University of Twente Student Theses

Login

Verbinding in de sportsector: een onderzoek naar de relatie tussen tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers in de sportsector

Bovelander, Amy (2012) Verbinding in de sportsector: een onderzoek naar de relatie tussen tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers in de sportsector.

[img] PDF
1MB
Abstract:De sportsector professionaliseert zich in een snel tempo en er komen een tal van aanvullende en nieuwe functies bij. Hoewel ‘normale’ bedrijven druk doende zijn met het boeien en binden van werknemers, lijken sportbonden geen moeite hebben met het werven en behouden van personeel (Van der Horst & Peters, 2011). Zijn de werknemers wellicht op een andere manier betrokken? En heeft de tevredenheid met HR praktijken invloed op deze betrokkenheid? In dit onderzoek wordt getracht antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag: In welke mate heeft de tevredenheid met personeelsbeleid en -praktijken invloed op de werknemersbetrokkenheid van de werknemers bij sportbonden? Het onderzoek is een aanvulling op bestaande onderzoeken omdat het plaats vindt in een andere sector (sportbonden) en er nieuwe vragenlijsten gebruikt worden. Tevens werd er nog niet eerder gekeken naar de invloed van de tevredenheid van HR praktijken op de verschillende combinaties van betrokkenheid en tevredenheid. In het Harvard model stellen Beer et al. (1984) dat er vier voornaamste personeelsbeleidgebieden, ofwel praktijken, bestaan: werknemersinvloed, stroombeleid, beloning en arbeidssysteem. De tevredenheid met deze HR-praktijken hebben volgens het model invloed op betrokkenheid. Allen en Meyer (1990) dat er drie typen betrokkenheid te onderscheiden zijn: affectief, normatief en calculatief. Becker et al (1996) stellen dat werknemers betrokken kunnen zijn bij verschillende foci. Zij concluderen dat foci die psychologisch dichterbij de werknemer lagen meer van invloed waren op het gedrag. Tegen de verwachting in blijken werknemers van sportbonden niet vooral affectief betrokken te zijn. Zij blijken wel naar verwachting vooral betrokken te zijn bij hun werk en vervolgens de afdeling. De betrokkenheid lijkt zoals ook bleek uit het literatuuronderzoek van proximaal naar distaal door te werken. Uit het onderzoek naar de invloed van tevredenheid met HR-praktijken en de verschillende typen van betrokkenheid (componenten en foci) worden minder directe positieve effecten gevonden dan verwacht. Er blijkt wel dat de tevredenheid met de HR-praktijk arbeidssysteem en werknemersinvloed het meest van invloed zijn op de totale betrokkenheid. Wanneer we betrokkenheid van werknemers willen verhogen zullen we ons dus vooral op deze praktijken moeten richten. De invloed werkt daarbij met name op de affectieve betrokkenheid. Dit is gunstig wat dit leidt volgens de literatuur tot de meest gunstige gedragingen van de werknemer voor de organisatie. De resultaten bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Zo zal een longitudinale studie uitgevoerd kunnen worden om te bekijken of aanbevelingen om tevredenheid met HR prakijken te verhogen gewenste effecten hebben gehad. Daarnaast zal vervolgonderzoek naar de combinaties van HR prakijken en betrokkenheden aanknopingspunten bieden voor een HR beleid waarmee tevredenheid en betrokkenheid verhoogt kunnen worden door de HR praktijken op maat in te zetten.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62163
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page