University of Twente Student Theses

Login

Citizens and municipal performance information - To what extent do citizens of Nieuwegein have a need for municipal performance information?

Koetsier, Vivian (2013) Citizens and municipal performance information - To what extent do citizens of Nieuwegein have a need for municipal performance information?

[img] PDF
1MB
Abstract:Huidig onderzoek naar de behoefte van inwoners aan prestatie-informatie is hoofdzakelijk uitgevoerd vanuit een managementperspectief wat in tegenstelling is tot een burgerperspectief dat voor overheidsorganisaties passender zou zijn. Dit huidige perspectief heeft geleid dat onderzoek de normatieve opvatting bevat dat inwoners op de hoogte zouden moeten zijn van de prestatie-informatie van hun gemeente om zo een zo goed mogelijke burger te zijn en hun rol binnen de democratie te vervullen. De daadwerkelijke behoefte vanuit de inwoners zelf gezien is echter nooit onderzocht. Het doel van het onderzoek kan dan ook gevonden worden in het inzichtelijk maken van de behoefte die inwoners van Nieuwegein hebben aan prestatie-informatie over hun gemeente. De behoefte wordt hierbij expliciet vanuit een burgerperspectief bekeken, waardoor gebroken wordt met de normatieve opvattingen in huidig onderzoek. Ook enkele vanuit de literatuur verkregen factoren (huidige kennis over prestatie-informatie, demografische kenmerken, politieke activiteit en betrokkenheid bij de gemeente) zullen getest worden op hun verband met de behoefte aan prestatie-informatie. Dit heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: “In welke mate hebben inwoners van Nieuwegein behoefte aan prestatie-informatie van hun gemeente en welke factoren houden verband met deze behoefte? Het onderzoek is vervolgens uitgezet om tot een antwoord te komen op deze vraag en de Rekenkamercommissie van Nieuwegein te adviseren in hun vraagstuk hoe zij hun inwoners beter kunnen informeren over en betrekken bij de prestaties van de gemeente. Hierbij is gekozen voor online vragenlijsten. De respondenten zijn zowel via een representatieve steekproef per post als op straat benaderd om online de vragenlijst in te vullen. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat slechts 12% van de respondenten een sterke behoefte heeft aan prestatie-informatie. De meerderheid van de respondenten (61%) heeft een minder sterke behoefte aan prestatie-informatie. Slechts 1% heeft geen behoefte aan deze informatie en 26% antwoordde neutraal. Met betrekking tot de factoren is een positief verband gevonden tussen de huidige kennis van prestatie-informatie en de behoefte aan prestatie-informatie. Respondenten die over veel kennis van prestatie-informatie beschikken hebben een sterkere behoefte aan prestatie-informatie dan respondenten die weinig voorkennis hebben. Dit geldt ook voor oudere respondenten die beduidend meer behoefte hebben aan prestatie-informatie dan jonge respondenten. Tussen mannen en vrouwen is geen verschil in behoefte gevonden. Opmerkelijke is dat lager opgeleiden significant meer behoefte aan prestatie-informatie hebben dan hoger opgeleiden. Ook blijkt de behoefte aan prestatie-informatie samen te hangen met de herkenning in een burgerschapsstijl. Voor zowel de plichtsgetrouwe, verantwoordelijke als de pragmatische stijl is een positief verband aangetroffen. Hoe meer de respondenten zich in deze burgerschapsstijlen herkennen hoe groter hun behoefte aan prestatie-informatie. Voor de buitenstaanders werd geen significant verband gevonden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/64340
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page