenten. Eén case over samenwerking in de beginfase, één case over een lopende samenwerking en één case over een afgeronde samenwerking. Voor elk van de drie cases zijn zowel gemeente als waterschap ondervraagd, gebruikmakend van een vragenlijst. In elk van de drie cases bleek dat de partijen de inhoud belangrijker dan het proces vonden. Hierdoor hebben de partijen onder meer in een vroeg stadium inhoudelijke beperkingen aan het resultaat verbonden, wat het samenwerkingsproces kan belemmeren. Verder is er geen besluitvormingsproces verbonden aan elk van de drie onderzochte samenwerkingsverbanden. Partijen hebben dus niet bepaald op welke momenten beslissingen worden genomen en wat de vorm van deze beslismomenten zal zijn. De conclusie die hierbij hoort is: Een helder besluitvormingstraject, onder meer met afspraken over het proces, beslissingsmomenten en exit-regels, blijkt in de praktijk een belangrijke succesfactor voor samenwerking. Ook het communiceren van deze beslismomenten naar de partijen was beperkt. Uit de lopende en afgeronde case is bijvoorbeeld gebleken dat partijen niet altijd op de hoogte waren van hetgeen er op bijeenkomsten beslist zou worden. Ook waren belangen van andere partijen in het samenwerkingsverband niet altijd duidelijk bij partijen. Met name in de lopende en afgeronde case spelen veel verschillende belangen, waardoor de samenwerkingen complex zijn. Transparantie van het proces én van het procesmanagement en de communicatie van belangen zijn dus aandachtspunten voor een succesvolle samenwerking. De tweede conclusie van het onderzoek is: In de praktijk is de transparantie in een proces, inclusief het duidelijk communiceren van belangen en informatie, een belangrijke succesfactor gebleken voor samenwerking
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Waterschap Rijn en IJssel
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61745
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page