University of Twente Student Theses

Login

Een visie op de toekomst van het Mariakerkcomplex in Oldenzaal.

Kuipers, Robin (2014) Een visie op de toekomst van het Mariakerkcomplex in Oldenzaal.

[img] PDF
8MB
Abstract:In#Oldenzaal#speelt,#net#als#in#de#rest#van#Nederland,#de#maatschappelijke#trend#van#ontkerkelijking.# Geconfronteerd# met# deze# trend# is# het# parochiebestuur# van# de# Plechelmusparochie# in# Oldenzaal# voornemens#om#op#termijn#twee#van#de#huidige#vier#kerken#in#Oldenzaal#te#laten#sluiten.#Eén#van#die# kerken#is#mogelijk#de#Mariakerk#in#de#Oldenzaalse#wijk#ZuidDBerghuizen.#De#locatieraad#van#deze#uit# 1954#daterende# kerk#heeft#daarom#het# initiatief# genomen# tot# een# verkennend#onderzoek# naar# de# herbestemmingsmogelijkheden# van#het#Mariakerkcomplex.#Uitgangspunt#voor#dit#onderzoek# is#het# behoud#van#het#kerkgebouw#als#maatschappelijk#middelpunt#van#de#wijk.## # Voor# het# verkennende# onderzoek# naar# herbestemmingsmogelijkheden# is# gebruik#gemaakt# van# het# zogenaamde# Integrated#Area#Development#&#Management#model.# Dit#model#beschrijft#een#aantal# stappen# die# visieD# en# strategieontwikkeling# kunnen# ondersteunen.# Deze# stappen# betreffen# onder# meer#het# in#beeld#krijgen#van#de# zienswijze#en#positie#van#diverse#belanghebbenden,#de# relevante# wettelijke#en#beleidskaders,#de#kansen#en#bedreigingen#in#de#omgeving,#en#de#sterkten#en#zwakten# van#de#Mariakerk#met#het#oog#op#herbestemming.## Bij#het#doorlopen#van#deze#stappen#is#in#dit#onderzoek#gebruik#gemaakt#van#verschillende#methoden# van#dataDverzameling,#waaronder#deskresearch#en#interviews.#Daarnaast#zijn#de#parochianen#van#de# geloofsgemeenschap# van# de# Mariakerk# en# de# wijkbewoners# geënquêteerd# en# is# een# workshop# georganiseerd#met#betrokkenen.## # De# resultaten# van# het# onderzoek# laten# zien# dat# het# draagvlak# voor# behoud# van# het# kerkgebouw# onder# alle# belanghebbenden# zeer# groot# is.# Indien# andere# mogelijkheden# ontbreken,# wordt# herbestemming#beschouwd#als#een#acceptabel#middel.#De#voorkeur#van#parochianen#ligt#in#dat#geval# bij# een# publiek/maatschappelijke# (neven)functie.# Qua# wetD# en# regelgeving# moet# vooral# rekening# worden# gehouden# met# de# opstelling# van# de# gemeente# ten# aanzien# van# mogelijk# noodzakelijk# bestemmingsplanwijziging#en#de#kerkelijke#procedure#om#een#kerk#aan#de#eredienst#te#onttrekken.# Uit#de#uitgevoerde#SWOTDanalyse#komen#verder#een#aantal#sterke#en#zwakke#punten#en#kansen#en# bedreigingen#met#het#oog#op#herbestemming.#Op#basis#hiervan#zijn#een#aantal#strategische#kwesties# geformuleerd,# waaronder# de# kwesties# ‘ouderenwoningen’# en# ‘financieringsproblemen’.# Hier# dient# rekening# mee# te# worden# gehouden# bij# het# opstellen# van# de# toekomststrategieën# voor# het# Mariakerkcomplex.# Op# basis# van# confrontatie# van# de# resultaten# zijn# vijf# mogelijke# strategieën# geformuleerd#voor#de#toekomst#van#het#Mariakerkcomplex:# # 1. Doorgaan#met#huidige#functies# Deze# strategie# behelst# het# doorgaan# in# de# huidige# opzet#met# de# bijbehorende# activiteiten.# Hiervoor# zal# een# extra# financiële# bijdrage# benodigd# zijn.# Die# zou# kunnen# komen# uit# grondverhuur#voor#bijvoorbeeld#parkeerplekken.# 2. Woningen#met#pastoraal#steunpunt# Dit# betreft# een# nevenfunctie# voor# het# Mariakerkcomplex# waarin# de# functie# wonen# wordt# gecombineerd#met# een# pastoraal# steunpunt.#Dit# kunnen#woningen# zijn# voor# een# specifieke# doelgroep#of#voor#de#vrije#markt.## 3. Zorgwoningen#met#ontmoetingsruimte# Deze# strategie# ligt# in# lijn# met# de# tweede# strategie,# echter# behelzen# de# woningen# hier# zorgwoningen# met# plaats# voor# (intensieve)# zorg# voor# ouderen# of# chronisch# zieken.# Een# Pagina#4#van#74# ontmoetingsruimte# voor# het# zorgcomplex# kan# tevens# dienen# als# locatie# voor# een# pastoraal# steunpunt.# 4. Bibliotheek#met#stilteruimte# De# gemeente# Oldenzaal# is# op# zoek# naar# ruimte# voor# de# stadsbibliotheek.# Er# kan# worden# gelobbyd# om# de# bibliotheek# in# de# Mariakerk# te# situeren.# Naast# deze# functie# kan# een# stilteruimte#worden#gesitueerd#voor#de#geloofsgemeenschap#van#de#Mariakerk.# 5. Horeca#voor#hoge#segment# De# exclusiviteit# van# het# gebouw# en# de# locatie# kan# geschikt# zijn# voor# horeca# in# het# hoge# segment.## # De#derde#strategie#is#uitgewerkt#tot#een#toekomstvisie#op#het#Mariakerkcomplex.#Deze#strategie#lijkt# het# meest# passend,# gegeven# de# onderzoeksresultaten# van# dit# onderzoek.# Allereerst# sluit# het# herbestemmen#van#het#Mariakerkcomplex#tot#zorgwoningen#met#een#ontmoetingsruimte#aan#bij#de# wens# van# de# parochianen# voor# een# publiek/maatschappelijke# (neven)functie.# Ten# tweede# conflicteert# deze# strategie# niet# met# de# zienswijze# van# overige# belanghebbenden# en# de# initiatiefnemers# (het# behouden# van# het# kerkgebouw# met# een# zekere# kerkfunctie# en# als# maatschappelijk# middelpunt# van# de# wijk# ZuidDBerghuizen).# Ten# derde# vormt# relevante# wetD# en# regelgeving#geen#onoverkomelijke#belemmering#voor#het#uitvoeren#van#deze#strategie,#er#is#slechts# een# bestemmingsplanwijziging# nodig.# Ten# vierde# speelt# deze# strategie# in# op# de#maatschappelijke# trend# van# zelfredzaamheid# in# de# zorg.# Tot# slot# zijn# er# een# aantal# sterke# punten# van# het# Mariakerkcomplex# voor# de# herbestemming# naar# zorgwoningen# met# een# ontmoetingsruimte,# te# weten:# De# aanwezigheid# van# vele# voorzieningen# in# de# buurt# van# het# Mariakerkcomplex,# de# bouwkundige#staat#van#het#kerkgebouw,#de#bereikbaarheid#en#het#dorpse#karakter#van#de#wijk.#De# invulling#van#de#visie#zou#er#globaal#als#volgt#uit#kunnen#zien:# ! Het#hele#perceel#van#het#Mariakerkcomplex#kan#worden#verkocht#aan#(een)#investeerder(s).## ! De# gehele# ruimte# van# de# aan# de# eredienst# onttrokken# kerk# kan#worden# gebruikt# voor# het# ombouwen# tot# zorgwoningen.#De# ruimte# kan# in# verdiepingen#worden#opgedeeld,# zodat#de# gehele#ruimte#kan#worden#benut.## ! Het# parochiecentrum# van# het# Mariakerkcomplex# kan# als# ontmoetingsruimte# worden# ingericht#waar#ook#plaats#is#voor#een#pastoraal#steunpunt.## # Met# het# # onderzoek# is# een# eerste# inzicht# in# de# (on)mogelijkheden# van# herbestemming# van# de# Mariakerk# op#basis# van#de#wensen# van#betrokkenen#en#belanghebbenden,#de# relevante# kaders# als# gevolg# van# wetD# en# regelgeving,# de# kansen# en# bedreigingen# in# de# omgeving# en# de# sterkten# en# zwakten#van#de#kerk.#Als#zodanig#geven#de#resultaten#een#basis#voor#vervolgstappen.#Daarin#is#het# vooral# van# belang# dat# de# financiële# en# bouwtechnische# haalbaarheid# van# de# voorkeursoptie# inzichtelijk#wordt.#Hiervoor#zijn#twee#mogelijkheden:#Een#eerste#mogelijkheid#betreft#het#polsen#van# interesse# bij# ontwikkelaars# voor# het# (onder# voorwaarden)# overnemen# en# herontwikkelen# van# de# Mariakerk.#Een# tweede#mogelijkheid# is#het# (in# samenspraak#met#een# architect#en/of#ontwikkelaar)# onder# gezamenlijke# regie# van# het# parochiebestuur# en# locatieraad# uitvoeren# van# een# haalbaarheidsstudie.1## Gezien#het#stadium#waarin#het#proces#verkeert,#lijkt#het#echter#aan#te#bevelen#allereerst#contact#te# zoeken# met# de# gemeente# Oldenzaal.# Tot# nu# toe# is# de# discussie# over# de# toekomst# van# het# ############################################################# 1 #Het# Rijk# stelt# via# de# Rijksdienst# voor# het# Cultureel# Erfgoed# subsidies# beschikbaar# om# de# kosten# van# Pagina#5#van#74# Mariakerkcomplex# vooral# intern# gevoerd# tussen# het# parochiebestuur# en# de# locatieraad.# De# gemeente#Oldenzaal#heeft#waarschijnlijk#een#beeld#van#ruimteDvragende#functies,#waardoor#vraag#en# aanbod#mogelijk#dichter#bij#elkaar#kunnen#worden#gebracht.#Daarnaast#dient#er#vanuit#de#gemeente# draagvlak#te#zijn#voor#een#wijziging#van#het#bestemmingsplan#voor#herbestemming.# # Het# onderzoek# heeft# de# zienswijze# van# betrokken# partijen# ten# aanzien# van# de# toekomst# van# de# Mariakerk# inzichtelijk# gemaakt.# Hoewel# het# wenselijke# toekomstbeeld# van# een# vitale# geloofsgemeenschap# breed#wordt# gedeeld,# roept# de#wijze# waarop# dit# gestalte# kan# krijgen# (in# dit# geval# de# mogelijkheid# van# sluiting# van# de# Mariakerk# en# herbestemming)# veel# discussie# op.# Die# discussie# kan# als# positief#worden# opgevat# indien# het# bijdraagt# aan# het# gezamenlijke# zoeken# naar# oplossingen#voor#de# problematiek.#Om# die# reden# is#afgesloten#met#enkele#aanbevelingen#voor#het# vervolgproces:## ! Start# een# aparte# commissie/werkgroep# op# om# het# vervolgproces# vorm# te# geven.# De# samenstelling#van#de#groep#zal#minimaal#moeten#bestaan#uit#leden#van#het#parochiebestuur# en#de#locatieraad,#eventueel#aangevuld#door#parochianen#of#derden.#Bij#derden#kan#worden# gedacht# aan# afgevaardigden# van# de# gemeente# of# betrokken# wijkbewoners.# Een# onafhankelijke#voorzitter/procesbegeleider#kan#de#discussie#en#vervolgstappen#coördineren# en#structureren.# ! Het#is#belangrijk#dat#het#parochiebestuur#en#de#locatieraad#in#een#vroeg#stadium#gaan#praten# met#de#gemeente#Oldenzaal.# ! Communiceer# op# transparante# wijze# over# te# nemen# stappen,# overwegingen# en# gemaakte# keuzes,#bijvoorbeeld#via#de#periodiek#van#de#parochie#(Kerktijd).#Dit#zorgt#voor#duidelijkheid# bij#parochianen#en# kan#moeilijke#beslissingen#helpen# legitimeren.#Gun#parochianen#ook#de# tijd#om#te#wennen#aan#de#plannen.# ! Zorg# ervoor# dat# het# proces# om# de# Mariakerk# aan# de# eredienst# te# onttrekken# zorgvuldig# gebeurt#om#op#die#manier#oponthoud#te#voorkomen.# ! Schakel# deskundige# partijen# in# bij# de# herbestemming,# zodat# irreële# plannen# en# tijdsverlies# worden#voorkomen.#
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66371
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page