University of Twente Student Theses

Login

Een bestuurlijke en financiële analyse van intergemeentelijk samenwerkingsverband Het Plein.

Schaik, H. van (2011) Een bestuurlijke en financiële analyse van intergemeentelijk samenwerkingsverband Het Plein.

[img] PDF
891kB
Abstract:In de samenvatting zullen de hoofdzaken worden benoemd die tijdens dit door mij verricht onderzoek naar voren zijn gekomen. De structuur, die zal worden aangehouden in de samenvatting, is in grote mate dezelfde als die in de hoofdtekst: vier van de vijf deelvragen en de conclusie gebruikt in de hoofdtekst zullen de structuur van de samenvatting bepalen. Alleen de laatste deelvraag zal niet apart deel uitmaken van de structuur, omdat de hoofdzaken in het antwoord van die deelvraag in grote mate terugkomen in de conclusie. Wat is gemeentelijke samenwerking? Intergemeentelijke samenwerking is een manier van de gemeente is om publieke belangen (taken waarvoor de overheid - in casu gemeente - verantwoordelijk voor is) te waarborgen. De manier houdt in dat er samenwerking plaatsvindt tussen naburige gemeenten. Deze samenwerking kan zich in twee vormen manifesteren: publiek- en privaatrechtelijk. Mijn onderzoek heeft zich gericht op publiekrechtelijke samenwerking. Publiekrechtelijke samenwerking is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De Wgr maakt vier vormen van samenwerking mogelijk: openbaar lichaam, gemeenschappelijk orgaan, centrumgemeentenconstructie en de regeling zonder meer. Het openbaar lichaam is juridisch gezien de meest zware vorm van de vier, omdat deze vorm als enige rechtspersoonlijkheid kent, waardoor het zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen. Vanwege deze eigenschap kunnen openbare lichamen zelfstandig belangen waarborgen. Wanneer een openbaar lichaam zelfstandig belangen waarborgt, komt de beslissingsbevoegdheid bij het openbaar lichaam te liggen en niet meer bij de gemeente; de gemeente dient besluiten genomen door het openbaar lichaam te aanvaarden. Wanneer dit het geval is, waarborgt het openbaar lichaam medebewinds publieke belangen. Welke publieke belangen worden door openbaar lichaam Het Plein gewaarborgd en hoeveel geld is hiermee gemoeid? Het Plein waarborgt een groot aantal publieke belangen. Er worden belangen gewaarborgd die voorvloeien uit wetten die de sociale zekerheid garanderen. Met name zijn van belang de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wat opvalt is dat Het Plein niet voor de gemeenten Lochem en Zutphen dezelfde belangen waarborgt; voor de gemeente Lochem worden bijvoorbeeld de belangen die voortvloeien uit de Wmo niet door Het Plein gewaarborgd. Als men kijkt naar het soort belangen die Het Plein waarborgt kan men concluderen dat Het Plein belangen waarborgt, waarvoor Het Plein zelf verantwoordelijk voor is; de bevoegdheid is door de participerende gemeenten verleend om zelfstandig belangen te waarborgen die voortvloeien uit wetten die de sociale zekerheid verzekeren. Ten aanzien van de gelden die omgaan in Het Plein om de publieke belangen te waarborgen valt het volgende op: 1. met een gemiddelde van €33.691.112 heeft Het Plein één van de hoogste lasten, als wordt vergeleken met de andere openbare lichamen waarin de gemeente Lochem participeert, 2. in vergelijking met andere openbare lichamen wordt door de gemeente Lochem een hoge bijdrage geleverd aan Het Plein:€6.500.000 en 3. een stabiele trend qua lasten en een stijgende trend qua bijdragen vallen waar te nemen. Uit voorgaande opvallendheden valt op te maken dat er veel geld gemoeid is met de activiteiten die Het Plein ontplooit.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62954
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page