University of Twente Student Theses

Login

Het verbeteren van predictief liggingsonderhoud bij ASSET Rail : de interactie tussen medewerkers, techniek, organisatie en omgeving op het trans-organisatorisch onderhoudsproces

Vet, L. (2014) Het verbeteren van predictief liggingsonderhoud bij ASSET Rail : de interactie tussen medewerkers, techniek, organisatie en omgeving op het trans-organisatorisch onderhoudsproces.

[img] PDF
4MB
Abstract:Aanleiding Treinreizigers verwachten ongehinderd gebruik te kunnen maken van het spoor in Nederland. Een afwijkende ligging van het spoor zorgt voor verminderd reizigerscomfort en een onveilige spoorinfrastructuur. De afwijkende spoorligging wordt met liggingsonderhoud binnen de veiligheidsnorm gehouden. Enerzijds leidt te weinig van dit onderhoud tot overschrijding van de normen met als gevolg slijtage van het spoor of zelfs ontsporing van treinen. Anderzijds leidt te veel liggingsonderhoud tot minder beschikbaar spoor en onnodig hogere onderhoudskosten. Het voorkomen van te veel of te weinig liggingsonderhoud is mogelijk door de overschrijding van de norm te voorspellen. Dit zogenaamde gericht predictief liggingsonderhoud voert spooraannemer ASSET Rail uit in samenwerking met adviesbureau ARCADIS. Om de beschikbaarheid van het spoor te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen, willen beide organisaties de toepassing van predictief liggingsonderhoud verbeteren. Doelstelling en Methode Het doel van dit onderzoek is het verklaren welke factoren de implementatie van volledig predictief liggingsonderhoud binnen ARCADIS en ASSET Rail beïnvloeden en hoe deze factoren beïnvloed kunnen worden, ter bevordering van de implementatie. Allereerst is de recente kennis over liggings-onderhoud, onderhoudsstrategieën en organisatieveranderingen vastgesteld door bestudering van literatuur en gesprekken met deskundigen. Hieruit zijn de te verwachten invloedsfactoren voor het predictief liggingsonderhoud binnen ASSET Rail gesynthetiseerd tot een conceptueel raamwerk. Dit raamwerk is gebruikt in semigestructureerde interviews om de werkelijke invloedsfactoren binnen het onderhoudsproces van ARCADIS en ASSET Rail te verklaren. Een veranderplan is ontworpen om het proces van predictief liggingsonderhoud te verbeteren. Naast de interviews zijn de data ontsloten door het observeren van het liggingsonderhoud en bestudering van onderhoudsdocumenten van beide organisaties. Resultaten Het verbeteren van het proces van predictief liggingsonderhoud wordt intern beïnvloed door de medewerkers binnen dit proces, de organisatie en de gebruikte technieken (zie afbeelding A). Daarnaast wordt het proces extern beïnvloed door de omgeving waarin het onderhoud wordt uitgevoerd. De resultaten tonen aan dat het huidige proces van predictief liggingsonderhoud wordt uitgevoerd als een lineair onderhoudsproject. Het leren van de geleverde adviezen door ARCADIS en het uitgevoerde onderhoud door ASSET Rail is onvoldoende, omdat niet alle beschikbare data wordt teruggekoppeld door beide organisaties. Hierdoor is het niet mogelijk het advies met de voorspellingen en het uitgevoerde onderhoud te valideren met het daadwerkelijk benodigde onderhoud. De (financiële) prestatie wordt nu niet gemeten, waardoor gerichte sturing van het verbeteren van het onderhoud niet mogelijk is. De huidige visie van het management heeft een positieve invloed op de medewerkers, maar stuurt onvoldoende. De inhoudelijke kennis, ideeën en constateringen van medewerkers blijven grotendeels binnen de eigen organisatie, terwijl dit de andere organisatie kan helpen met de verbetering van de voorspelling of uitvoering van het onderhoud. De deels nog reactieve mentaliteit van medewerkers belemmert deze kennisdeling. Het huidige beslissingsondersteunend systeem wordt door medewerkers als belangrijk middel gezien, maar is slechts een onderdeel van het voorspellen van het liggingsonderhoud. Naast de techniek, medewerkers en organisatie heeft het ongepland onderhoud en de afhankelijkheid van de dataleverancier ook invloed op het gericht voorspellen van het liggingsonderhoud. Het Verbeteren van Predictief Liggingsonderhoud bij ASSET Rail 4 ARCADIS : - Definitief Veranderplan Het ontworpen veranderplan moet leiden tot een cyclisch lerend proces van predictief liggingsonderhoud. Met dit proces wordt na elke cyclus geleerd van de eerdere voorspellingen en het uitgevoerde liggingsonderhoud. De verbetering wordt bereikt door terugkoppeling van beschikbare data naar de medewerkers die het liggingsonderhoud voorspellen. Hierdoor is het mogelijk de voorgaande voorspellingen te valideren met het uitgevoerde onderhoud. Hiermee kan ook(financiële) prestatie worden gemeten en wordt inzichtelijk welk onderhoud te vroeg, te laat en (on)juist zijn voorspeld en uitgevoerd. Het verbeteren van de prestatie is mogelijk door het formuleren van een gezamenlijk doel door het management van beide organisaties (trans-organisatorisch). Door monitoring van het te bereiken doel wordt gestuurd op het continue verbeteren van predictief liggingsonderhoud. Deze sturing moet ook bijdragen aan de benodigde proactieve mentaliteit van medewerkers en het trans-organisatorisch delen van ideeën en constateringen. Naast de kennis en ervaring van medewerkers zal het huidige beslissingsondersteunend systeem een hulpmiddel zijn voor het voorspellen van liggingsonderhoud. De negatieve invloed van ongepland onderhoud op het onderhoudsproces is op dit moment moeilijk te beheersen. Het inzichtelijk houden van dit aandeel naast het geplande predictief liggingsonderhoud draagt bij aan het voorkomen van verkeerde interpretaties van de voorspellingen. Conclusie De interactie tussen medewerkers, de organisaties, de gebruikte technieken en de omgeving verbetert predictief liggingsonderhoud van een lineair onderhoudsproject naar een trans-organisatorisch cyclisch lerend onderhoudsproces (zie afbeelding A). Hiermee toont het onderzoek aan dat niet alleen technieken zoals beslissingsondersteunende systemen leiden tot gerichter liggingsonderhoud. Naast de medewerkers en organisatie is omgeving ook belangrijk voor het onderhoudsproces, omdat ongepland onderhoud het voorspellen en uitvoeren van liggingsonderhoud negatief beïnvloedt. Het onderzoek binnen twee organisaties draagt bij aan de kennis over trans-organisatorisch onderhoud. Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan een hogere beschikbaarheid van de railinfrastructuur door gerichter liggingsonderhoud, met uiteindelijk minder hinder voor de treinreiziger.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:55 traffic technology, transport technology
Programme:Construction Management and Engineering MSc (60337)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65797
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page