University of Twente Student Theses

Login

Begrenzing van behandelduur : cliëntfactoren en oplossingen volgens behandelaren op de afdeling Angst en Stemming bij Dimence Deventer

Assink, N.A. (2014) Begrenzing van behandelduur : cliëntfactoren en oplossingen volgens behandelaren op de afdeling Angst en Stemming bij Dimence Deventer.

[img] PDF
403kB
Abstract:Steeds meer mensen melden zich voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is een probleem aangezien de geestelijke gezondheidszorg steeds minder middelen ter beschikking heeft en krijgt, in verband met bezuinigingsmaatregelen. Dit heeft tot gevolg dat de behandelcapaciteit afneemt. Als men zoveel mogelijk mensen wil helpen, met de beperkte middelen die er zijn, dan moeten langdurige behandelingen die niet succesvol (meer) zijn eerder stoppen. Deze studie richt zich op de doorstroom van cliënten op de afdeling Angst en Stemming bij Dimence te Deventer. Er is onderzocht welke feitelijke cliëntfactoren er volgens behandelaren voor zorgen dat cliënten langer dan anderhalf jaar in de zorg blijven op de afdeling Angst en Stemming van Dimence te Deventer. Tevens is er onderzocht wat minder feitelijke cliëntfactoren zijn, zoals het gedrag van de cliënt tijdens de behandeling. Tot slot is onderzocht wat volgens behandelaren van deze afdeling goede oplossingen zijn om tot het tijdig afronden van een behandeling te komen. Methode. Er is een semi-gestructureerd interview afgenomen bij zeventien behandelaren die werkzaam zijn op de afdeling. Door middel van thema’s uit de literatuur en de pre-test werd er een coderingschema opgesteld. De zeventien interviews zijn uitgeschreven en axiaal gecodeerd met toevoeging van nieuwe codes wanneer antwoorden die frequent voorkwamen niet corresponderen met bestaande codes. Na de codering is er een frequentieanalyse gedaan en vervolgens is de inhoud van de antwoorden die behandelaren gaven geanalyseerd. Resultaten. Wat betreft de cliëntfactoren geeft het overgrote deel van de behandelaren aan dat voornamelijk persoonlijkheidsproblematiek en complexe problematiek een rol spelen in de oorzaak dat behandelingen langer dan anderhalf jaar duren. Daarnaast lijken cliënten zich afhankelijk op te stellen en zich niet in staat te voelen om op eigen benen te staan. Volgens behandelaren nemen cliënten weinig eigenaarschap op zich en hebben ze moeite met het accepteren dat hun problemen niet helemaal opgelost zullen worden. Verder blijken cliënten de behandelaar vaak als steunend systeem te zien, hebben ze een (vertrouwens)band met de behandelaar opgebouwd en vinden ze het lastig om deze te verbreken. Daarnaast hebben cliënten vaak bepaalde (onrealistische) verwachtingen, bijvoorbeeld dat ze na de behandeling helemaal klachtenvrij zullen zijn. Wat betreft de oplossingen geven behandelaren aan dat de cliënt geïnformeerd moet worden over de behandeling en dat verwachtingen moeten worden besproken. Ook geven behandelaren aan dat er goede doelen moeten worden opgesteld en dat deze en de behandeling geëvalueerd moeten worden. Tot slot zouden het team en steunsysteem ingeschakeld moeten worden bij de behandeling en zou de cliënt voorbereid moeten worden op de afronding van de behandeling. Behandelaren geven aan dat ze bovenstaande interventies al doen of dat ze dit zouden moeten doen. Conclusie. Het onderzoek toont aan dat verschillende cliëntfactoren een rol spelen in de continuering van de behandeling. Daarnaast noemen behandelaren verscheidene oplossingen. De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek zijn: in een vroeg stadium duidelijke, concrete en reële en/of volgens het SMART-principe geformuleerde doelen opstellen en concrete afspraken maken met cliënt over de duur en frequentie van de behandeling; onderzoeken hoe cliënten met chronische psychologische problematiek het best behandeld kunnen worden op de afdeling en onderzoeken of het praktisch haalbaar is om een cliënt maximaal een jaar te behandelen en dan af te sluiten of door te verwijzen naar een collega. Abstract Background. More and more people register for mental healthcare treatment. Due to austerity measures, the mental healthcare has fewer resources available, which makes more registrations in the mental healthcare a problem. This leads to a decrease of treatment capacity. If the society wants to help as many people as possible with the limited resources available, then long-term treatments that are unsuccessful should stop earlier. This study focuses on the transition of clients in the department Anxiety and Mood at Dimence in Deventer. The study examines which factual client factors, according to the therapists, causes clients to stay in care for longer than one and a half year at the department Anxiety and Mood. It also examines the less factual client factors, such as the client’s behavior during the treatment. Lastly, this study explores what, according to the therapists, could be proper solutions for a timely completing of treatments. Method. The study draws on data of semi-structured interviews conducted from seventeen therapists working at the department of Anxiety and Mood. There was an encryption scheme established, by means of topics from the literature and a pre-test. The interviews were transcribed and coded axially. New codes were added when frequent answers did not fit into the existing codes. After the encoding, there was a frequency analysis and after that there was a content analysis of the therapists’ answers. Results. The vast majority of the therapists indicate that, regarding the client factors, mostly personality problems and complex problems play a role in the transition of clients. In addition, clients seem to position themselves subject to the practitioner and they do not feel able to stand on their own. Therapists feel that clients take little ownership and they have trouble accepting that their problems won’t be completely solved. Furthermore clients appear to see their practitioners as a support system, they have built a (trusting) relationship with the therapist and they find it difficult to end this. Clients often have certain (unrealistic) expectations, for instance that they will be free of symptoms once they finish the treatment. As regards to the solutions, therapists say that the client should be informed about the treatment and that expectations should be discussed. They also indicate that goals should be established and that these goals, and the treatment, should be evaluated. Finally, therapists feel that the entire team and the support system (of the client) should be involved in the treatment and they feel that the client should be prepared for the completion of treatment. Therapists indicate that they carry out the above interventions or that they should. Conclusion. This study shows there are different client factors that play a role in the continuation of treatment. Therapists indicate various solutions. The main recommendations from this study are: to make clear, concrete, realistic and/or SMART goals and concrete agreements about the length and frequency of the treatment, in an early stage; to investigate how clients with chronic mental health problem can best be treated in this department; and lastly to research if it is practically feasible to treat a client for maximal one year and then end the treatment or to refer to a colleague.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65705
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page