University of Twente Student Theses

Login

Datgene doen, door diegene die dat op dat moment het beste kan: Een analyse van de interdisciplinaire samenwerking en de effectiviteit van het netwerk bij de integrale aanpak van individuele risicojongeren door het Veiligheidshuis regio Arnhem

Langkamp, R.E. (2014) Datgene doen, door diegene die dat op dat moment het beste kan: Een analyse van de interdisciplinaire samenwerking en de effectiviteit van het netwerk bij de integrale aanpak van individuele risicojongeren door het Veiligheidshuis regio Arnhem.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze scriptie gaat over de interdisciplinaire samenwerking en de effectiviteit van het netwerk bij de integrale aanpak van individuele risicojongeren door het Veiligheidshuis regio Arnhem. Centraal in dit onderzoek staat dan ook de vraag: In hoeverre is er sprake van interdisciplinaire samenwerking en een effectief netwerk bij de integrale aanpak van individuele risicojongeren door het Veiligheidshuis regio Arnhem in de periode 2010 tot 2013? Een Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners en richt zich op een integrale probleemgeoriënteerde aanpak ter bevordering van de sociale veiligheid (COT, 2008). Onder de veiligheidspartners worden onder andere de gemeente, het OM, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering verstaan (COT, 2008). De aanpak van jeugd(groepen)overlast door het Veiligheidshuis regio Arnhem bestaat uit drie verschillende aanpakken: een aanpak gericht op de problematische groep, een aanpak gericht op het domein of gebied waar de groep overlast veroorzaakt en een aanpak gericht op individuele risicojongeren uit de groep. Dit onderzoek heeft betrekking op de laatste aanpak. Voor de beantwoording van de hoofdvraag is gekeken naar variabelen die uit de relevante literatuur naar voren komen als van belang zijnde voor interdisciplinaire samenwerking. Als men wil kunnen spreken van interdisciplinaire samenwerking moeten er vijf hoofdcomponenten aanwezig zijn, namelijk: wederzijdse afhankelijkheid, nieuw gecreëerde professionele activiteiten, flexibiliteit, collectief eigendom van doelen en reflectie op het proces. Naast deze hoofdcomponenten is er een aantal factoren van invloed op de interdisciplinaire samenwerking, namelijk: beroepsrol, structurele kenmerken, persoonlijke kenmerken en de geschiedenis van samenwerking. Tevens is gekeken naar variabelen die uit de relevante literatuur naar voren komen met betrekking tot de effectiviteit van netwerken. In dit verband wordt een drietal basisspanningen genoemd die van belang zijn, namelijk: efficiëntie versus inclusiviteit, interne versus externe legitimiteit en flexibiliteit versus stabiliteit. Voor dit onderzoek is een casestudy gedaan bij het Veiligheidshuis regio Arnhem. Hier is gedurende een aantal weken stagegelopen en zijn overleggen over individuele risicojongeren bijgewoond. Tevens zijn er interviews gehouden met een zestal professionals die betrokken zijn bij de integrale aanpak. Daarnaast zijn documenten van het Veiligheidshuis regio Arnhem geraadpleegd en is informatie verkregen van een ketenregisseur. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat vier van de vijf de hoofdcomponenten, die bepalen of men kan spreken van interdisciplinaire samenwerking, aanwezig zijn bij de integrale aanpak van individuele risicojongeren door het Veiligheidshuis regio Arnhem. De component ‘nieuw gecreëerde professionele activiteiten’ is afwezig vanwege het ontbreken van een samenwerkingsovereenkomst. Het opstellen van een dergelijke overeenkomst zal er toe leiden dat ook deze component aanwezig zal zijn. Met betrekking tot de factoren die van invloed zijn op de interdisciplinaire samenwerking, is gebleken dat alle factoren op positieve wijze aanwezig zijn. Bij de factoren ‘beroepsrol’ en ‘persoonlijke kenmerken’ kunnen echter verbeterpunten worden geformuleerd, namelijk: het zorgen voor een betere afstemming in taken tussen de samenwerkingspartners en meer aandacht voor de spanningen tussen jongerenwerkers en politie. Met betrekking tot de drie basisspanningen die van invloed zijn op de effectiviteit van een netwerk, is geconcludeerd dat er bij de basisspanningen ‘efficiëntie versus inclusiviteit’ en ‘flexibiliteit versus stabiliteit’ een goede balans is gevonden in het Arnhemse netwerk. Ter verbetering van de effectiviteit van het netwerk kan met betrekking tot de basisspanning ‘interne tegenover externe legitimiteit’ meer worden gedaan aan de beeldvorming naar buiten toe om ook meer balans in de derde basisspanning te vinden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Veiligheidshuis regio Arnhem, Arnhem, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64452
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page