University of Twente Student Theses

Login

Het werven en plaatsen van MBO stagiaires binnen Bedrijf X

Kruize, Kirsten (2013) Het werven en plaatsen van MBO stagiaires binnen Bedrijf X.

[img] PDF
880kB
Abstract:Deze bachelor scriptie is extern uitgevoerd bij het bedrijf X, binnen de Human Resource (HR) afdeling. Het probleem binnen de organisatie betreft de aanname en het plaatsen van MBO stagiaires. Afdelingshoofden bieden MBO studenten een beperkte mogelijkheid om door middel van een stage praktijkkennis te verkrijgen binnen het bedrijf. Daardoor kan HR deze studenten moeilijk plaatsen binnen de organisatie. Het doel is om een advies te formuleren aan de HR manager hoe het aannameproces van MBO stagiaires kan worden verbeterd, zodat de betrokkenheid vanuit de afdelingshoofden groter wordt en studenten beter kunnen worden geplaatst binnen de organisatie bedrijf X. Daarom is er onderzoek gedaan naar de volgende onderzoeksvraag: “Waar bevinden zich welke knelpunten binnen het wervingsproces van MBO stagiaires vanuit de perspectieven van de verschillende betrokkenen, en hoe kunnen deze worden opgelost zodat stagiaires beter kunnen worden geplaatst binnen bedrijf X?” Er is een literatuurstudie verricht waaruit is gebleken dat het wervingsproces van stagiaires verschilt van een algemeen wervingsproces naar personeel. Het wervingsproces van stagiaires verloopt op basis van studenten die uit opdracht van hun school solliciteren voor een stage. Zij vormen een toevoeging aan het personeel van de organisatie en worden aangenomen als er een stageplaats ter beschikking wordt gesteld. Binnen het wervingsproces hebben afdelingshoofden, de HR afdeling en scholen een maatschappelijk belang, namelijk het realiseren van de beroepspraktijkvorming (BPV) van MBO studenten. BPV kan gedefinieerd worden als het leren van een beroep in de praktijk. Het opleiden van MBO studenten vormt het leidende aspect in het wervingsproces van MBO stagiaires. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen scholingsinstituten en bedrijf vereist, waarin de HR afdeling een bemiddelende rol vervult. Aan de hand van interviews is kwalitatief onderzoek verricht. Er zijn 17 respondenten geïnterviewd uit de volgende drie groepen: de HR afdeling, afdelingshoofden en scholingsinstituten. De verzamelde data zijn geanalyseerd met behulp van kwalitatieve datamatrices. Er kan geconcludeerd worden dat de volgende knelpunten in het aannameproces van MBO stagiaires naar voren komen uit de verzamelde data. Er is onvoldoende rechtstreeks contact in de samenwerking tussen scholingsinstituten en bedrijf X omtrent de BPV van MBO studenten. Daardoor bestaat er onduidelijkheid binnen bedrijf X over eisen vanuit de scholen, betreffende bijvoorbeeld praktijkbegeleiding. Daarnaast ervaren afdelingshoofden onduidelijkheid over het aanbod binnen het MBO onderwijs, waardoor studenten moeilijk kunnen worden geplaatst binnen de organisatie. Door deze onduidelijkheden bestaat er beperkt vraag naar MBO stagiaires onder de afdelingshoofden. Binnen bedrijf X ontbreekt het aan een gestructureerd aannameproces, waarin taken en verantwoordelijkheden van zowel de HR afdeling als afdelingshoofden duidelijk zijn. Binnen de HR afdeling is niet één specifiek persoon aangewezen die zich richt op opleidingen, waardoor taken niet geheel worden uitgevoerd. Daarnaast onderhoudt de HR afdeling onvoldoende nauwe contacten met scholingsinstituten, wat resulteert in een langzaam respons vanuit de organisatie naar de scholen toe. Op basis van deze knelpunten wordt een aantal aanbevelingen gedaan. HR wordt geadviseerd om voorafgaand aan elke stageperiode een gesprek te organiseren tussen de begeleiders vanuit de school en het bedrijf, om afspraken te maken en wederzijdse eisen en verwachtingen uit te spreken. Daarnaast kan HR duidelijkheid scheppen middels een draaiboek voor afdelingshoofden, met daarin een overzicht van het aanbod in MBO onderwijs, contactgegevens van scholingsinstituten en vereisten aan praktijkbegeleiding. HR wordt ook geadviseerd cursussen te faciliteren voor praktijkbegeleiding. Bovendien kan HR in samenwerking met de scholen voorlichtingen organiseren om duidelijkheid te scheppen omtrent het MBO onderwijs en de BPV. Op basis van functieprofielen kan HR vaststellen welke afdeling geschikt is voor welk type MBO stagiaire. Het wordt aanbevolen dat de HR afdeling een laagdrempelig en gestructureerd aannameproces faciliteert voor afdelingshoofden, waarin verantwoordelijkheden en taken voor zowel HR als de afdelingshoofden helder zijn. Hiervoor kan een database met vraag en aanbod worden gehanteerd. HR kan het hoger management adviseren om Key Performance Indicator’s op te stellen voor afdelingen geschikt voor MBO studenten omtrent het werken met stagiaires, om hen bewust te maken dat de verantwoordelijkheid hiervan bij hen ligt. Als laatst is het verstandig dat er een opleidingscoördinator wordt aangesteld binnen de HR afdeling van bedrijf X die zich richt op opleidingen, de aanname van stagiaires en dergelijke. Deze persoon kan nauwe contacten onderhouden met scholingsinstituten en de andere aanbevelingen doorvoeren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62821
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page