University of Twente Student Theses

Login

Het slachtoffer centraal? een onderzoek naar de slachtofferbejegening na woninginbraken door de politie in de gemeenten Enschede en Hengelo

Siemerink, C. (2013) Het slachtoffer centraal? een onderzoek naar de slachtofferbejegening na woninginbraken door de politie in de gemeenten Enschede en Hengelo.

[img] PDF
906kB
Abstract:Dit onderzoek geeft een beeld van de slachtofferbenadering na woninginbraken door de politie in de gemeenten Enschede en Hengelo. Sinds 2012 hebben beide gemeenten te maken gekregen met het WIT Twente, een regionaal woninginbrakenteam. De oprichting van dit team heeft veranderingen met zich meegebracht voor de slachtofferbejegening. In dit onderzoek worden deze veranderingen weergeven en wordt daarnaast gekeken in hoeverre de nieuwe situatie tegemoet komt aan de wensen en behoeften van slachtoffers. Het rechercheproces bestaat uit vijf fasen, namelijk aangifte van het misdrijf, identificatie van de verdachte, lokalisering en eventuele aanhouding van de verdachte, verhoor en bewijsvoering en administratieve afhandeling (De Poot, Bokhorst, Van Koppen & Muller, 2004). Door relevante literatuur te bestuderen is een beeld verkregen van de proces-­‐ en uitkomstfactoren die slachtoffers in de verschillende fasen van belang achten. Deze factoren laten zich samenvatten tot informatieverstrekking, aantal contactmomenten, tijd die de politie bij het slachtoffer aanwezig is, waarborgen van de veiligheid van het slachtoffer, vergoeding van de schade en/of eigendommen, consistentie, participatie in de procedure, procescontrole en beslissingscontrole. Volgens de procedural justice theory zullen slachtoffers een procedure als meer rechtvaardig beschouwen naarmate er meer tegemoet wordt gekomen aan deze factoren (Wemmers, Van der Leeden, Steensma, 1995, p. 329). En een rechtvaardige procedure leidt tot tevredenheid (Tyler, 1988, p. 103). Echter werd en wordt er door de politie in de gemeenten Enschede en Hengelo zowel voor als na de oprichting van het regionale woninginbrakenteam niet aan al deze factoren tegemoet gekomen. Men kan zelfs stellen dat er, met name in de gemeente Hengelo, in de periode 2010-­‐2012 meer tegemoet werd gekomen aan de proces-­‐ en uitkomstfactoren, dan sinds de oprichting van het WIT Twente in 2012. In die periode bestond er in het cluster waar Hengelo deel van uitmaakt namelijk nog een woninginbrakenteam. Dit team kende onder andere herbezoeken en werkte samen met het gemeentelijke woninginbrakenpreventieteam. Daarnaast was er tijdens de fase van aangifte van woninginbraken sprake van een groter aantal contactmomenten (ter plaatse) met slachtoffers, dan in de huidige situatie het geval is. Voor de situatie in de gemeente Enschede ging dit echter niet geheel op. In het cluster waar Enschede deel van uitmaakt kende men namelijk tot 2010 een woninginbrakenteam, waarna woninginbraken weer een zaak voor de ‘gewone’ recherche werden. Vanaf dat moment bestond er geen concrete werkwijze meer en lag de prioriteit niet meer bij woninginbraken. Dit had zijn uitwerking op de slachtofferbenadering. Aangiften werden in de meeste gevallen niet ter plaatse opgenomen en men kende geen herbezoeken. Daarnaast werden afloopberichten, net als door de politie in de gemeente Hengelo, niet in alle gevallen verstuurd. De verschillen tussen de benaderingen door de politie in de gemeenten Enschede en Hengelo zijn grotendeels rechtgetrokken door de oprichting van het regionale woninginbrakenteam in 2012. Sindsdien wordt er getracht een uniforme werkwijze te hanteren. Dat wil zeggen dat in de eerste fase van het rechercheproces de noodhulp de aangifte ter plaatse opneemt, waarna de aangifte wordt doorgestuurd naar het WIT Twente en deze bepaalt of er opsporingsindicatie in de zaak zit. Dit heeft echter, met name in Hengelo, geleid tot een afname van het aantal contactmomenten gedurende de eerste fase van het rechercheproces. Ook wat betreft consistentie en informatieverstrekking laat de politie in beide gemeenten steken vallen. Op basis van de interviews zijn er dan ook enkele aanbevelingen geformuleerd, voor zowel de politie in de gemeenten Enschede en Hengelo als het regionale woninginbrakenteam. Dit onderzoek is uitgevoerd ter afsluiting van de bachelorfase van de opleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Tijdens het volgen van deze opleiding groeide mijn interesse in veiligheid en de werkzaamheden van de politie, vandaar mijn keuze voor een onderzoek in die richting. Dit onderzoek heeft betrekking op de factoren die slachtoffers van woninginbraken van belang achten als het gaat om de wijze waarop zij worden benaderd door de politie. De mate waarin aan deze factoren tegemoet wordt gekomen door de politie, is onderzocht in de gemeenten Enschede en Hengelo. De keuze voor deze twee gemeenten is onder andere gebaseerd op het feit dat ze vrij vergelijkbaar zijn en in 2012 beide te maken hebben gekregen met een regionaal woninginbrakenteam. De oprichting van dit team heeft veranderingen met zich meegebracht, ook met betrekking tot de slachtofferbenadering. Welke dat zijn en welke gevolgen dit heeft, wordt in deze scriptie beschreven. Bij het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven van deze scriptie ben ik vanuit de universiteit begeleid door dr. M.S. de Vries en dr. A.J.J. Meershoek. Bij dezen wil ik hen bedanken voor de adviezen en feedback die ik tijdens de verschillende contactmomenten van hen heb ontvangen. Hoewel ik dit onderzoek op eigen initiatief heb uitgevoerd, heb ik veel gehad aan de hulp van dhr. A. Zengerink, chef Analyse van de politie Oost Nederland, en dhr. P. Battjes, teamchef van het WIT Twente. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk altijd bij de juiste personen binnen de politie terechtkwam. Tot slot wil ik graag alle respondenten van de politie in de gemeenten Enschede en Hengelo en van het WIT Twente bedanken voor hun medewerking aan de interviews. Zij namen hier de tijd voor en toonden veel openheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62684
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page