University of Twente Student Theses

Login

Kampementrealisatie: Onderzoek naar de toepasbaarheid van de Field Accommodation Unit voor de Nederlandse krijgsmacht.

Hoogterp, E.J. (2013) Kampementrealisatie: Onderzoek naar de toepasbaarheid van de Field Accommodation Unit voor de Nederlandse krijgsmacht.

[img] PDF
1MB
Abstract:Vanaf de jaren negentig raakte de Nederlandse Krijgsmacht steeds meer betrokken bij internationale missies. Om deel te nemen aan een missie heeft de Nederlandse krijgsmacht de behoefte om te opereren in het missiegebied. Hiervoor zijn kampementen nodig die dienen als uitvalsbasis zowel als thuisbasis voor de ontplooide militairen. Wanneer de Nederlandse Krijgsmacht deze kampementen zelf bouwt, zal de bouw worden uitgevoerd door de Genie. De Nederlandse wijze van kampementrealisatie is in tegenstelling tot die van de Belgische, géén concept waarin het vooraf vastgestelde kampementmateriaal in eigen beheer op voorraad ligt en waarop Geniepersoneel door middel van fabrieksopleidingen is gespecialiseerd. Hierdoor is de Nederlandse Krijgsmacht afhankelijk van de toeleveranciers ten aanzien van het materiaal en is het in het verleden voorgekomen dat Genie-personeel zonder aanvullende opleiding in het missiegebied kwam. Dit onderzoek vormt een eerste aanzet tot een studie naar de toepasbaarheid van het Belgische Field Accommodation Unit concept (hierna te noemen: Het FAU-concept) voor de Nederlandse Krijgsmacht. De ervaring van de Nederlandse Krijgsmacht met het Nederlandse concept vormde de aanleiding voor dit onderzoek. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre is het FAU-concept toepasbaar voor de Nederlandse Krijgsmacht? Allereerst werden het Nederlandse concept en het FAU-concept geanalyseerd om beter inzicht te krijgen in het Nederlandse concept, maar vooral het FAU-concept. Vervolgens zijn de beide concepten belicht vanuit een aantal vooraf gekozen perspectieven die invloed hebben op de toepasbaarheid van het FAU-concept voor de Nederlandse Krijgsmacht. De gekozen perspectieven zijn: ‘politiek’, ‘kennis’, ‘inzetbaarheid’, ‘financiën’ en ‘realisatieduur’. In dit onderzoek was het niet mogelijk om het perspectief ‘realisatieduur’ uit te werken doordat de benodigde gegevens niet tijdig voorhanden waren. De invloed van de politiek op de Nederlandse wijze van kampementrealisatie bleek voornamelijk te bestaan uit eisen die de politiek in het verleden stelde aan het ministerie van Defensie omtrent de veiligheid van militairen. Deze eisen kunnen beperkingen opleveren voor de Krijgsmacht in de keuze van het uiteindelijke kampement. Het Nederlandse concept is flexibel in de keuze van het kampementmateriaal, het FAU-concept niet, maar de politiek staat een invoering van het FAU-concept niet in de weg. Door de complexiteit van kampementen is de Nederlandse Krijgsmacht hoofdzakelijk aangewezen op de Constructiegenie voor het bouwen van de kampementen. Door de invoering van het FAU-concept is het mogelijk om vaktechnisch lager opgeleide Genie-eenheden, zoals de Pantsergenie, in te zetten bij het realiseren van een kampement. Hierdoor kunnen de vaktechnisch hoger opgeleide Constructiegenie-eenheden meer worden ingezet voor de sturing bij de bouw en het uitvoeren van complexe constructie opdrachten. Het FAU-concept is sneller inzetbaar dan het Nederlandse concept, omdat het niet afhankelijk is van de toeleveranciers van het kampementmateriaal. Daarnaast omvat het concept een specialistische eenheid die getraind en opgeleid is op het kampementmateriaal. In theorie is de FAU in staat om bij kampementen zonder grondverzet en beschermingsconstructies direct (afhankelijk van de personele vulling) te vertrekken naar het missiegebied. Bij grondverzet en de bouw van beschermingsconstructies is steun van overige Genie-eenheden nodig, die niet direct inzetbaar zijn. Het FAU-concept is desondanks sneller inzetbaar dan het Nederlandse concept. Kampementrealisatie door middel van het FAU-concept gaat Nederland door de jaarlijkse instandhoudingskosten ervan meer geld kosten dan het huidige Nederlandse concept. Echter, doordat het bouwritme van het Geniepersoneel hoger zal zijn bij het FAU-concept dan bij het Nederlandse concept door de hogere mate van kennis en kunde in het kampementmateriaal, zal de bouw korter duren en daardoor minder geld kosten. Het FAU-concept blijkt mede daardoor, voor inzet bij internationale missies, voordeliger dan het Nederlandse concept. Het is echter vanuit dit perspectief nog niet duidelijk of het FAU-concept beter toepasbaar is dan het Nederlandse concept omdat een aantal bepalende variabelen, zoals de transportkosten, nog niet zijn meegenomen in de raming. Vanuit de onderzochte perspectieven kan het FAU-concept toepasbaar zijn voor de Nederlandse Krijgsmacht tijdens internationale missies. Om de toepasbaarheid te onderzoeken van het FAU-concept op meerdere aspecten waarbij de Genie steun verleent is nader onderzoek nodig naar:  De toepasbaarheid van het FAU-concept voor nationale operaties;  het perspectief ‘realisatieduur’;  de overige variabelen van het perspectief ‘financiën’;  het in te voeren kampementmateriaal waarmee de politieke eisen ten aanzien van veiligheid worden gewaarborgd;  de invloed van een fabrieksvoorraad kampementmateriaal op het FAU-concept. In dit onderzoek is naast bovenstaande vaststelling een aanbeveling geformuleerd die geldt op het moment dat het FAU-concept wordt ingevoerd binnen de Nederlandse Krijgsmacht:  Het kampementmateriaal dient de zogenaamde ‘plug-and-play’ eigenschap te bezitten zodat de Pantsergenie in staat gesteld kan worden om een actievere rol te vervullen bij kampementrealisatie.  De FAU dient te worden gelokaliseerd dicht bij of op een vliegveld zodat de inzetbaarheid van de eenheid wordt vergroot.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63960
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page