University of Twente Student Theses

Login

Blauwdruk van het Piet Blom Museum: een reconstructie van de beleidstheorie

Leen, J. (2013) Blauwdruk van het Piet Blom Museum: een reconstructie van de beleidstheorie.

[img] PDF
2MB
Abstract:Ten grondslag aan het handelen van een organisatie ligt beleid. Beleid is meestal verwoord in een beleidsplan en bevat idealiter de doeleinden die de organisatie nastreeft, de middelen waarmee de organisatie de doeleinden wil bereiken en de tijdskeuzes die gemaakt worden met betrekking tot de doeleinden en de inzet van middelen. Het beleid van de Stichting Piet Blom Museum ligt niet besloten in een beleidsplan maar in diverse documenten en in de hoofden van de bestuursleden van de stichting. Vanwege het aanvragen van subsidies is de noodzaak ontstaan tot het opstellen van een beleidsplan. Via de Wetenschapswinkel op de Universiteit Twente heeft de Stichting Piet Blom Museum mij benaderd om hen handvatten aan te reiken voor het schrijven van een beleidsplan. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Welke veronderstellingen en kenniselementen liggen ten grondslag aan het beleid van het Piet Blom Museum, en hoe heeft de Stichting Piet Blom Museum op grond daarvan haar beleid bepaald? De veronderstellingen en kenniselementen waarop het beleid van het Piet Blom Museum is gebaseerd zijn in kaart gebracht door de beleidstheorie op te sporen en te reconstrueren. Een beleidstheorie bevat het geheel van argumenten en kennis achter de argumenten die de beleidsvoerders gebruiken om tot beleid te komen. Deze veronderstellingen en kenniselementen achter het beleid betreffen relaties tussen waarden en normen, oorzaken en gevolgen, en doeleinden en middelen, en zijn onder te verdelen in respectievelijk normatieve, causale en finale argumenten. Voor het opsporen van de achterliggende argumenten zijn zoveel mogelijk uitspraken van de beleidsvoerders over het beleid van het Piet Blom Museum verzameld. Deze uitspraken zijn afkomstig uit drie door de organisatie opgestelde beleidsdocumenten en vijf semigestructureerde interviews met beleidsactoren van de stichting. De opgespoorde argumenten zijn ingedeeld naar causale, finale en normatieve argumenten en vervolgens gereconstrueerd tot de beleidstheorie van de Stichting Piet Blom Museum. Centraal in de beleidstheorie staat het werk en het gedachtegoed van Piet Blom. De visie van Piet Blom op de samenleving en wonen wordt door alle beleidsactoren gedeeld. Middels het onder de aandacht brengen van het werk en gedachtegoed van Piet Blom en architectuur in het algemeen vraagt de stichting aandacht voor het behoud van cultureel erfgoed, tracht zij bezoekers te inspireren op het gebied van wonen en samenwonen, en wil men volwassenen en met name kinderen anders leren kijken naar hun omgeving en architectuur. Kenmerkend voor het beleid van de Stichting Piet Blom Museum is dat er wordt gehandeld vanuit vrijheid binnen gemeenschap. Dit geeft de beleidsactoren de vrijheid om met inachtneming van de centrale doelstelling een deel van het beleid naar eigen inzicht vorm te geven en vervolgens ook uit te voeren. De middelenkeuze is dan ook gebaseerd op de ervaring en voorkeur van de beleidsactoren en daarnaast op wat haalbaar is in de gegeven situatie. De gereconstrueerde beleidstheorie is geanalyseerd aan de hand van de door Hemerijck en Hazeu opgestelde vier kernvragen van beleid. De aanvaardbaarheid, rechtmatigheid, haalbaarheid en doelmatigheid van het beleid van de stichting zijn beoordeeld. Hieruit kwam naar voren dat de wijze waarop de organisatie tot de keuze voor de doeleinden en middelen is gekomen, sterk is gericht op de input (normen en waarden) in plaats van de output in termen van prestaties. Tot slot worden daarom enkele algemene en kernvraag-specifieke aanbevelingen gegeven om tot meer doelrealiserende beleidskeuzen te komen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Stichting Piet Blom Museum, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63630
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page