University of Twente Student Theses

Login

Doel- en doelgroepbereiking van het subsidiebeleid in de gemeente Hengelo

Kruize, K.G. (2012) Doel- en doelgroepbereiking van het subsidiebeleid in de gemeente Hengelo.

[img] PDF
677kB
Abstract:amenvatting Dit onderzoek is gericht op de doel- en doelgroepbereiking van de subsidies van de gemeente Hengelo, in opdracht van de Rekenkamercommissie Hengelo. Het is een afstudeerscriptie voor de Bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: "In hoeverre bereiken de gemeentelijke subsidies in Hengelo de beoogde doelgroepen en in hoeverre dragen zij bij aan het bereiken van de verschillende in het gemeentelijk beleid te onderscheiden doelen?" In dit onderzoek worden de 8 grote instellingen van Hengelo, te weten Scala, de Bibliotheek, Metropool, de Muziekschool, Crea, het Rabotheather, HEIM en AkkuH onderzocht. Hierbij is Scala een welzijninstelling en zijn de overige 7 instellingen culturele instellingen. Om subsidiegelden te mogen ontvangen dienen de instellingen te voldoen aan:  Prestatievoorwaarden. Deze zijn gebaseerd op de doelen en doelgroepbereiking zoals vast-gesteld in het gemeentelijk beleid.  Het bereiken van doelen, zoals vastgesteld in het gemeentelijk beleid.  Het bereiken van doelgroepen, zoals vastgesteld in het gemeentelijk beleid. Het onderzoek betreft een evaluatieonderzoek en de informatie is gebaseerd op twee bronnen. Dit zijn:  Documenten. De documenten bestaan uit beleidsdocumenten van de gemeente Hengelo, subsidiedocumenten en jaarverslagen.  Interviews. De interviews zijn gehouden met de contactpersonen van de gemeente Hengelo, die betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor de gesubsidieerde instellingen. De evaluatiecriteria die gehanteerd zijn, zijn: A. Met het oog op effectiviteit: o Hoeveel/welke activiteiten er georganiseerd zijn. o Hoeveel/welke mensen en doelgroepen er bereikt zijn. o Hoeveel/welke doelen van de instelling behaald zijn. o Hoeveel/welke prestatievoorwaarden per instelling aan voldaan zijn. B. Met het oog op efficiency: o Hoogte van het subsidiebedrag. o In welke mate de subsidie bijgedragen heeft aan het aan het bereiken van de doel-groepen, doelen en prestatievoorwaarden. De instellingen moeten zich ieder jaar verantwoorden bij de gemeente Hengelo met:  Een inhoudelijk jaarverslag.  Een financieel jaarverslag. Deze moet voorzien zijn van een jaarrekening, balans met toelichting en accountantsverklaring. Dit vormt de basis om te bepalen of een instelling heeft voldaan aan de prestatievoorwaarden, doel- en doelgroepbereiking. Het is gebleken dat het merendeel van de prestatievoorwaarden is behaald door de 8 instellingen. Hiervoor zijn veel verschillende activiteiten ontplooid. Zij dragen bij aan het bereiken van de doe-len en doelgroepen zoals gesteld in het gemeentelijk beleid. Voor Scala is het niet eenvoudig om een eenduidige conclusie te trekken. Scala werkt niet met 1 overkoepelend hoofddoel. Zij werkt met een DAP-kaarten-systeem, dat erg omvangrijk is. Per DAP-kaart worden doelen en activiteiten bepaald. Samenhang tussen de verschillende DAP-kaarten ont-breekt op verschillende niveaus. Een verscheidenheid aan doelen wordt nagestreefd en de kaarten worden niet op eenduidige wijze ingevuld. Ook de evaluaties van deze kaarten zijn niet altijd volle- 2 dig en op eenduidige wijze ingevuld. Hierdoor is het niet altijd duidelijk welke doelen en doelgroe-pen bereikt zijn. De overige 7 instellingen hebben grotendeels voldaan aan de prestatievoorwaarden. Daar waar pres-taties niet behaald zijn, is de gemeente Hengelo goed geïnformeerd. Dat bleek uit de interviews met de contactpersonen van de gemeenten. Daarnaast blijkt ook uit het onderzoek dat voor het Rabotheater en voor AkkuH de subsidie van 2010 nog niet toegekend is. Dit omdat er onduidelijkhe-den in de jaarverslagen zaten. Door het bereiken van de meeste prestatievoorwaarden hebben de instellingen een goed doel- en doelgroepbereik, waarbij de mensen uit de samenleving bereikt worden zoals dit is vastgesteld in het gemeentelijk beleid. Het merendeel van het geld wordt uitgegeven aan personeelslasten en activiteitenlasten. Daarnaast hebben de Bibliotheek, Metropool en de Muziekschool en Crea hoge huisvestingslasten. Het is niet eenvoudig om exact na te gaan wat er voor de subsidiegelden verricht is. Dit heeft te maken met dat er geen 1 op 1 vertaling is van inkomsten en uitgaven van een instelling. Tijdens het onderzoek bleek Scala een ietwat vreemde eend in de bijt te zijn. Scala is een welzijns-instelling, gericht op de continuering en verbetering van het welzijn van de bevolking, terwijl de overige zeven instellingen gekenmerkt zijn als „culturele kernvoorzieningen‟, gericht op scholing en vorming van de bevolking in de diverse kunst- en cultuurdisciplines. In het algemeen is de gemeente Hengelo goed op de hoogte van de verrichte activiteiten en bereik-te doel- en doelgroepen van de instellingen. Dat komt voornamelijk doordat de instellingen een jaarverslag moeten indienen. Daarnaast voeren gemeentelijke contactpersonen regelmatig met de instellingen gesprekken en bezoeken ze af en toe een activiteit om te kijken waar de instellingen zich mee bezig houden. Dit onderzoek heeft een 10-tal aanbevelingen geformuleerd. Hiervan 2 gericht op verder onderzoek en 8 gericht op het doorontwikkelen van het evalueren van beleid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gemeente Hengelo
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62011
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page