University of Twente Student Theses

Login

De uitvoering van anti-pest beleid op basisscholen in Enschede: een onderzoek naar de uitwerking van drie managementregimes en beleidsvervreemding op de uitvoering van anti-pest beleid op basisscholen in Enschede

Arun, Sureya (2013) De uitvoering van anti-pest beleid op basisscholen in Enschede: een onderzoek naar de uitwerking van drie managementregimes en beleidsvervreemding op de uitvoering van anti-pest beleid op basisscholen in Enschede.

[img] PDF
846kB
Abstract:Met het oog op het actuele maatschappelijke debat in Nederland rondom pestproblematiek op scholen is het doel van dit onderzoek inzicht te verwerven in hoe bestuurders pesten proberen te bestrijden en hoe dat in de uitvoering door leerkrachten uitpakt. Het type managementregime dat dominanter aanwezig is op de basisscholen en de mate van beleidsvervreemding die leerkrachten ervaren geeft aan hoe deze concepten zich manifesteren op de uitwerking van het anti-pest beleid. Op basis van een combinatie van documentanalyse en een kwalitatieve case study zal getracht worden een antwoord te geven op de hoofdvraag “Hoe gaan leerkrachten op Enschedese basisscholen om met het anti-pest beleid van hun scholen?”. De manier van omgaan met anti-pest beleid betreft het type regime dat aanwezig is op de basisscholen, de daaruit voortkomende discretionaire ruimte, alsmede de mate van beleidsvervreemding die wordt ervaren. Deze centrale hoofdvraag zal beantwoord worden met behulp van drie deelvragen; “Hoe is het anti-pest beleid georganiseerd op de basisschool?”, “Op welke wijze stuurt het schoolbestuur op het naleven van dit anti-pest beleid?” en de vraag “Wat is de rol van de leerkracht in het anti-pest beleid volgens het schoolbestuur en hoe vullen leerkrachten die rol zelf in?”. In dit onderzoek wordt gericht op één case, namelijk het anti-pestbeleid op basisscholen in Enschede. Dit betreft het beleid in werking dat gericht is op hoe het anti-pest beleid uitpakt in de onderwijspraktijk. Er worden op twee verschillende basisscholen in totaal zes semi-gestructureerde interviews afgenomen met schoolbestuurders en leerkrachten. Op elke basisschool wordt één schoolbestuurder en twee leerkrachten geïnterviewd. Vanuit het maatschappelijk debat neemt de druk steeds meer toe op managers en professionals om een goed anti-pest beleid uit te voeren. Hierdoor ligt er een druk op leerkrachten om dit tot uitvoering te brengen in de onderwijspraktijk, waardoor de discretionaire ruimte wordt bedreigd. Aan de hand van drie managementregimes kan worden nagegaan op de basisscholen hoe er met discretionaire ruimte wordt omgegaan en zullen de professionals en managers getypeerd worden aan de hand van macht, zinloosheid en rolconflicten die kunnen leiden tot beleidsvervreemding. Door te onderzoeken hoe managers en met name de professionals (leerkrachten) omgaan met de implementatie van anti-pest beleid hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan bestuurders en beleidsmakers om dit probleem effectiever aan te pakken. Het verschil in management tussen de twee basisscholen zit voornamelijk in de uitvoeringspraktijk van het anti-pest beleid dat is georganiseerd op de basisschool. Op de openbare basisschool is er voornamelijk sprake van een Street Level Bureaucracy regime, terwijl op de Christelijke basisschool het Discursive Managerialism regime dominanter aanwezig is. Op de basisschool waar het Discursive Managerialism regime merendeels aanwezig is, blijkt er sprake te zijn van een collegiale relatie tussen manager en professional wat de uitoefening van het beleid ten goede komt. Er vindt geen controle of sturing plaats door het management, maar er is vooral sprake van overleg. In de theorie is de discretionaire ruimte om zelf beslissingen te nemen groot, echter in de uitvoeringspraktijk van leerkrachten klein door overleg met de managers. Op de basisschool waar het Discursive Managerialism grotendeels aanwezig is, blijkt er in minder mate sprake te zijn van beleidsvervreemding met betrekking tot het anti-pest beleid dat wordt gehanteerd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63564
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page