University of Twente Student Theses

Login

De controlerende taak van de gemeenteraad - Een onderzoek naar de wijze waarop de gemeenteraad van Korendijk zijn controlerende taak op het terrein van openbare orde en veiligheid invult en hoe deze controle verbeterd zou kunnen worden.

Melissant-Briene, R.W.J. (2011) De controlerende taak van de gemeenteraad - Een onderzoek naar de wijze waarop de gemeenteraad van Korendijk zijn controlerende taak op het terrein van openbare orde en veiligheid invult en hoe deze controle verbeterd zou kunnen worden.

[img] PDF
1MB
Abstract:Gemeenten en burgemeesters in Nederland krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden op veiligheidsgebied. Deze ontwikkeling is zowel voor de positie van de burgemeester als voor de positie van de gemeenteraad van belang. Dit onderzoek is verricht in de gemeente Korendijk. Het onderzoek geeft antwoord op de hoofdvraag: “Op welke wijze vult de gemeenteraad van Korendijk zijn controlerende taak op het terrein van openbare orde en veiligheid (OOV) richting burgemeester in en hoe zou deze controle verbeterd kunnen worden?” Daarbij is gekeken naar welke mogelijkheden in de literatuur worden genoemd om de controlerende taak van de gemeenteraad in te vullen, welke taken op openbare orde en veiligheid gebied gecontroleerd dienen te worden, hoe de controlerende taak door de gemeenteraad van Korendijk ingevuld wordt en of een andere rol van de gemeenteraad wenselijk is in het licht van de verkregen onderzoeksresultaten en de veranderende wetgeving. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een documentenanalyse. De literatuurstudie is gebruikt om zicht te krijgen op de controlerende rol van de gemeenteraad, het begrip ‘openbare orde’, de verhouding burgemeester-college-gemeenteraad, de typen bevoegdheden op OOV-gebied en actuele ontwikkelingen. De documentenanalyse heeft betrekking op de gemeente Korendijk. De gegevens zijn gebruikt om de wijze waarop de gemeenteraad van Korendijk zijn controlerende taak op OOV-gebied invult te beschrijven en op basis hiervan – in combinatie met de resultaten van de literatuurstudie – uitspraken te kunnen doen voor een andere rolinvulling. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de mate van controle van de gemeenteraad gemeten kan worden via de variabelen ‘kaderstelling’, ‘informeren’, ‘debatteren’, ‘oordelen’ en ‘sanctioneren’. De beleidsmatige kaderstelling voldoet aan de normen; met betrekking tot de financiële en procedurele kaderstelling zijn verbeteringen mogelijk. Ten aanzien van het ‘informeren’ wordt inhoudelijk aan de normen voldaan; met betrekking tot het proces en de financiën zijn verbeteringen mogelijk. De aspecten ‘debatteren’, ‘oordelen’, en ‘sanctioneren’ voldoen aan de gestelde normen. Door de gemeenteraad van Korendijk wordt een groot aantal controle instrumenten ingezet. De controle instrumenten ‘vragenrecht’ en ‘inlichtingen- en verantwoordingsplicht’ worden soms in een vertrouwelijke context ingezet terwijl een openbare inzet ook mogelijk is. De verantwoording in Korendijk is ‘onderstroom-achtig’ van aard en is gericht op de inhoud (diep, specifiek, pragmatisch, selectief, beleidsmatig, maatwerk, praktijkervaring). De wijze van verantwoording is ‘bovenstroom-achtig’ (cyclisch, retrospectief, vormvast, schriftelijk, gericht op informatiefase, afrekenen, verticaal, controle en toezicht, permanent). De onderzoeksresultaten duiden op een ‘stewardship-achtige’ relatie tussen burgemeester en gemeenteraad. Er lijkt sprake van weinig doelincongruentie. De aanbevelingen richten zich op de roluitvoering binnen de huidige controle-structuur en op de controle-structuur zelf. Binnen de huidige controle-structuur zijn aanpassingen wenselijk met betrekking tot de ‘kaderstelling’ (financieel en procedureel), het ‘informeren’ (nakoming van gemaakte afspraken en financiële zaken) en de inzet van de controle instrumenten ‘vragenrecht’ en ‘inlichtingen- en verantwoordingsplicht’ (openbare inzet). Met betrekking tot de controle-structuur zou de tevredenheid van de gemeenteraad met betrekking tot de huidige wijze van verantwoording gepeild kunnen worden. Het is wenselijk met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de huidige mengverhouding tussen ‘bovenstroom’ en ‘onderstroom’ aspecten. In dit gesprek dient de wettelijke ontwikkeling met betrekking tot integrale veiligheidsplannen meegenomen te worden. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de sturingsmogelijkheden van de gemeente (sturing op derden) en de controlepositie van de gemeenteraad (interne sturing). Geconcludeerd is dat de wijzigende veiligheidscontext het voor de gemeenteraad lastiger maakt zijn controlerende rol waar te maken. De indicatie van een ‘stewardship-achtige’ relatie tussen burgemeester en gemeenteraad zou nader onderzocht kunnen worden om duidelijkheid te verkrijgen of de verkregen indicatie ook stand houdt na gericht wetenschappelijk onderzoek. Gezien de vele actuele ontwikkelingen op veiligheidsgebied en de onderzoeksresultaten verdient het verder aanbeveling dat de gemeenteraad van Korendijk zich bezint op zijn kaderstellende en controlerende rol op veiligheidsgebied en dat gemeenteraad en burgemeester hierover met elkaar in gesprek gaan.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
gemeente Korendijk
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63167
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page