University of Twente Student Theses

Login

Opbrengstgericht werken in datateams: hoe verloopt de samenwerking?

Mutlu, Edesa (2013) Opbrengstgericht werken in datateams: hoe verloopt de samenwerking?

[img] PDF
612kB
Abstract:Opbrengstgericht werken is een veel besproken onderwerp in de onderwijswereld. Het is in het belang van de kwaliteit van het onderwijs dat scholen opbrengstgericht werken. Bij opbrengstgericht werken wordt er, op basis van data, geprobeerd onderwijs te verbeteren. Zo is data van groot belang bij het vaststellen van een probleem. Tevens kan het nemen van beslissingen op basis van data de leerprestaties van leerlingen langdurige verbeteren en leiden tot hogere leerresultaten. Daarnaast is er bewezen dat het gebruik van data er voor kan zorgen dat eerdere onopgemerkt onderwijskundige problemen nu wel opgemerkt worden. Vanuit de overheid wordt opbrengstgericht werken gestimuleerd en ook scholen nemen steeds vaker het initiatief om opbrengstgericht te werken. Een vorm van opbrengstgericht werken is werken in datateams, wat inhoudt dat docenten in teams op basis van data problemen binnen de school proberen op te lossen. Voor juist datagebruik, moet er een goede analyse worden uitgevoerd; pas na een correcte analyse zijn data bruikbaar. Om de docenten ondersteuning te bieden bij het systematisch analyseren van data ter verbetering van het onderwijs, is het acht stappenplan ontwikkeld door Schildkamp (2012). De teams doorlopen acht stappen om een oplossing te vinden voor hun probleem. Een datateam komt één à twee keer per maand bijeen om aan het stappenplan te werken. Docenten kunnen tijdens de bijeenkomst ideeën en meningen uitwisselen over het probleem, de opgestelde hypotheses en de relevantie van data. Hierbij is de samenwerking die tijdens databijeenkomsten plaatsvindt van groot belang. Samenwerking tussen docenten op het voortgezet onderwijs is vaak matig, terwijl het een positieve invloed kan hebben op docenten en het onderwijs. Zo kan samenwerking ervoor zorgen dat docenten van elkaar leren en hun expertise met elkaar kunnen delen en ontwikkelen. Tevens blijkt een goede samenwerking van docenten te kunnen leiden tot betere leerlingresultaten. In dit onderzoek wordt er onderzocht hoe de samenwerking binnen datateams verloopt. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende samenwerkingsaspecten: een gezamenlijk doel, actieve discussie, de betrokkenheid en de mate van bijdrage van teamleden. Voor het onderzoek zijn vier datateams geselecteerd bestaande uit docenten, teamleiders en een kwaliteitszorgmedewerker. Elk team is één databijeenkomst geobserveerd en per team zijn drie leden geïnterviewd. De geïnterviewde leden bestonden uit een docent, een teamleider en een kwaliteitszorgmedewerker. Een analyse van deze observaties en interviews heeft geleidt tot het volgende resultaat. Zo blijkt dat de samenwerkingsaspecten niet bij alle cases een juiste invulling krijgen. Hoewel er bij alle cases sprake is van de vier samenwerkingsaspecten, wordt bij case A zichtbaar dat ondanks de aanwezigheid van een gezamenlijk doel, dit doel niet helder blijkt voor alle teamleden. Dit geldt ook voor case D, waar het doel in de eerste instantie is opgesteld door het afdelingsteam havo. Verder blijkt uit de resultaten dat de leden van deze teams niet allen even betrokken zijn en is de bijdrage van leden niet gelijk verdeeld. Tevens wordt er aan discussies die zich tijdens bijeenkomsten voor doen niet door alle leden actief deelgenomen. Bij deze teams verloopt de samenwerking minder goed. Dit in tegenstelling tot case B en C waar de samenwerking beter verloopt. Bij deze teams is het doel dat gezamenlijk is opgesteld, helder voor de teamleden. Tevens wordt de betrokkenheid binnen deze teams als groot ervaren en lijkt er een gelijke bijdrage te worden geleverd door de teamleden. Als zich discussies voordoen, wordt er door bijna alle leden actief deelgenomen. Concluderend kan er gesteld worden dat de wijze waarop de samenwerkingsaspecten worden ingevuld binnen een team invloed hebben op de samenwerking binnen een datateam. Zo verloopt de samenwerking bij team B en C beter en lijken zij meer vooruitgang te boeken in bijvoorbeeld het testen van hypotheses. Echter, om vast te kunnen stellen in hoeverre samenwerking en de voortgang van datateams samenhangt, zou er verder onderzoek verricht moeten worden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/64283
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page