University of Twente Student Theses

Login

Data integriteit binnen KLM engineering & maintenance: aanbevelingen ter behoud van data integriteit op het menselijk vlak

Markerink, E.J.P. (2013) Data integriteit binnen KLM engineering & maintenance: aanbevelingen ter behoud van data integriteit op het menselijk vlak.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de vraag wat de mogelijke oorzaken, gevolgen en oplossingen zijn van data integriteit binnen KLM Engineering & Maintenance. Nu de koers binnen de organisatie wordt verlegt richting het sturen op data, is het van belang dat de integriteit hiervan op niveau wordt gebracht en gewaarborgd. Op dit moment weet men binnen de organisatie dat hier problemen mee zijn, echter is het probleem nooit systematisch onderzocht. Voor dit betreffende vraagstuk is daarom de volgende doelstelling opgesteld voor het onderzoek: Het aandragen van oplossingen en aanbevelingen ter verbetering van de huidige data integriteit binnen KLM Engineering & Maintenance, door middel van het onderzoeken van menselijke oorzaken welke bijdragen aan het huidige data integriteitsprobleem. Naast deze doelstelling, welke tevens als hoofdvraag beschouwt kan worden, zijn drie deelvragen opgesteld om tot deze doelstelling te komen. Deze deelvragen zijn stapsgewijs behandeld om uiteindelijk de betreffende oplossingen en aanbevelingen zoals geformuleerd in de doelstelling te kunnen aandragen. Deze deelvragen zijn als volgt geformuleerd: 1. Wat zijn de hoofdoorzaken van verslechterde data integriteit volgens de huidige literatuur? 2. Welke oorzaken gevonden bij deelvraag 1 zijn van toepassing op KLM E&M in de praktijk en welke mogelijke verbanden en conclusies kunnen hieruit worden getrokken? 3. Welke wetenschappelijke oplossingen kunnen er worden aangedragen voor de verbetering van de oorzaken welke bij de tweede deelvraag zijn uitgelicht? Deze drie deelvragen zijn elk apart behandeld waarbij als volgt te werk is gegaan. De eerste deelvraag wordt beantwoord door middel van onderzoek op het gebied van literatuur. Tussen een groot aantal artikelen is uiteindelijk gekozen om twee artikelen te hanteren als leidraad. Deze artikelen beschrijven de hoofdoorzaken van data integriteit binnen een organisatie, waarbij zowel op het menselijk vlak als het systeem technische vlak wordt gekeken. Deze twee hoofdartikelen zijn met elkaar geïntegreerd voor wat betreft de overeenkomsten en verschillen. Aan de hand hiervan is er een vier kwadranten framework opgesteld waarbij de volgende factoren van belang zijn: Mens, Systeem, Migratie & Opschoning en Overig. Dit framework wordt als leidraad gehanteerd binnen dit rapport. Tevens zijn wordt dit framework op de diverse elementen aangevuld met andere literatuurstukken om de uitspraken welke gedaan worden te onderbouwen. In de tweede deelvraag zijn de oorzaken, welke beschreven zijn bij de eerste deelvraag, tegen de praktijk afgezet. Dit praktijk onderzoek is gedaan aan de hand van een intern onderzoek binnen KLM E&M. Hierbij is een etnografische aanpak gehanteerd vanwege de omvang van de opdracht en de omgeving waarin deze zich positioneert. Er is vijf maanden lang intern onderzoek verricht waarbij het proces in kaart is gebracht, er gesprekken met verschillende afdelingen en een groot aantal van hun medewerkers zijn gevoerd, en de gegeven antwoorden van verschillende afdelingen bij elkaar ter discussie zijn gesteld. Vervolgens is de opgedane informatie verwerkt en na enige periode geverifieerd bij diverse bronnen en afdelingen om te achterhalen of de uitkomsten van het eerdere onderzoek gegrond waren. Door deze aanpak kunnen uitkomsten van onderzoeksresultaten beter gewaarborgd worden zonder dat deze teveel persoonlijk gekleurd zijn. Aan de hand van de verkregen informatie tijdens deze vijf maanden is de beantwoording van de tweede deelvraag gedaan. Deze beantwoording illustreert hoe de praktijk zich verhoudt ten opzichte van theorie. Als laatste is er aan de hand van de eerste en tweede deelvraag gekeken naar doelgerichte aanbevelingen welke kunnen leiden tot algemene verbeteringen ten aanzien van data integriteit op het menselijke kwadrant. Hierbij is tevens naar voren gekomen dat mentaliteit, communicatie en kennis de koppeling zijn tussen de menselijke elementen welke beschreven worden in het opgestelde framework. Tot slot is er gekeken naar vervolgonderzoek waarbij aanbevelingen zijn gedaan op het dieper onderzoeken van data integriteit. Hierbij wordt gericht op het verrichten van onderzoek ten aanzien van het opgestelde framework, en de andere drie kwadranten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
KLM Engineering & Maintenance, Amsterdam, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:International Business Administration BSc (50952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63785
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page