University of Twente Student Theses

Login

Wat is de juiste communicatiestrategie voor de winkel Maison Manon?

Korjenic, Vildan (2011) Wat is de juiste communicatiestrategie voor de winkel Maison Manon?

[img] PDF
4MB
Abstract:Maison Manon is een woonwinkel gevestigd in Enschede. Het management streeft ernaar om de naamsbekendheid te vergroten en daarom is dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksprobleem dat in dit rapport centraal staat is dat het management niet weet op welke manier het beste met klanten gecommuniceerd kan worden. Het doel van dit verslag is om tot een communicatiestrategie te komen voor de winkel Maison Manon. Deze communicatiestrategie moet uiteindelijk de naamsbekendheid van de winkel vergroten. Om het onderzoeksprobleem op te lossen is er een hoofdvraag en deelvraag opgesteld. De hoofdvraag is: Wat is de juiste communicatiestrategie voor de winkel Maison Manon om de naamsbekendheid te vergroten? De vier deelvragen zijn: 1. Wat zijn de omgevingsfactoren en wat zijn de interne factoren die van invloed kunnen zijn op de communicatie strategie van Maison Manon? 2. Wat zijn de huidige communicatie instrumenten in de wooninrichting (Retail) branche? 3. Wat is de huidige situatie omtrent de communicatie strategie en welke media worden gebruikt? (De bedoeling is om de huidige communicatie strategie in kaart te brengen, door o.a. interviews af te nemen met de manager(s)). 4. Wat zijn de meest effectieve manieren om met de doelgroep te communiceren en wat zijn de factoren die invloed hebben op het besluitvormingsproces van klanten? (enquêtes) Om aan gegevens en data te komen dient er een bepaalde methodologie gebruikt te worden. In het hoofdstuk over methodologie worden de twee methodes die gebruikt zijn uitgewerkt: desk research en het afnemen van enquêtes. In dit hoofdstuk zijn de voordelen en de nadelen van beide methodes beschreven. Ook is hier uitgezet of het onderzoek betrouwbare en valide gegevens oplevert. Om een oplossing te vinden voor het probleem dient er theorie gevonden te worden die mogelijke oplossingen aanreikt. In het theoretisch kader zijn verschillende theorieën uiteengezet die tot een oplossing kunnen leiden voor het probleem. Allereerst is beschreven welke traditionele marketing media er voorhanden zijn om te communiceren met klanten. Daarna is een artikel beschreven dat inhaakt op social media. Om de resultaten van dit onderzoek te kunnen vergelijken met landelijke resultaten is ook een studie in dit rapport meegenomen dat in Nederland onderzoek heeft gedaan naar social media gebruik. De onderzoekers hebben gebruikers onderverdeeld in groepen. Op deze manier kan dan worden gekeken in hoeverre klanten te vergelijken zijn met landelijke gegevens. Om een communicatiestrategie te ontwerpen voor Maison Manon is relevant om te weten wat sterke en wat zwakke punten zijn van de winkel. Daarvoor is de SWOT-analyse gebruikt. In het theoretisch kader is deze methode ook meegenomen. Input voor de SWOT-analyse zijn het PESTEL model en het vijfkrachtenmodel van Porter. De zwakke en sterken punten kunnen worden gebruikt in een confrontatiematrix. Deze matrix laat zien waar kansen liggen voor het management en of deze kansen daadwerkelijk benut kunnen worden. Ook laat het de zwakke punten zien en in hoeverre deze bestreden kunnen worden. De confrontatiematrix staat ook beschreven in het theoretisch kader. Nadat de theorie is beschreven, zijn de enquêtes afgenomen en zijn deze verwerkt en geanalyseerd. Ook is hierna de SWOT-analyse uitgevoerd. De sterke punten zijn: kleine organisatie, goede communicatie, goede service, veel ervaring in de branche en innovatief ingestelde organisatie. Zwakke punten zijn: relatief kleine winkel, geen exclusieve producten, geen marketing/afdeling en geen overzichtelijk klantenbestand. Kansen zijn er ook voor de onderneming: geleidelijk 3 aantrekkende economie, vergrijzing en groter wordende doelgroep, het internet met o.a. een web shop, nieuwe technologieën, MVO, samenwerken met leveranciers en een eventuele uitbreiding van de winkel. Uiteraard zijn er ook bedreigingen: concurrentie, substituten, internet en vooral social media. Om tot een communicatiestrategie te komen zijn deze sterke/zwakke punten, en kansen en bedreigingen in een confrontatiematrix tegen over elkaar gezet. Daaruit zijn vier alternatieve strategieën gekomen: Alternatief één is het alternatief dat altijd kan worden gegeven en dat is om niks te veranderen en alles bij het oude te laten. Het tweede alternatief is om de huidige marketingmix aan te passen naar de bevindingen die uit de resultaten van de enquête blijken. Dit zou dus betekenen dat het management alleen de keuze voor een bepaald magazine zou moeten aanpassen en eventueel zou moeten afzien van een ander instrument. Alternatief drie: het management zou dan naast de huidige marketingmix het internet en social media moeten gaan gebruiken. Tot slot is alternatief vier het aanpassen van de huidige marketingmix en het gaan gebruiken van internet en social media. Uit deze vier strategieën is één strategie gekozen. De conclusie die na afronding van het onderzoek kan worden gedaan is dat de manieren die de winkel nu gebruikt om extern te communiceren richting haar klanten bepaalde specifieke manieren zijn waar het management voor heeft gekozen. Uit de enquêtes is gebleken dat klanten steeds meer actief zijn op andere media dan traditionele media. Klanten zoeken steeds meer op internet naar producten en diensten. Daarnaast is gebleken dat de huidige marketingmix op een bepaald aantal punten zou kunnen worden aangepast. Mijn advies is om de derde strategie uit te voeren. Het management wordt het volgende aanbevolen: de huidige marketingmix aan te vullen met social media en meer te participeren op het internet. In de communicatie met klanten moet de goede service centraal staan omdat dit voor meer onderscheidend vermogen kan zorgen. De website zal moeten worden aangepast zodat er producten via de site kunnen worden verkocht. Op de site kan aan worden gegeven dat de service belangrijk is voor de winkel en dat hier extra aandacht aan wordt besteed. Om precies te weten hoeveel bezoekers de site trekt is het verstandig om een bepaald meetinstrument te gebruiken zoals google analytics om te kunnen zien hoeveel bezoekers de site trekt (op dit moment is al Google Analytics geïnstalleerd alleen wordt het niet gebruikt). Vervolgens zullen naast Twitter ook andere sociale media moeten worden geïmplementeerd zoals bijv. Facebook. Daarnaast kan op Youtube video’s van de winkel worden gepubliceerd. De nieuwsbrief zal regelmatig (bijvoorbeeld een keer in de twee weken) moeten worden verzonden met informatie en leuke acties. Om de nieuwsbrief te kunnen verzenden is het belangrijk om een database van klanten bij te houden. Het is belangrijk dat de boodschappen die worden gecommuniceerd via de verschillende media, met elkaar overeenkomen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Maison Manon
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62918
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page