University of Twente Student Theses

Login

De Unieke Brink: een onderzoek naar de ontwikkeling van de leefbaarheid in de Wesselerbrink

Klein Kranenburg, Laurens (2013) De Unieke Brink: een onderzoek naar de ontwikkeling van de leefbaarheid in de Wesselerbrink.

[img] PDF
2MB
Abstract:In de wijk Wesselerbrink, gelegen in Enschede-Zuid, is tussen 2006 en 2013 gewerkt aan het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Van 12 brinken is het binnenterrein opgeknapt, waarbij de gemeente Enschede, woningcorporatie Domijn en de bewoners nauw betrokken waren. Behalve het verbeteren van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving zijn nadrukkelijk ook sociale doelstellingen geformuleerd, waarvoor de participatie van bewoners in het ontwerp en onderhoud van de brinken een belangrijk instrument was. Dit onderzoek beoogde na te gaan in hoeverre het project de Unieke Brink een bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van de leefbaarheid in de Wesselerbrink. Aan bewoners is gevraagd om een groot aantal aspecten van de leefbaarheid in hun wijk te beoordelen. Dit varieerde van de tevredenheid over voorzieningen tot het gevoel van onveiligheid in eigen buurt. Deze gegevens zijn verzameld door het houden van mondelinge interviews, in combinatie met schriftelijke vragenlijsten die zo veel mogelijk persoonlijk zijn verspreid en opgehaald. Vervolgens is onderzocht of bewoners van de opgeknapte (experimentele) brinken positiever zouden oordelen over de leefbaarheid in hun buurt dan bewoners van de brinken waar geen herinrichting heeft plaatsgevonden (controlebrinken). Daarnaast is gebruikgemaakt van onderzoeksgegevens uit 2006, die het mogelijk maakten om de ontwikkeling van de leefbaarheid in de tijd in beeld te brengen. De empirische toetsing leverde een aantal belangrijke resultaten op:  In vergelijking met 2006 is de leefbaarheid in 2013 niet verbeterd. Soms heeft zelfs een verslechtering plaatsgevonden, bijvoorbeeld waar het gaat om de perceptie van overlast. De enige positieve uitzondering is de toegenomen individuele woonbeleving.  Een positief effect van het project de Unieke Brink kon wel worden aangetoond, wanneer de experimentele brinken worden vergeleken met de controlebrinken in 2013. De opgeknapte brinken scoren beter dan de controlebrinken wat betreft de individuele woonbeleving, algemene evaluatie van de buurt, het rapportcijfer voor de woonomgeving, tevredenheid over voorzieningen, onveiligheidsgevoelens in eigen buurt en het gevoel van medeverantwoordelijkheid voor de buurt.  Hoewel het gevoel van onveiligheid in eigen buurt onder bewoners van de experimentele brinken significant lager is dan onder bewoners van de controlebrinken, laten de andere veiligheidsindicatoren weinig significante effecten zien. Het fysieke en sociale domein van leefbaarheid lijkt sterker te zijn beïnvloed door het project de Unieke Brink dan het domein van veiligheid en overlast, hoewel meer onderzoek op dit terrein gewenst is.  Deelnemers aan de bijeenkomsten waar is gesproken over het ontwerp van de brinken, zijn positiever over de effecten van de herinrichting dan hun buurtgenoten die hieraan niet hebben deelgenomen. Er is met andere woorden een positieve samenhang tussen participatie en het oordeel over de leefbaarheid in de buurt. Voor een deel is dit te verklaren door het effect van verblijfsduur: mensen die langer in de buurt wonen, hebben vaker geparticipeerd in het ontwerpproces én zij zijn optimistischer over de nieuwe inrichting. In dit onderzoek is een uitgebreide vergelijking gemaakt voor een groot aantal indicatoren van leefbaarheid. Dat neemt niet weg dat er voldoende aanknopingspunten zijn voor vervolgonderzoek. Als meer tijdreeksgegevens worden verzameld, kan beter worden beoordeeld hoe lang de effecten van het project de Unieke Brink aanhouden. Ook wat betreft veiligheid en criminaliteit is uitbreiding mogelijk door het analyseren van gegevens uit politieregistraties. Ten slotte kan vervolgonderzoek uitwijzen welke factoren van invloed zijn op de beslissing van bewoners om wel of niet te participeren en hoe zij vervolgens het participatietraject ervaren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63560
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page