University of Twente Student Theses

Login

Zelfsturende teams op de bouwplaats - Ontwerpgericht onderzoek naar zelfsturende teams

Grapendaal, Jarco (2011) Zelfsturende teams op de bouwplaats - Ontwerpgericht onderzoek naar zelfsturende teams.

[img] PDF
4MB
Abstract:Een gemiddeld bouwbedrijf heeft zich op een starre en vrij traditionele manier georganiseerd, dit terwijl de omgevingsfactoren juist om flexibiliteit vragen. Omdat dit momenteel niet genoeg gebeurt, zou dit tot afstem-verliezen leiden. Als mogelijke oplossing om hier goed op in te spelen worden zelfsturende teams gesugge-reerd. Heddes heeft in het verleden al een pilot gehad met zelfsturende teams, wat bevallen is, maar er is niet doorgepakt. De suggestie van zelfsturende teams is gefundeerd door de wet van Ashby. Deze zegt dat gevarieerdheid al-leen met gevarieerdheid te bestrijden is. Daarnaast werkt interne complexiteit van organiseren versterkend op de vereiste gevarieerdheid uit de omgeving. Hieruit komt dus naar voren dat de interne organisatorisch com-plexheid verlaagd moet worden en de elementen in de organisatie ingesteld moeten worden om om te gaan met deze complexiteit. Complexiteit = f(#elementen, #relaties, stabiliteit, specificiteit). Binnen dit rapport wordt gekeken naar de bouw organisatie Heddes Bouw & Ontwikkeling. Onderzocht wordt, of Heddes ook onder de noemer van een gemiddelde bouwer valt. Op basis van de huidige organisatie wordt gekeken hoe zelfsturende team in organisatorische context een bijdrage kan leveren aan een verlaagde druk op de uitvoerder, stijging van de kwaliteit van arbeid, een verbetering op het gebied van arbeidsrelaties, een ver-laging van het ziekteverzuim en het verlagen van de totale bouwkosten. Als uitgangspositie voor het onderzoek is de moderne sociotechniek centraal gesteld. Dit is een integrale ontwerpleer, dat de interne complexiteit reduceert en zorgt voor teamtaken, die om kunnen gaan met de gevraagde gevarieerdheid. De resultaatgebie-den van een sociotechnisch ontwerp zijn terug te vinden in de kwaliteit van de organisatie, kwaliteit van de arbeid en kwaliteit van arbeidsrelaties. Om een oordeel te vellen over hoe de organisatie zich nu heeft ingespeeld op de externe omgeving wordt ge-bruik gemaakt van het raamwerk wat gebaseerd is op een boek van Bolwijn en Kumpe. Aanvullende theorieën over de omgeving worden hierbij ook gebruikt. Er blijkt een verschil te zijn qua organisatie op het kantoor ten opzichte van de bouwplaats. Heddes blijkt verder te zijn dan de gemiddelde bouwer die zich voornamelijk op efficiëntie focust. Heddes is organisatorisch meer ingesteld op efficiëntie en kwaliteit. Er wordt vastgesteld dat voornamelijk op de kwaliteit van de arbeid op de bouwplaats veel winst te behalen valt. Voor de zelfsturende teams op zich, wordt het model gebruikt over zelfsturing van van Amelsfoort, wat genoemd is in de sociotech-niek. Hieruit blijkt dat voor de bouwplaatsmedewerker nog geen enkele voorwaarde aanwezig is voor zelfstu-ring. Dit sluit nauw aan bij de conclusie dat er veel winst op het gebied van kwaliteit van de arbeid te behalen valt. Omdat Heddes ingesteld is op efficiëntie en kwaliteit, wordt er op één omgevingseis verder gefocust, de flexibiliteit. Nu duidelijk is welke organisatie eigenschappen er bij Heddes gecreëerd moeten worden om effectief zelfstu-rende teams in te voeren, wordt er aan de hand van richtlijnen voor zelfsturende teams en de sociotechnische ontwerprichtlijnen een herontwerp van de bouwplaats ontworpen. Binnen dit herontwerp is het uitvoerende proces geparalleliseerd en gesegmenteerd. Er is geparalleliseerd op grote en kleine projecten en, soort bouw en op het aantal externe klanten. Door segmentatie zijn volledigere taken ontstaan. Op basis van de taken zijn de regelbevoegdheden van de lokale medewerkers vergroot. In samenhang hiermee zijn ook wijzigingen aan-gebracht in taken van uitvoerder en projectleider. Er is een directe communicatie gesuggereerd tussen werk-voorbereiding en bouwplaatsmedewerkers. Er zijn op het gebied van arbeidsrelaties overlegorganen gevormd, voor uitvoerende en verbeterorganen. Voor het slagen van de teams is een coachende manier van leidinggeven benodigd en management gericht op verandering. Dit is nu nog niet het geval bij Heddes. Daarnaast zou voor zelfsturende teams de systemen geënt moeten worden op het herontwerp van de bouw-plaats. Voor Heddes waren dit de systemen, informatiesysteem, besturingsysteem, kennislering, beoordeling-systeem en beloningssysteem. Het informatiesysteem moet zo ingericht te worden dat de teams effectief in-formatie kunnen uitwisselen met ondersteunende diensten en hen voorzien van de informatie die ze nodig hebben om de teamtaak uit te voeren en te beoordelen op zowel kwaliteit als het functioneren van het team. Het besturingsysteem moet volgens de richtlijnen van prestatiesturing worden ingericht, aangeraden is dit met behulp van een balanced scorecard te doen in vorm van een teamkaart. Het beoordelingsysteem moet van traditionele beoordelingsmechanisme naar een vooralsnog 180 graden beoordeling. Er moet de mogelijkheid worden geboden om te leren, zowel op het gebied van uitvoerende als regeltaken. Hiervoor wordt het schakel- kastjesmodel geadviseerd, omdat deze de huidige specialisme die de medewerker bezit niet zou doen verva-gen. Tot slot het beloningssysteem moet de vorm krijgen van een moderne beloningsstructuur, die individuele ontwikkeling en teamontwikkeling stimuleert. Er zijn uitspraken gedaan over zowel conclusies en aanbevelingen. Het gesuggereerde herontwerp is deels ook al een implementatie, er zijn immers kaders geschetst voor alle teams waarbinnen ze opereren. Het is puur de uitvoering die nog gedaan moet worden. Het veranderproces is een traject van de lange adem. Leiderschap wordt hierin centraal gesteld, het is aan de projectleiders om deze verandering succesvol door te voeren, ui-teraard met de benodigde ondersteuning. Het is ook aan hen om ervoor te zorgen dat de bouwplaats door het veranderproces een natuurlijk continue veranderproces op de bouwplaats tot stand komt. Tot slot worden er aandachtspunten in de vorm van bedreigingen en kansen weergegeven voor het veranderproces. Om te starten met het traject, wordt aangeraden te starten met algemene bouwteam, het informatiesysteem te enten op deze teams en te starten met het sturen op prestatie aan de hand van een taakkaart.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Heddes Bouw & Ontwikkeling
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62734
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page