University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar de realisatie van de fietssnelweg F35 voor het binnenstedelijke deeltracé in Hengelo

Engel, Rick (2014) Onderzoek naar de realisatie van de fietssnelweg F35 voor het binnenstedelijke deeltracé in Hengelo.

[img] PDF
4MB
Abstract:Regio Twente is voornemens automobilisten te overtuigen hun reis af te leggen per fiets. Om deze modaliteitsverschuiving te laten plaatsvinden, heeft Regio Twente samen met een negental Twentse gemeenten en andere partners besloten een fietssnelweg aan te leggen, genaamd ‘fietssnelweg F35’. In 2009 is het Masterplan fietssnelweg F35 uitgebracht waarin de plannen en ideeёn daarachter gepresenteerd werden. Het is een document dat niet alleen door Regio Twente en partners, maar ook door buitenstaanders, als een document met zeer ambitieuze en hoogstaande plannen wordt beschouwd. Regio Twente heeft zich voornamelijk als initiator van het plan ingezet en heeft de realisatie van de fietssnelweg F35 gedelegeerd aan de desbetreffende gemeenten. Momenteel monitort zij de voortgang van het project en gaat de regio over subsidieverlening omtrent de fietssnelweg F35. De gemeente Hengelo is één van de negen betrokken Twentse gemeenten en gaat dwars door Hengelo de fietssnelweg F35 realiseren. De gemeente Hengelo heeft het gedeelte van de fietssnelweg F35 waarvan zij voor realisering verantwoordelijk is, opgedeeld in verschillende deeltracés om de realisatie van de fietssnelweg F35 uitvoerbaar te maken. Voor de meeste onderdelen zijn inmiddels ontwerpen gemaakt en middelen vrijgemaakt om tot realisatie over te gaan. Twee delen zijn al zelfs ter realisatie gebracht. Echter loopt het onderdeel tussen de Europatunnel en de Grobbentunnel achter op de overige delen. Het ontwerpen van een geschikt tracé is nog niet zo eenvoudig. In het Masterplan is al wel een voorstel gedaan voor een voorlopig ontwerp, maar dit ontwerp deed binnen de gemeente Hengelo de nodige twijfels opdoen. In voorlopig ontwerp lag het tracé langs de noordzijde van het spoor, gelegen op het talud van het spoordijklichaam. Gezien de helling van het talud moet in dat geval het wegdek van de fietssnelweg uitgevoerd worden op palen. Na de effecten te bespreken van het voorgestelde ontwerp van de fietssnelweg F35 en er een kostencalculatie van te maken kwam de gemeente Hengelo tot de conclusie niet achter het voorgestelde tracé te staan. De gemeente Hengelo kon niet opdraaien voor de geraamde kosten en op gebied van de kwaliteit van de sociale veiligheid en privacy werden serieuze vraagtekens gezet. Bij het ontwerp is er gekeken naar andere mogelijke ontwerpen van de fietssnelweg binnen de stad. Een globale tracéstudie werd uitgevoerd waaruit bleek dat er twee andere mogelijke tracés toepasbaar zouden kunnen zijn. Echter was de globale tracéstudie verkennend en beeldvormend van aard. Verder onderzoek naar onder andere de haalbaarheid van de uitvoering van de tracés was noodzakelijk. Als gevolg op de globale tracéstudie is dit onderzoek gestart. Duidelijkheid en onderbouwing is nodig om tot een keuze van een tracé te kunnen komen. Daarvoor zijn een aantal kennisbronnen geraadpleegd. Door aandacht te schenken aan de belangen van belangrijkste betrokken actoren, een literatuurstudie uit te voeren naar de stimulatie van fietsgebruik en fietsbeleving, een omgevingsanalyse uit te voeren en een analyse betreffende de aanpak van andere snelle fietsrouteprojecten, is er getracht inzicht te verkrijgen die benodigd is om een besluit te kunnen nemen over een ontwerp van een tracé in het onderzoeksgebied. Deze informatie is verwerkt tot criteria die hebben doen helpen criteriagericht te kunnen ontwerpen en besluiten. Maar daarvoor was het eerst nodig om het begrip fietssnelweg duidelijk te formuleren. Een criterium die omtrent de haalbaarheid van de fietssnelweg is gesteld, en waar vanuit de gemeente veel waarde aan werd gehecht, is het meeliften op andere projecten. De gemeente kent schaarse financiёle middelen ten behoeve van infrastructurele projecten als deze. Door mee te liften op andere projecten kunnen kosten gedrukt worden en kan er aanspraak gemaakt worden op andere budgetten binnen de gemeente Hengelo. Met ontwerpcriteria als basis genomen, zijn er varianten opgesteld die uitvoerbaar zijn in het onderzoeksgebied. Deze varianten bestaan uit een tracé alternatief die op zichzelf weer bestaat uit inrichtingsalternatieven. Uit het onderzoek is een voorkeursvariant gekomen. Echter, tijdens de omgevingsanalyse kwam aan het licht dat de tracés volgend uit de globale tracéstudie zowel de wijk- als centrumring kruisen. De bruikbare ruimte bij de kruisingen van de wijk- en centrumring is van dusdanig kleine proportie dat het realiseren van een ongelijkvloerse kruising, welke omwille van de continuïteit van de fietserstroom op de fietssnelweg preferent is, niet haalbaar is. Gedacht moest worden aan gelijkvloerse kruisingen. Het ontwerpen van een alternatief dat geschikt is voor verkeerstromen verschillend in modaliteit en intensiteit, waarbij er voor de fietsers buitengewoon hoge eisen worden gesteld, is zeer complex en niet in het tijdsbestek van dit onderzoek uitvoerbaar. De voorkeursvariant bestaat uit tracé B2, dat via de Slachthuisweg verloopt. De fietssnelweg F35 is grotendeels als een conventionele fietssnelweg (standaard maatvoering beschreven in het masterplan (2009)) uit te voeren. Toch is het ontwerp sterk afhankelijk van de toekomistige ontwerpen van de beschreven knelpunten in het tracé. Tot slot zijn er aan de Gemeente Hengelo op basis van dit onderzoek de volgende aanbevelingen gedaan: - Om op een relatief korte termijn te kunnen beginnen aan een uitvoerbare realisatie van de fietssnelweg F35 is het van belang verder onderzoek te verrichten naar herstructurering van de kruisingen van de wijk- en centrumring. Mits hier geschikte ontwerpen uit voortvloeien is het verstandig de voorkeursvariant na te streven. In het geval niet aan de eisen van het Masterplan kan worden voldaan, of dat de haalbaarheid alsnog in het geding komt, wordt geadviseerd terug te stappen op het ontwerp opgenomen in het voorlopig ontwerp, met daarbij in acht name de problematiek rondom de sociale veiligheid en privacy. Dit heeft in dat geval zeker vervolgonderzoek nodig ter wille van de haalbaarheid. - Om het doel van de fietssnelweg F35 daadwerkelijk te behalen moet een krachtige campagne gevoerd worden. Automobilisten moeten bewust worden van het feit dat fietsen beter is en dat de fietssnelweg F35 als een serieus alternatief dient. - Zorg dragen voor het aanspraak kunnen maken op nieuwe eigen financiёle middelen, zo dat de totale eigen besteedbare middelen voor infrastructurele projecten als deze vergroot worden. Dit is een algemene aanbeveling en geldt dan ook niet uitsluitend voor de fietssnelweg F35. - Zorgen dat gemeentelijk beleid omtrent de fietssnelweg F35 berust op middelen die het beleid ter realisatie brengen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gemeente Hengelo, Hengelo (O), Nederland
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66300
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page