University of Twente Student Theses

Login

Hydronautstudie Kontich: Een onderzoek naar de bestaande rioolsystemen in Kontich

Venema, Rigt (2013) Hydronautstudie Kontich: Een onderzoek naar de bestaande rioolsystemen in Kontich.

[img] PDF
5MB
Abstract:In Vlaanderen is op rioolgebied van alles aan de hand. Veel stelsels worden vernieuwd en nieuwe stelsels worden aangelegd. De rioolbeheerder van het bovengemeentelijk riool in Vlaanderen (Aquafin) heeft als wens dat het regenwater gescheiden afgevoert gaat worden van het vuilwater. Het regenwater zorgt namelijk voor een verdunning van het afvalwater wat een bemoeilijking van het zuiveringsproces geeft. In het studiegebied van dit rapport, de gemeente Kontich, heeft dit als gevolg dat daar onderzoek gedaan wordt naar het aanleggen van een gescheiden stelsel. Een dergelijk onderzoek kent een aantal fasen, waaronder het maken van een model van de bestaande toestand en daarna een model van de te plannen toestand. Het doel van deze opdracht is het maken van een model die de bestaande toestand weergeeft en laat zien waar de knelpunten in het systeem zitten. Dit model wordt gemaakt in het programma Infoworks met als ondersteunende programma’s ArcMAP en Infonet. In een riool zijn er twee soorten afvoerstromen; Afvalwater en regenwater. Afvalwater is water uit het dagelijks gebruik van een huishouden (wc, douche etc.). Het afvalwater is een redelijk constante stroom en kan berekend worden door het aantal inwoners dat aangesloten zit op een riool te tellen. Naast afvalwater stroomt er ook regenwater door het riool. Regenwater is geen constante stroom maar heeft een piekafvoer. Om te modelleren hoeveel regenwater er door het riool zal gaan stromen, is onderzocht wat de verharding van het gebied is. Dit houdt in dat gekeken is naar percentages daken en wegen waarvoor aangenomen wordt dat het overgrote gedeelte van het regenwater afgevoert zal worden via het riool. Daarnaast zijn er nog de onverharde oppervlakten in het gebied. Hiervan zal maar een klein percentage afstromen en in het riool terecht komen. Dit percentage hangt af van de helling van het terrein, de grondsoort en de beplanting op het terrein. Van beide neerslagen is het regenwater dus maatgevend voor de dimensies van het riool, omdat de regenwaterafvoer tijdens de pieken hoger is dan de constante afwaterstroom. Het riool wordt niet gemodelleerd op de maximale neerslag die er kan vallen. De reden hiervoor is dat het riool dan het grootste gedeelte van de tijd ver overgedimensioneerd is. Om dit te voorkomen zijn er ontwerpneerslagen opgesteld waaraan het riool moet voldoen. Het riool moet ontworpen worden op een bui die eens in de twintig jaar voorkomt. Bij deze neerslag mag er geen overlast zijn op straat. Om te zorgen dat het riool werkt bij de afvoeren die gegeven zijn, zijn er een aantal constructies in het riool toegevoegd om te zorgen er geen problemen ontstaan. Er zijn structuren die zorgen dat het water sneller afgevoerd wordt, zoals pompen; structuren die juist zorgen dat het water gebufferd wordt, zoals reservoirs; en er zijn structuren die zorgen dat het systeem verlicht wordt, zoals overstorten. Deze zijn zo gedimensioneerd dat het riool bij de maatgevende afvoer van een bui die eens in de twintig jaar voorkomt dus geen overlast geeft. Het doel van deze opdracht was ook het zoeken naar knelpunten van het systeem. Als de afvoeren en de constructies berekend en geimplementeerd zijn, dan kan er gekeken worden of het rioleringssysteem van Kontich een bui die eens in de twintig jaar voorkomt aankan. Uit het model volgt dat bij een bui T = 20, er veel overlast is. Het water komt vooral in de industrie zones boven het maaiveld, wat opvallend is omdat hier al een gescheiden stelsel ligt. Deze is dan wellicht ondergedimensioneerd. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er veel verharde oppervlakten, van de grote panden in het gebied, aangesloten zitten op het stelsel. Als deze afgekoppeld kunnen worden en aan kunnen sluiten op een aanliggende sloot of beek, kan dit al verlichting geven in het stelsel. Doordat de industriezones bovenstrooms in het stelsel liggen geeft dit problemen benedenstrooms, aangezien het stelsel al verzadigd is van het water uit de industriezones. 8 Ook ontstaan er problemen op plaatsen waar veel rioolbuizen samenkomen. Bijvoorbeeld in een wijk waar op een kruispunt van drie kanten leidingen bijeenkomen om dan in een uitgaande leiding door te stromen. Er zijn een aantal oplossingen voor de problematiek te geven. Waaronder het aanleggen van structuren die zorgen dat er water gebufferd of overgestort wordt. Hierdoor wordt er op die plekken verlichting gecreeerd in het stelsel en kan het na deze structuren beter doorstromen. Anderzijds kunnen de grote bedrijven afgekoppeld worden van het systeem. Deze zullen dan in eigen afwatering moeten voorzien en dit kan door het water te lozen op een sloot of het aanleggen van een buffervijver.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63635
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page