University of Twente Student Theses

Login

Nemen onbemande vrachtvliegtuiden snel een vlucht?: een gestructureerde analyse van de (inter-)nationale initiatieven op het gebied van onbemand vrachtverkeer via de lucht

Arnold, Job (2012) Nemen onbemande vrachtvliegtuiden snel een vlucht?: een gestructureerde analyse van de (inter-)nationale initiatieven op het gebied van onbemand vrachtverkeer via de lucht.

[img] PDF
3MB
Abstract:DOEL Het Platform Onbemande Vrachtvliegtuigen (POV) heeft als doel Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen te betrekken bij de ontwikkeling van onbemande vrachtvliegtuigen (OVV’s) en daarmee de BV Nederland te laten meeprofiteren van de opkomst van een markt die aansluit op een aantal nationale sterke punten: logistiek, systeemintegratie, sensoren en ontwikkeling van subsystemen voor vliegtuigen. Dit rapport behelst een van de eerste stappen in dat proces: het in kaart brengen van de huidige wereldwijde initiatieven en spelers op het gebied van onbemand (vracht-)verkeer en spelers die binnen nu en tien jaar actief kunnen zijn. Het POV wil niet concurreren met dergelijke initiatieven, maar kennisdelen waar mogelijk en kennis vergaren waar nodig. ONDERZOEKSDOEL De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: Welke voor het platform relevante (inter-)nationale spelers en initiatieven zijn er actief op het gebied van onbemand vrachtvervoer via het luchtruim en welke activiteiten ontplooien zij? Vanwege de huidige status van het POV als pas opgericht platform en het pluriforme karakter is het nodig de sterktes en zwaktes te duiden om data op relevantie te filteren en op bruikbaarheid te beoordelen. Daartoe is een eenvoudige interne analyse gedaan die weergeeft wat de sterke en zwakke punten van het POV zijn. De volgende stakeholders en aanverwante categorieën zijn op basis van interne analyse en literatuur over externe omgevingsanalyse beoordeeld als relevant: Kennis: • literatuur • wetenschap • overheid • conferenties • (branche)organisaties Productie: • patenten • ontwikkelaars • producenten • eindgebruikers Deze stakeholders zijn allen afzonderlijk aan een analyse ontworpen door middel van literatuuronderzoek, desk research, een analyse van producten op dit moment op de markt en een onderzoek van patenten bekend bij de Europese Patent Organisatie. De resultaten hiervan komen uitgebreid aan het licht in hoofdstuk 4. ANALYSEKADER Het gebruik van bekende analysetools is lastig in dit rapport, zowel gezien de huidige status waarin OVV’s zich bevinden (nog niet ontwikkeld) als de status van het POV (net opgericht). Daarom is een aanpassing van het bekende SWOT model ontwikkeld voor dit rapport. Het belangrijkste vernieuwende element zit hem in het feit dat deze gebaseerd is op aanbod vanuit de huidige markt en niet gebaseerd op het aanbieden van een product vanuit een organisatie zelf. Het betreft in het geval van het POV dus geen concurrerende SWOT analyse van een nieuw product, maar een ‘selecterende’ SWOT analyse van het wereldwijde aanbod van OVV gerelateerde initiatieven. INTERNATIONALE INITIATIEVEN OVV - MANAGEMENT SAMENVATTING MANAGEMENT SAMENVATTING BACHELORSCRIPTIE - JOB ARNOLD 5 MANAGEMENT SAMENVATTING De volgende selectiematrix is hiervoor ontwikkeld en ingevuld op basis van de gevonden data in hoofdstuk 5: UNICITEIT T.O.V. POV LAAG HOOG RELEVANTIE VOOR POV LAAG Kennis van nemen: Kennis van nemen: geen aanvulling zijdelings interessant HOOG Selecteren: Selecteren: concurrentie of kennisdeling concurrentie of toevoeging RESULTATEN Het aantal organisaties dat specifiek met OVV’s bezig is, is nihil. Wel zijn er in dit rapport meerdere organisaties aangehaald die vanuit een UAV basis relevant kunnen zijn voor het POV. Te denken is hierbij aan regelgevende ontwikkelingen vanuit de FAA, CargoMap, SESAR, ASTRAEA of grote producenten als Lockheed Martin, EADS, Northrop Grumman, Boeing, Sukhoi of Elbit. Enkele wetenschappers richten zich zeer specifiek op de combinatie logistiek en UAV’s, met name Dr. Mary Cummings van MIT en Dr. Wesley Randall van de University of North Texas. Meerdere wetenschappers zijn benoemd in dit rapport die zich op deelgebieden richten en publiceren over onder andere command & control, navigation, mechanical engineering of aspecten ten aanzien van acceptatie door het publiek. Het literatuuronderzoek heeft 46 publicaties opgeleverd die in meer of mindere mate relevant kunnen zijn voor (leden van) het POV. Van alle artikelen zijn de abstracts opgenomen in de bijlage. Ook uit deze publicaties blijkt het beeld dat niemand daadwerkelijk bezig is met OVV’s zoals het POV dat voor ogen heeft, ondanks dat men het er wel over eens is dat OVV’s binnen nu en tien tot twintig jaar actief zullen zijn. De verschillende producenten en hun producten zijn eveneens in kaart gebracht, hiervan is een tabel gemaakt met systemen die het dichtst tegen de specificaties van een OVV zoals beschreven in het werkplan van het POV aanzitten. Deze tabel is te vinden op pagina 25. Hieruit blijkt dat er voor zover bekend nog geen enkel systeem in ontwikkeling of productie is dat qua payload en range in de buurt komt van een OVV zoals het POV dat bedoelt. CONCLUSIES De belangrijkste conclusies uit dit rapport voor het POV zijn de volgende: • Ten aanzien van de huidige wereldwijde status van OVV’s kan geconcludeerd worden dat er nog geen vrachtvliegtuigen geproduceerd of ontwikkeld zijn en dat het er ook niet op lijkt dat deze op dit moment in ontwikkeling zijn. De wetenschap en andere betrokken opiniemakers zijn het er echter over eens dat OVV’s binnen tien tot twintig jaar actief zullen zijn in de wereld. • UAV’s zijn een factor van belang aan het worden in de industrie. Dit onderscheidt zich momenteel met name in twee componenten: kleine UAV’s voor civiele of commerciële doeleinden als aerial photography of toezicht en UAV’s ontwikkeld voor defensie. • Met name vanuit defensie is de vraag ontwikkeld naar UAV’s die cargo kunnen vervoeren. Hierbij is vooral sprake van rotorcraft en Vertical Take-Off and Landing (VTOL) systemen ontwikkeld voor de korte afstand en operationele toepassingen. • Het POV is wereldwijd het enige en eerste initiatief dat zich specifiek richt op het ontwikkelen van OVV’s. Individuele wetenschappers publiceren met name in trendmatige artikelen over OVV’s en enkele vervoerders als FedEx hebben zich er over uitgelaten, er is echter geen sprake van gestructureerd wetenschappelijk onderzoek naar OVV’s, noch zijn er initiatieven ontplooid die wetenschappelijke en bedrijfskundige kennis combineren zoals het POV. • Het POV loopt kortom voorop, maar er is nog veel ruimte voor actie en aansluiting bij (inter-) nationale initiatieven!
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62228
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page