University of Twente Student Theses

Login

Waarborging van het publieke belang in privaatrechtelijke rechtspersonen bij gemeenten : Een kwalitatief onderzoek bij de gemeente Enschede

Muller, Jor (2013) Waarborging van het publieke belang in privaatrechtelijke rechtspersonen bij gemeenten : Een kwalitatief onderzoek bij de gemeente Enschede.

[img] PDF
512kB
Abstract:Deze scriptie onderzoekt de mate waarin er sprake is van waarborging van het publieke belang in privaatrechtelijke rechtspersonen die de gemeente Enschede heeft opgericht. Een gemeente heeft op basis van artikel 160 lid 2 en 3 Gemeentewet de mogelijkheid om een privaatrechtelijke rechtspersoon op te richten en een publieke taak te laten uitvoeren door deze privaatrechtelijke rechtspersoon. Doordat de publieke taak in handen komt van een privaatrechtelijke organisatie, is publiekrechtelijke belangenbehartiging niet gewaarborgd. Een private partij heeft immers niet als doel om publieke belangen te behartigen, een private partij is gericht op het maken van winst. Het is dus van groot belang dat de overheid bij het overhevelen van een publieke taak naar een privaatrechtelijke rechtspersoon, zorgt voor mechanismen waarmee het publieke belang gewaarborgd kan worden binnen deze privaatrechtelijke rechtspersoon. Het is ook niet voor niets dat gemeenten en provincies slechts een privaatrechtelijke rechtspersoon kunnen oprichten, indien dit bijzonder aangewezen moet worden geacht voor het daarmee te behartigen openbaar belang. Indien wordt besloten een privaatrechtelijke rechtspersoon op te richten neemt Gedeputeerde Staten een aanvraag voor het oprichten van een privaatrechtelijke partij in overweging en toetst deze. Het is vervolgens aan Gedeputeerde Staten of zij het verzoek inwilligt of afwijst. Uit de theorie en de praktijk blijkt dat dit vaak een vrij marginale toetsing is en dat toestemming vrijwel altijd verleend wordt. Bij de gemeente Enschede heb ik verschillende documenten bestudeerd en gesprekken gehad met sleutelpersonen die betrokken waren bij de oprichting van privaatrechtelijke rechtspersonen door de gemeente Enschede. Ik vroeg mij af in hoeverre er sprake was van waarborging van het publieke belang binnen de door hen opgerichte privaatrechtelijke rechtspersonen. Het bestuderen van organogrammen van privaatrechtelijke rechtspersonen binnen de gemeente, documenten die besluiten tot oprichting en gesprekken met betrokken medewerkers van de gemeente, heeft de basis gevormd voor mijn thesis. Dit onderzoek wijst uit dat er binnen de gemeente Enschede van goede waarborging van het publieke belang binnen privaatrechtelijke rechtspersonen sprake is. Er kunnen binnen de onderzochte constructies voldoende zogenaamde waarborgmechanismen ontdekt worden om te kunnen spreken van voldoende waarborging. Om tot deze waarborging binnen privaatrechtelijke rechtspersonen te kunnen komen moet er echter wel een privaatrechtelijke rechtspersoon opgericht zijn. De criteria die de wet daarvoor geeft zijn, zoals hierboven reeds genoemd, streng en geven aan dat de publiekrechtelijke weg de voorkeur geniet. Bij de gemeente Enschede is binnen de onderzochte casus naar mijn mening te weinig aandacht besteed aan de wettelijk vereiste onderbouwing voor het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon. De wettelijk vereiste toetsing van Gedeputeerde Staten lijkt meer een hamerstuk, afgaande op de korte en inhoudelijk weinig waardevolle goedkeuringsbrief die de gemeente ontving. Kortom: de waarborging van het publieke belang binnen privaatrechtelijke rechtspersonen opgericht door de gemeente Enschede is ruim voldoende. De wettelijk vereiste onderbouwing voor het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon is naar mijn mening niet volledig. Aanvullend onderzoek is vereist. Doordat de bachelorthesis in een relatief kort tijdsbestek uitgevoerd dient te worden, kon ik helaas maar enkele casus bestuderen. Verder onderzoek kan gedaan worden binnen meerdere casus binnen de gemeente Enschede, om op deze manier de gemeente vollediger te kunnen informeren over dit onderwerp. Tevens zou het aan te raden zijn een dergelijk onderzoek binnen meerdere gemeenten uit te voeren, eventueel tussen kleine(re) en grote(re) gemeenten. Mogelijke verschillen in waarborging van het publieke belang bij privaatrechtelijke rechtspersonen en de daarmee samenhangende mate van voldoen aan wettelijke oprichtingscriteria kunnen dan aan het licht komen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64526
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page