University of Twente Student Theses

Login

Acceptance and Commitment Therapy vanuit de beleving van een chronische pijnpatiënt : Een kwalitatief onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen gerapporteerde leerervaringen en de beoogde doelen van revalidatiecentrum het Roessingh

Scheer, L.I. van der (2014) Acceptance and Commitment Therapy vanuit de beleving van een chronische pijnpatiënt : Een kwalitatief onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen gerapporteerde leerervaringen en de beoogde doelen van revalidatiecentrum het Roessingh.

[img] PDF
981kB
Abstract:Achtergrond: Een chronische pijnpatiënt was in 2011 in behandeling bij revalidatiecentrum het Roessingh. Tijdens en na afloop van de behandeling zijn bij deze patiënt diverse interviews afgenomen om na te gaan welke leerervaringen de patiënt zou noemen. Doel: In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de gerapporteerde leerervaringen van de chronische pijnpatiënt overeen zouden komen met de beoogde doelen van het Roessingh. Ook is onderzocht in hoeverre ACT en mindfulness vaardigheden uit de behandeling terug zouden komen in de leerervaringen. Door het bepalen van de mate van overeenstemming tussen leerervaringen en doelen, zouden de doelen in de toekomst adequater kunnen worden gecommuniceerd richting de patiënten. Een betere communicatie kan leiden tot een beter contact tussen de patiënt en de behandelaren, wat kan resulteren in een lager uitvalcijfer. Methode: De chronische pijnpatiënt betrof een 27-jarige man die leed aan een whiplash en gedurende één jaar pijnklachten ervoer. Bij de patiënt zijn zeven semi-gestructureerde interviews afgenomen in het Roessingh van elk maximaal een half uur. De data-analyse vond plaats met de gefundeerde theoriebenadering, waarbij de leerervaringen steeds abstracter werden samengevat, resulterend in een theorie. Resultaten: In totaal zijn uit de interviewdata 122 leerervaringen (122 codes) afgeleid. Vervolgens zijn deze codes via 75 ‘focused codes’ en 19 concepten gereduceerd tot tien categorieën. Op basis van de categorieën is de theorie afgeleid dat de gerapporteerde leerervaringen van de chronische pijnpatiënt grotendeels overeen kwamen met de doelen die door het Roessingh werden beoogd. Vier van de 10 categorieën sloten aan bij het onderdeel ‘ACT en mindfulness’ uit de behandeling. Tot slot zijn de tien categorieën omgezet in vijf thema’s. Conclusies: De chronische pijnpatiënt heeft als categorieën ‘aanvaarding’, ‘balans lichaam en geest’, ‘kennisvergaring omtrent leven met pijn’, ‘nut van bewegen’, ‘omgang met tegenslagen’, ‘pijncoping’, ‘relaties’, ‘rust nemen’, ‘strategische omgang met prikkels’, en ‘betekenis- en waardevol leven’ genoemd. De vier categorieën die aansloten bij ACT en mindfulness vormden een ruime meerderheid. De thema’s die de patiënt meegekregen leek te hebben waren ‘ACT en mindfulness’, ‘pijncoping’, ‘sociale vaardigheden’, ‘nut van sport en beweging’ en ‘kennisvergaring’. Uit de resultaten volgde dat bijna alle doelen die het Roessingh beoogt te bereiken, terugkwamen in de door de patiënt genoemde leerervaringen, afgezien van het thema ‘kennisvergaring’. Aanbevelingen: Ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek verdient het aanbeveling om meerdere respondenten te gebruiken met het oog op het individuele leerproces van de patiënt, eventuele ‘non-therapy’ factoren en de mate van betrouwbaarheid. Ook zou het vanwege de inter-beoordelaarbetrouwbaarheid verstandig zijn om meerdere onderzoekers aan een bepaald onderzoek te laten werken. Vervolgonderzoek kan worden gedaan naar de data uit de follow-up interviews om na te gaan in hoeverre patiënten de leerervaringen zijn blijven toepassen. Tot slot verdient het aanbeveling om dit onderzoek uit te breiden naar andere organisaties en behandelingen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64916
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page