University of Twente Student Theses

Login

Planning van de dagbehandeling op de kinderafdeling : onderzoek naar de fluctuatie in het aantal behandelingen per dag.

Dijcks, A. (2012) Planning van de dagbehandeling op de kinderafdeling : onderzoek naar de fluctuatie in het aantal behandelingen per dag.

[img] PDF
1MB
Abstract:Aanleiding: De kinderafdeling van Medisch Spectrum Twente heeft elk jaar te maken met veel kinderen die een medische behandeling behoeven. Op de kinderafdeling maken ze onder andere onderscheid tussen electieve en niet electieve patiënten. Ons onderzoek richt zich op de electieve patiënten die minder dan 24 uur op de kinderafdeling verblijven. Dit zijn de zogeheten dagbehandelingspatiënten. We richten ons op de dagbehandelingspatiënten omdat de fluctuatie onder hen groot is. Dit onderzoek brengt de oorzaken van die fluctuatie in kaart. Het heeft als probleemstelling: “Hoe ontstaat de fluctuatie in patiëntenaantallen voor de dagbehandeling op de kinderafdeling en wat zijn de oorzaken van deze fluctuatie?” Doel van het onderzoek: Naar aanleiding van de probleemstelling is het doel van ons onderzoek als volgt geformuleerd: “Het uitvoeren van een analyse die de oorzaken in kaart brengt waardoor problemen ontstaan en het aandragen van oplossingen en aanbevelingen voor deze problemen zodat de fluctuatie van het aantal te behandelen patiënten per dag wordt verminderd.” De problemen genoemd in de doelstelling zijn de problemen die, naar aanleiding van de variabiliteit in aantallen, voorkomen op de kinderafdeling. Dit zijn onder andere: garantie van kwaliteit van zorg en arbeid, variatie van de productiviteit, tekort of overschot aan personeel, onbekende werktijden en het treffen van voorbereidingen is afhankelijk van de planning. Aanpak: Om inzicht te krijgen in het proces is informatie opgevraagd en zijn interviews gehouden. Daarnaast is op verschillende dagen meegelopen met verschillende medewerkers van de kinderafdeling. Datagegevens hebben we gesorteerd en geanalyseerd om zoveel mogelijk informatie betreffende de prestatie van de kinderafdeling te verkrijgen. Door de vergaarde kennis van de analyse hebben we ons gericht op de planning van de electieve patiënten en hoe deze wordt opgesteld. Resultaten : Uit onze analyse is gebleken dat er veel plannen zijn, maar dat bij het opstellen daarvan weinig aandacht is voor de haalbaarheid. Met de werkdruk van verpleegkundigen wordt geen rekening gehouden en bureau opname moet zo goed mogelijk alle patiënten inplannen die bij artsen op de wachtlijst staan. De onderliggende druk hierachter is groot aangezien het MST gestelde doelen wat betreft patiëntenaantallen wil halen maar de kwaliteit van zorg en arbeid hier niet onder mag lijden omdat dit een negatief beeld van het MST in de hand werkt. Op de kinderafdeling zijn gemiddeld vijf dagbehandelingspatiënten per weekdag en 19 klinische patiënten per weekdag. De fluctuatie in aantallen varieert bij deze patiënten. De gemiddelde fluctuatie van het maximum aantal dagbehandelingspatiënten ten opzichte van het gemiddelde is 50% terwijl dit bij de klinische patiënten 34% is. Er is geen specifieke dag waarop het altijd druk of juist rustig is qua patiëntenaantallen. Oplossingen en Conclusies: De volgende stap in ons onderzoek beschrijft de oplossingen en conclusies waardoor de kinderafdeling kan anticiperen op de situatie en verbeteringen op verschillende niveaus gerealiseerd kunnen worden. Zo blijkt dat gegevens niet duidelijk zijn geregistreerd en informatie ontbreekt over behandeltijd, ligduur, toegangstijd en wachttijd. Daardoor is het moeilijk een oordeel te vormen over de daadwerkelijke werkdruk op de kinderafdeling. Oplossingen zijn onder andere het beter vastleggen van gegevens en afspraken over patiëntenaantallen, beter communiceren, het in kaart brengen van de werkdruk en naast operationeel ook tactisch plannen zodat een duidelijke structuur ontstaat en plannen eenvoudiger wordt. De conclusie van dit onderzoek is dat er op dit moment niet effectief wordt gepland. Er is te weinig communicatie over de planning, er wordt toegezegd op overschrijdingen van patiëntenaantallen terwijl er afspraken zijn over het maximum aantal te plannen patiënten en er is geen duidelijke structuur in de plannen op tactisch niveau. Dit alles werkt de fluctuatie op de kinderafdeling in de hand waardoor de werkdruk voor verpleegkundigen sterk varieert. Aanbevelingen : Tot slot zijn enkele aanbevelingen opgesteld. De communicatie kan verder verbeteren door het opstellen van protocollen en afspraken. Daarbij bevelen we aan om plaatsen te reserveren voor spoed- en A+T patiënten naast de gewone afspraken voor electieve patiënten. Zo moet volgens ons onderzoek naast het aantal electieve patiënten, drie plaatsen voor spoedpatiënten worden gereserveerd en vier plaatsen voor A+T patiënten. Uitbreiding van de software voor het planningsproces is eveneens een aanbeveling. Dit kost weliswaar geld en tijd maar zorgt wel voor een betere uitwerking van de planning. Daarnaast is een geordende en duidelijke registratie van patiënten en gegevens nodig. De prestatie van de kinderafdeling kan hierdoor worden bijgehouden en het zal de communicatie versterken aangezien alle informatie via één systeem opvraagbaar is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Medisch Spectrum Twente, Enschede, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62221
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page