University of Twente Student Theses

Login

Netcentrisch werken middels geo-informatie in geval van wateroverlast

Huiskes, Ivo (2014) Netcentrisch werken middels geo-informatie in geval van wateroverlast.

[img] PDF
1MB
Abstract:De aanleiding tot het schrijven van dit onderzoeksrapport is de niet optimale informatieuitwisseling binnen het waterschap, tussen waterschappen en tussen hulpdiensten tijdens de wateroverlast in 2010. Daarnaast heeft de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) als onderdeel van de Unie van Waterschappen (UvW) in 2011 besloten tot de invoering van een netcentrische werkwijze binnen calamiteitenorganisaties van waterschappen. In dit onderzoeksrapport is een structuurschema opgezet waarbij de gewenste (geo)informatieuitwisseling binnen de calamiteitenorganisatie van het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) in geval van wateroverlast wordt weergeven. Netcentrisch werken: Het concept netcentrisch werken houdt in dat belangrijke (geo-)informatie niet op de conventionele hiërarchische wijze wordt doorgegeven, maar zo snel mogelijk wordt gedeeld met alle betrokkenen voor wie deze (geo-)informatie mogelijk relevant kan zijn. Het gevolg hiervan is een snellere en daardoor meer actuele informatievoorziening binnen de calamiteitenorganisatie. Op wetenschappelijk niveau is men positief gestemd over het netcentrische concept. Wel worden er een aantal belangrijke randvoorwaarden gesteld aan deze werkwijze. Zo is een actieve betrekking van relevante actoren cruciaal (Neuvel et al., 2010) en moeten locatiegegevens aan data worden gekoppeld zodat zoveel mogelijk geo-informatie ontstaat (Scholten en van der Vlist, 2011). Daarnaast is gedeelde bewustwording een belangrijke succesfactor aldus Neuvel et al. (2010) en moeten hiërarchische lijnen in informatiestromen worden vermeden. Hiërarchie is alleen noodzakelijk voor het opstart- en besluitvormingsproces (Neuvel et al., 2010). Daarnaast worden er in de literatuur nog een aantal andere aandachtspunten genoemd. Zo is de toegankelijkheid van een mogelijk informatie-uitwissingssysteem van belang omdat er in een netcentrische context veel medewerkers mee in aanraking zullen komen. Ook moeten tekstuele toevoegingen aan geo-informatie worden overwogen om een gedeeld operationeel beeld te waarborgen. Verder moet er aldus Neuvel et al. (2010) aandacht zijn voor de relevantie van informatie in het systeem en moeten fysieke vergaderingen tussen experts nog mogelijk zijn (Scholten en van der Vlist, 2011). (Geo-)informatiebehoefte wateroverlastcalamiteit: Tijdens een (wateroverlast)calamiteit is het van belang om een gedegen beeld van de calamiteitensituatie te hebben. Om die reden is er middels interviews geprobeerd de meest essentiële informatiebehoefte binnen de calamiteitenorganisatie in beeld te brengen. Als de (geo-)informatiebehoefte van zowel operationeel medewerkers als het management wordt bekeken kunnen globaal de volgende geo-behoeften worden aangeduid:  Actiekaart inclusief voortgang  Dijkinspecties (kaart)  Economische gevolgen  Economische waarde gebieden  Gebiedskaarten  Grond(gebruik)/ bodeminformatiekaart  Hoogtekaarten  Infrastructuurinformatie  Kaart met stuwen en keringen  Kaart met stuwhoogte  Kaart voorraadsysteem werkplaatsen  Kadehoogtes  Knelpuntenkaart  Legger  Locaties kades  Maaikaarten  Neerslagverwachting  Operationele gemalen  Risicobedrijvenkaart  Risicokaart bij overstroming  Scenariokaart  Stakeholders  Watergangenkaart  Waterstandenkaart Efficiënte wijze informatie-uitwisseling: In de tweede interviewronde is aandacht besteed aan een efficiënte wijze om informatie binnen de calamiteitenorganisatie uit te wisselen. Hieruit komt naar voren dat het concept omtrent netcentrisch werken door alle respondenten breed wordt gedragen. Wel wordt opgemerkt dat een duidelijke taakverdeling binnen de calamiteitenorganisatie van belang is. Geo-informatie moet door de hele calamiteitenorganisatie te raadplegen zijn, waarbij belangrijke onderdelen voorzien zijn van een tekstuele toelichting op de kaart. Bestuurders hebben door deze visualisering naar verwachting meer tijd om zich op de besluiten te focussen die genomen dienen te worden inzake de wateroverlastcalamiteit. Technisch experts zijn uitsluitend bezig met de beeldvorming van de situatie en brengen onder andere knelpunten en risico’s in kaart. Ook zetten zij acties uit voor de veldmedewerkers. Besluitvormers worden niet meer mondeling ingelicht door technisch experts, maar zijn zelf verantwoordelijk om hun benodigde informatie in te winnen uit de geprepareerde tabbladen in het informatie-uitwisselingssysteem. Om de verwachte hoeveelheid extra geoinformatie in goede banen te leiden en de mogelijkheid te borgen om de benodigde toelichting aan de besluitvormers te verschaffen, zullen informatiecoördinatoren nodig zijn blijkt uit interviews. Structuurontwerp geo-informatie: bij wateroverlastcalamiteit De inventarisatie van de informatiebehoefte en de wijze waarop informatie op een efficiënte wijze kan worden uitgewisseld, heeft geleid tot een Programma van Eisen waaraan het ontwerp zal worden getoetst. Op basis hiervan is het structuurschema in hoofdstuk 7 opgesteld. Het ontwerp voorziet in alle relevante geo-informatiestromen in geval van wateroverlastcalamiteit die in de interviews naar voren zijn gekomen. Ook wordt er gebruik gemaakt van een netcentrisch informatie-uitwisselingssysteem, waardoor (geo)-informatie snel voor alle relevante leden van de calamiteitenorganisatie inzichtelijk is. Belangrijk is dat hierdoor de hiërarchische lijn uit het informatieproces is gehaald waardoor beoogd wordt het informatieproces sneller (en dus efficiënter) te laten verlopen. Wat beslissingsbevoegdheden betreft worden er geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de huidige situatie. Besluitvormers kunnen sneller en continu op de hoogte zijn van de relevante informatie, doordat ze niet hoeven te wachten op de technisch experts die hen informeren, maar zelf informatie uit het informatie-uitwisselingsysteem kunnen halen. Informatiecoördinatoren zullen in worden gezet om relevante informatie klaar te zetten voor de besluitvormers en overkoepelende samenvattingen van de situatie op te stellen. Aanbevelingen: Naar aanleiding van het ontworpen structuurschema zijn nog een aantal aanbevelingen gedaan ten behoeve van de calamiteitenorganisatie. Hierbij wordt aanbevolen om: 1) Basis (geo-)informatie dat verspreid is door de organisatie te centraliseren op één locatie. 2) Protocollen en eenduidige draaiboeken op te stellen voor (wateroverlast)calamiteiten. 3) De informatiebehoefte van andere typen calamiteiten ook in kaart te brengen. 4) Een informatie-uitwisselingssysteem te kiezen dat aansluit bij zowel de randvoorwaarden en eisen bij netcentrisch werken, als de informatie-uitwisselingssystemen van andere waterschappen en die van de belangrijkste crisispartners (veiligheidsregio’s). 5) Kritische analyses uit te voeren wie welke schrijfrechten moet krijgen ten behoeve van het relevantievraagstuk, waarbij rekening moet worden gehouden dat zoveel mogelijk mensen zaken toe moeten kunnen voegen. 6) Voldoende informatiecoördinatoren aan te stellen ten behoeve van een kritische overkoepelende blik en een goede taakverdeling. 7) Gedegen trainingen te verzorgen opdat ieder lid van de calamiteitenorganisatie toegerust is op het juist omgaan met het systeem in de context van het netcentrisch werken. 8) De organisatie in te laten zien dat strategische keuzes wel degelijk relevant zijn. 9) Te analyseren hoe men (geo-)informatiestromen tijdens calamiteiten continu kan houden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66440
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page